Global Suppliers

Dostawcy

Firma Ecolab jest zaangażowana w przestrzeganie ściśle ustalonych zasad biznesowych.

Prowadzimy działalność w sposób uczciwy i etyczny, przestrzegając praw człowieka, przestrzegając przepisów i regulacji oraz stosując się do zasad rygorystycznego Kodeksu postępowania. Takie same oczekiwania mamy wobec naszych dostawców.
Podręcznik dla dostawcy
Regulaminy dostaw

Oczekiwania Ecolab dotyczące dostawców zostały określone w regulaminach dostaw.

diverse people, blocks, heavy
Różnorodni dostawcy

Aby promować odpowiedzialny wzrost w różnych sektorach, Ecolab zachęca do korzystania z usług różnych dostawców, zapewniając jednocześnie, że otrzymacie Państwo najwyższej jakości produkty po najbardziej konkurencyjnych cenach.

California Transparency
California Transparency in Supply Chains Act

Standardy firmy Ecolab dotyczące etycznego zaopatrzenia stanowią globalną inicjatywę wymagającą od naszych bezpośrednich dostawców ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i praw człowieka ich pracowników. 

Minerały konfliktowe
Regulamin w sprawie minerałów z miejsc konfliktu

Codzienną działalność prowadzimy zgodnie z podstawowymi zasadami Ecolab dotyczącymi wzrostu gospodarczego, zarządzania środowiskiem, bezpieczeństwa i odpowiedzialności społecznej. Zarządzamy naszą globalną działalnością z troską o zdrowie, bezpieczeństwo i dobrobyt naszych pracowników, klientów, społeczności i środowiska.

Oświadczenie w sprawie zapisów rozporządzenia REACH w Ecolab

Zobowiązania wynikające z rozporządzenia unijnego dotyczącego rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH, Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) o numerze 1907/2006 dla producentów, formulatorów i dalszych użytkowników końcowych różnią się w zależności od ich roli. Firma Ecolab posiada aktywny program do komunikacji z dostawcami w celu zbierania informacji dotyczących rozporządzenia REACH. 

Zgodnie z Artykułem 33 rozporządzenia REACH, dostawcy artykułów Ecolab (w formie sprzętu, części lub opakowania) mają obowiązek poinformować Ecolab o obecności substancji stanowiących bardzo duże zagrożenie (SVHC) w produktach i artykułach, gdy ich stężenie jest wyższe niż 0,1% wag. (w/w). Od dostawców wymaga się aktywnego informowania w celu zapewnienia wystarczających informacji i umożliwienia bezpiecznego korzystania z produktów. Lista SVHC jest uzupełniana dwa razy do roku i publikowana przez Europejską Agencję Chemikaliów [tutaj].

Jeśli dowolna substancja zidentyfikowana przez rozporządzenie REACH jako substancja wzbudzająca szczególnie duże obawy (SVHC), a tym samym sklasyfikowana np. jako CMR, PBT lub vPvB i znajdująca się na liście Załącznika XIV lub pokrewnej liście kandydackiej (>0,1% wag.), znajduje się w produktach dostarczanych firmie Ecolab, prosimy o poinformowanie nas poprzez załączony formularz kontaktowy. 

Więcej informacji można znaleźć na stronie REACH.

Kontakt z Ecolab Supply Chain

Siedziba główna spółki, 1 Ecolab Place, St. Paul, MN 55102-2233 | Tel.: +1-800-352-5326 | E-mail: Supplier.Diversity@ecolab.com

Siedziba EMEA, Richtistr. 7, 8304 Wallisellen, Szwajcaria | Tel.: +41 44 877 2000

2 International Business Park, #02-20 The Strategy Tower 2, Singapur 609930 | Tel.: +65 6505 6868

Av UN 17,891, 6th Floor, Santo Amaro, Sao Paulo-SP, Brazylia | Tel.: +55-11-5644-6500