Global Suppliers

Dostawcy

Firma Ecolab jest zaangażowana w przestrzeganie ściśle ustalonych zasad biznesowych.

Prowadzimy działalność w sposób uczciwy i etyczny, przestrzegając praw człowieka, respektując przepisy i regulacje, promując zrównoważony rozwój i różnorodność oraz stosując się do rygorystycznego Kodeksu postępowania.

Odpowiedzialność środowiskowa i społeczna (ESR, Environmental and Social Responsibility)

​​​​​​​Pomagamy rozwiązywać największe światowe wyzwania poprzez zaangażowanie w ochronę środowiska, rozwiązywanie problemów społecznych oraz przestrzeganie odpowiedzialnych zasad i praktyk.

diverse people, blocks, heavy

Różnorodni dostawcy

Aby promować odpowiedzialny wzrost w różnych sektorach, Ecolab zachęca do korzystania z usług różnych dostawców, zapewniając jednocześnie, że otrzymacie Państwo najwyższej jakości produkty po najbardziej konkurencyjnych cenach.

Hands holding a global

Standardy etycznego zaopatrzenia

Standardy etycznego zaopatrzenia firmy Ecolab odzwierciedlają globalną inicjatywę łańcucha dostaw, która wymaga od bezpośrednich dostawców ochrony zdrowia i bezpieczeństwa swoich pracowników oraz poszanowania ich praw człowieka.

Ecolab experts in a dairy processing plant

Zrównoważony rozwój dostawców

Zrównoważony rozwój w całym łańcuchu dostaw ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia naszych celów w zakresie zrównoważonego rozwoju. Ecolab określił zbiór oczekiwań i zapewnia zasoby umożliwiające naszym dostawcom redukcję emisji dwutlenku węgla oraz wody.

Oświadczenie w sprawie zapisów rozporządzenia REACH w Ecolab

Zobowiązania wynikające z rozporządzenia unijnego dotyczącego rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH, Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) o numerze 1907/2006 dla producentów, formulatorów i dalszych użytkowników końcowych różnią się w zależności od ich roli. Firma Ecolab posiada aktywny program do komunikacji z dostawcami w celu zbierania informacji dotyczących rozporządzenia REACH.

Zgodnie z Artykułem 33 rozporządzenia REACH, dostawcy artykułów Ecolab (w formie sprzętu, części lub opakowania) mają obowiązek poinformować Ecolab o obecności substancji stanowiących bardzo duże zagrożenie (SVHC) w produktach i artykułach, gdy ich stężenie jest wyższe niż 0,1% wag. (w/w). Od dostawców wymaga się aktywnego informowania w celu zapewnienia wystarczających informacji i umożliwienia bezpiecznego korzystania z produktów. Lista SVHC jest uzupełniana dwa razy do roku i publikowana przez Europejską Agencję Chemikaliów [tutaj].

Jeśli dowolna substancja zidentyfikowana przez rozporządzenie REACH jako substancja wzbudzająca szczególnie duże obawy (SVHC), a tym samym sklasyfikowana np. jako CMR, PBT lub vPvB i znajdująca się na liście Załącznika XIV lub pokrewnej liście kandydackiej (>0,1% wag.), znajduje się w produktach dostarczanych firmie Ecolab, prosimy o poinformowanie nas poprzez załączony formularz kontaktowy.

Więcej informacji można znaleźć na stronie REACH.


Kontakt z Ecolab Supply Chain

Siedziba główna, 1 Ecolab Place, St. Paul, MN 55102-2233 | Tel.: +1-800-352-5326

Siedziba EMEA, Richtistr. 7, 8304 Wallisellen, Szwajcaria | Tel.: +41 44 877 2000

2 International Business Park, #02-20 The Strategy Tower 2, Singapur 609930 | Tel.: +65 6505 6868

Av UN 17,891, 6th Floor, Santo Amaro, Sao Paulo-SP, Brazylia | Tel.: +55-11-5644-6500