Warunki użytkowania

Warunki użytkowania

© 2023 Ecolab USA Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Ecolab USA Inc.
1 Ecolab Place, St. Paul, MN 55102-2233

Treści zamieszczane przez firmę Ecolab

Firma Ecolab USA Inc. utrzymuje niniejszą witrynę internetową z myślą o wygodzie użytkowników. Informacje znajdujące się w witrynie www.ecolab.com zostały uznane za precyzyjne w momencie ich opublikowania dla społeczności internetowej. Ecolab USA Inc. nie zobowiązuje się do aktualizowania ani poprawiania jakichkolwiek informacji wyświetlanych w tej witrynie internetowej.

Treści zamieszczane przez Strony trzecie

Niektóre łącza znajdujące się w tej witrynie internetowej odsyłają użytkowników do innych witryn znajdujących się poza witryną www.ecolab.com. Ecolab USA Inc. nie ma żadnej kontroli nad treścią takich witryn. Łącza są udostępniane użytkownikom internetowym wyłącznie jako udogodnienie, a zamieszczanie takich łączy nie oznacza, że popieramy informacje, do których te łącza odsyłają. Ecolab USA Inc. nie składa żadnych oświadczeń ani gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, oraz nie odpowiada za żadne formy wykorzystania tych informacji.

Prawo do wyświetlania, powielania i rozpowszechniania

Firma Ecolab USA Inc. przyznaje każdej osobie prawo do wyświetlania, powielania i rozpowszechniania kopii treści zamieszczonych w witrynie www.ecolab.com, z zastrzeżeniem następujących warunków:

  1. Treści te mogą być wykorzystywane wyłącznie do celów informacyjnych oraz nie mogą być sprzedawane ani rozpowszechniane w celach komercyjnych.
  2. Powyższe oświadczenie dotyczące praw autorskich musi znajdować się na każdej kopii publikacji lub jakiejkolwiek jej części.

Z wyjątkiem sytuacji opisanych powyżej innym stronom nie są na podstawie praw autorskich, patentów lub znaków towarowych Ecolab USA Inc. przyznawane żadne prawa ani licencje.

Ogólne zasady i warunki

Nasze Ogólne zasady i warunki można pobrać tutaj.