Powiadomienie na temat ochrony prywatności

Usługi firmy Ecolab, w tym (bez ograniczeń) nasza witryna internetowa i inne interaktywne możliwości, za pośrednictwem których świadczone są usługi (zwane łącznie „Usługą”), są własnością, są obsługiwane oraz dystrybuowane przez firmę Ecolab (określaną w niniejszym Powiadomieniu o prywatności jako „Ecolab” lub „my” oraz za pomocą podobnych słów, takich jak „nas”, „nasze” itp.) Niniejsze Powiadomienie o ochronie prywatności (lub „Powiadomienie”) opisuje dane osobowe, które firma Ecolab może gromadzić oraz sposób, w jaki je wykorzystuje i zabezpiecza oraz podmioty, którym możemy je udostępniać.

Firma Ecolab zachęca swoich klientów, dostawców, pracowników, niezależnych wykonawców, odwiedzających, partnerów biznesowych, inwestorów oraz innych zainteresowanych do zapoznania się z niniejszym Powiadomieniem o ochronie prywatności, które dotyczy wszystkich użytkowników korzystających z dowolnej części serwisu. Osoby ubiegające się o pracę, pracownicy, niezależni wykonawcy lub osoby w inny sposób związane z firmą Ecolab stosunkiem pracy, umownym lub zawodowym prosimy o zapoznanie się z Globalną informacją o ochronie prywatności pracowników i osób ubiegających się o pracę, w której opisano, w jaki sposób firma Ecolab gromadzi i wykorzystuje Państwa dane w ramach takiego stosunku pracy.

Korzystając z naszej Usługi lub przesyłając dane osobowe do firmy Ecolab w jakikolwiek inny sposób, Użytkownik potwierdza, że rozumie i wyraża zgodę na przestrzeganie niniejszego Powiadomienia o ochronie prywatności oraz zgadza się na gromadzenie, przetwarzanie, przekazywanie, wykorzystywanie oraz ujawnianie przez Ecolab danych osobowych Użytkownika w sposób opisany w niniejszym Powiadomieniu o ochronie prywatności. Ponadto, uzyskując dostęp do dowolnej części Usługi, Użytkownik akceptuje NASZ REGULAMIN I WARUNKI UŻYTKOWANIA, TAKIE WARUNKI UŻYTKOWANIA MOGĄ BYĆ OD CZASU DO CZASU ZMIENIONE („Warunki użytkowania”). JEŚLI UŻYTKOWNIK NIE ZGADZA SIĘ Z JAKĄKOLWIEK CZĘŚCIĄ NINIEJSZEGO POWIADOMIENIA O OCHRONIE PRYWATNOŚCI LUB NASZYCH WARUNKÓW UŻYTKOWANIA, PROSIMY O NIEKORZYSTANIE Z JAKIEJKOLWIEK CZĘŚCI USŁUG.  W PRZYPADKU JAKIEGOKOLWIEK KONFLIKTU MIĘDZY POSTANOWIENIAMI JAKIEJKOLWIEK UMOWY MIĘDZY UŻYTKOWNIKIEM A FIRMĄ ECOLAB, A POSTANOWIENIAMI NINIEJSZEGO POWIADOMIENIA O OCHRONIE PRYWATNOŚCI LUB WARUNKÓW UŻYTKOWANIA, ZASTOSOWANIE MAJĄ POSTANOWIENIA NINIEJSZEGO POWIADOMIENIA O OCHRONIE PRYWATNOŚCI LUB, ODPOWIEDNIO, WARUNKI UŻYTKOWANIA.

Jakie dane osobowe gromadzimy?

Dane osobowe (znane również jako informacje umożliwiające identyfikację osoby lub dane osobowe) to informacje, które można wykorzystać do identyfikacji Użytkownika lub innej osoby, której te informacje mogą dotyczyć. Niektóre z danych, które zbieramy od Użytkownika, mogą być uważane za „wrażliwe” w zależności od jurysdykcji, w której znajduje się Użytkownik, co gwarantuje dodatkowe prawa lub ochronę prywatności.

Dane osobowe, które zbieramy bezpośrednio od osób uzyskujących dostęp do Usługi, dzielą się na następujące kategorie:

 • Imię, nazwisko oraz informacje kontaktowe (np. adres, numer telefonu, adres e-mail, faks);
 • Dane dotyczące konta (np. dane logowania, data urodzenia);
 • Dane rozliczeniowe (np. numer karty kredytowej, konta bankowego, informacje kontaktowe do rozliczeń);
 • Dane dotyczące zamówień (np. informacje o bieżącym zamówieniu/zakupie, historia zakupów, szczegóły wysyłki);
 • Informacje zawodowe (np. informacje o firmie/pracodawcy, stanowisko, powiązania zawodowe)
 • Informacje geograficzne lub dotyczące lokalizacji;
 • Informacje zawarte w postach zamieszczanych przez Użytkownika na forach publicznych oraz w innych interaktywnych funkcjach Usługi;
 • Dane w Powiadomieniu firmy Ecolab o plikach coookie („Powiadomienie dotyczącym plików cookie fimy Ecolab”) stopień, w jakim takie informacje są definiowane jako dane osobowe zgodnie z prawem danej jurysdykcji (należy pamiętać, że chociaż niniejsze Powiadomienie o ochronie prywatności ma zastosowanie na wszystkich witrynach internetowych, zastosowanie plików cookie i powiązanego Powiadomienia o plikach cookie może się różnić, jeśli Użytkownik odwiedza witryny internetowe poza www.ecolab.com);
 • Inne dane, które mogą być pozyskane w trakcie korzystania z Usługi. Użytkownik będzie świadomy wszelkich później gromadzonych informacji, ponieważ będą one pochodzić bezpośrednio od niego.

Gromadzenie treści tworzonych przez Użytkowników

Możemy zaprosić Użytkownika do publikowania treści w Usłudze, w tym komentarzy oraz innych informacji, które Użytkownik chciałby udostępnić w Usłudze, a które mogą stać się publiczne („Treści tworzone przez Użytkownika”). Jeśli Użytkownik opublikuje Treści tworzone przez Użytkownika, wszystkie opublikowane w ten sposób informacje będą dostępne dla upoważnionych pracowników Ecolab i mogą zostać udostępnione publicznie według naszego uznania. Użytkownik wyraźnie przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że możemy otrzymywać dostęp w czasie rzeczywistym, rejestrować oraz przechowywać wszelkie Treści generowane przez Użytkowników na naszych serwerach w celu wykorzystania ich w związku z Usługą. W przypadku przesłania przez Użytkownika recenzji, rekomendacji lub innych Treści generowanych przez Użytkownika za pośrednictwem Usługi lub innych witryn internetowych, w tym Facebooka, Instagrama, Google, Yelp i innych podobnych serwisów, możemy upublicznić taką recenzję, rekomendację lub treść w Usłudze.

Jakie są źródła danych osobowych gromadzonych przez Ecolab?

Przekazując firmie Ecolab dane osobowe w sposób opisany w niniejszym Powiadomieniu o ochronie prywatności, dane osobowe są zazwyczaj zbierane bezpośrednio od Użytkownika, a Użytkownik wie, które dokładnie dane osobowe są przez nas zbierane.​​​​​​​ Firma Ecolab nie gromadzi danych osobowych z żadnych innych źródeł, z wyjątkiem sytuacji, w których dane te mogą być gromadzone automatycznie w sposób opisany w Powiadomieniu o plikach cookie. Należy pamiętać, że chociaż niniejsze Powiadomienie o ochronie prywatności ma zastosowanie we wszystkich witrynach internetowych, zastosowanie plików cookie i powiązanego Powiadomienia o plikach cookie może się różnić, jeśli Użytkownik odwiedza witryny internetowe poza www.ecolab.com.

W pewnych ograniczonych sytuacjach zewnętrzni usługodawcy mogą gromadzić dane w imieniu firmy Ecolab, jednak takie gromadzenie będzie zawsze odbywać się w kontekście Usługi.  Jak opisano to w Powiadomieniu o plikach cookie, firma Ecolab może również automatycznie gromadzić pewne informacje uznawane za dane osobowe. W szczególności możemy gromadzić dane osobowe i nieosobowe za pośrednictwem następujących dodatkowych źródeł:

 • Naszych własnych plików cookie na naszej stronie internetowej;
 • 3Plików cookie stron trzecich na naszej stronie internetowej;
 • Mediów społecznościowych;
 • 3Aplikacji stron trzecich.

Jak Ecolab korzysta z danych osobowych

Zgodnie z warunkami niniejszego Powiadomienia dotyczącego prywatności,​​​​​​​ firma Ecolab wykorzystuje wyżej opisane rodzaje danych osobowych na kilka sposobów. O ile nie określono inaczej, powyższe informacje mogą być wykorzystywane do dowolnych celów wymienionych poniżej:

 • w celu dostarczenia Użytkownikowi Usługi;
 • w celu przetwarzania transakcji z klientami lub dostawcami;
 • aby odpowiadać na prośby lub zapytania Użytkowników;
 • w celu dystrybucji komunikatów związanych z korzystaniem z Usługi przez Użytkownika, takich jak aktualizacje systemu lub informacje o korzystaniu z Usługi przez Użytkownika;
 • w zakresie, w jakim może to być konieczne do wspierania działania Usługi, np. do rozliczeń, obsługi konta oraz prowadzenia dokumentacji;
 • w celu wysyłania Użytkownikowi ofert od firmy Ecolab, ogłoszeń o nowych produktach itp., które naszym zdaniem mogą go zainteresować (Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania takich materiałów marketingowych);
 • w celu powiadamiania Użytkownika o zmianach w niniejszym Powiadomieniu o prywatności;
 • w celu umożliwienia Użytkownikowi udziału w ankietach lub pozostawienia opinii;
 • w celu wypełniania zobowiązań Ecolab oraz egzekwowania praw wynikających z wszelkich umów pomiędzy Użytkownikiem a firmą Ecolab lub wynikających z obowiązujących przepisów prawa
 • w celu badania oraz powstrzymywanie działań, które według naszego uzasadnionego uznania podejrzewamy lub uznajemy za nieuczciwe, nielegalne lub w inny sposób niewłaściwe ORAZ
 • >w innym celu, po uprzednim powiadomieniu użytkownika lub uzyskaniu jego zgody, gdy będzie to konieczne.

W zależności od tego, jak obowiązujące prawo o ochronie prywatności definiuje „sprzedaż”, możemy sprzedawać dane osobowe stronom trzecim. Na przykład, jeśli Użytkownik jest mieszkańcem stanu Kolorado lub Connecticut, korzystanie przez nas z plików cookie oraz technologii śledzenia jest sprzedażą danych osobowych zewnętrznym reklamodawcom. Korzystamy również z plików cookie i innych technologii śledzenia w celu wyświetlania informacji o produktach Ecolab na innych odwiedzanych stronach. Zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie prywatności są to „reklamy ukierunkowane”. Aby uzyskać więcej informacji o tym, w jaki sposób informacje te mogą być wykorzystywane za pośrednictwem witryn związanych z www.ecolab.com, prosimy o zapoznanie się z naszym Powiadomieniem o plikach cookie. Należy pamiętać, że chociaż niniejsze Powiadomienie o ochronie prywatności ma zastosowanie we wszystkich witrynach internetowych, zastosowanie plików cookie i powiązanego Powiadomienia o plikach cookie może się różnić, jeśli Użytkownik odwiedza witryny internetowe poza www.ecolab.com. Nie wykorzystujemy danych osobowych do profilowania w celu podejmowania decyzji, które mają skutki prawne lub podobnie istotne skutki dla osób fizycznych.

Poza powyższymi przypadkami „sprzedaży” lub „udostępniania” danych osobowych zgodnie z definicją zawartą w przepisach Stanów Zjednoczonych, firma Ecolab nie sprzedaje, nie odsprzedaje ani nie rozpowszechnia danych osobowych Użytkowników w celu ich dalszej sprzedaży.

W jaki sposób firma Ecolab udostępnia dane osobowe stronom trzecim?

Możemy przekazywać dowolne z opisanych typów danych osobowych pracownikom Ecolab, konsultantom, podmiotom stowarzyszonym oraz innym biznesom lub osobom do przetwarzania tych danych w naszym imieniu w celu umożliwienia Użytkownikowi dostępu do Usługi. IW takich sytuacjach wymagamy, aby strony te zgodziły się chronić poufność danych zgodnie z warunkami niniejszego Powiadomienia o ochronie prywatności. Strony trzecie, które mogą otrzymać dane osobowe to:

 • Nasi przedstawiciele oraz powiązane firmy;
 • Partnerzy biznesowi, wykonawcy oraz partnerzy handlowi, którzy nie są uważani za powiązane firmy.
 • Zewnętrzni dostawcy lub usługodawcy świadczący kluczowe usługi oraz niezbędni do świadczenia Usługi
 • Niektóre strony trzecie opisane w Powiadomienie dotyczącym plików cookie fimy Ecolab;
 • Agencje rządowe lub inne strony (w odpowiedzi na procesy prawne lub inne żądania, jeśli jest to dozwolone przez prawo);
 • Innym osobom lub stronom trzecim, którym użytkownik zażądał udostępnienia informacji.

Z wyjątkiem przypadków opisanych powyżej, nie będziemy udostępniać danych osobowych Użytkownika innym firmom zewnętrznym w celach komercyjnych lub marketingowych bez zgody Użytkownika z wyjątkiem określonego programu lub funkcji, w których Użytkownik ma możliwość wyrażenia zgody lub rezygnacji.

Ponadto możemy ujawnić dane osobowe: (I) w zakresie, w jakim jesteśmy ​​​​​​​w dobrej wierze przekonani, że takie działanie jest niezbędne do zachowania zgodności z obowiązującym prawem, (II) aby egzekwować dowolne postanowienia Warunków Użytkowania, ochrony przed wszelką odpowiedzialnością, ochrony przed wszelkimi roszczeniami, ochrony praw, własności oraz bezpieczeństwa osobistego dowolnego użytkownika, lub ochrony dobra publicznego, ( (III) gdy ich ujawnienie jest wymagane w celu zachowania bezpieczeństwa oraz integralności Usługi lub w celu ochrony bezpieczeństwa dowolnego Użytkownika lub innych osób, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, (IV)) w odpowiedzi na nakaz sądowy, wezwanie sądowe, nakaz przeszukanialub inny proces prawny (w zakresie dozwolonym i ograniczonym przez prawo), (V) w przypadku przekształcenia naszej działalności takiego jak fuzja, zbycie, przejęcie, likwidacja lub sprzedaż całości lub części naszych aktywów lub (VI) w dodatkowym celu, który jest bezpośrednio związany z pierwotnym celem, dla którego dane osobowe zostały zgromadzone.

Jak długo firma Ecolab przechowuje dane osobowe?

Firma Ecolab będzie przechowywać dane osobowe Użytkownika wyłącznie na tak długo, jak będzie to konieczne do celów określonych w niniejszym Powiadomieniu o ochronie prywatności. Możemy przechowywać i wykorzystywać dane osobowe w zakresie niezbędnym do wypełnienia naszych zobowiązań prawnych (na przykład, jeśli jesteśmy zobowiązani do przechowywania danych Użytkownika w celu przestrzegania obowiązujących przepisów prawa), rozstrzygania sporów oraz egzekwowania naszych umów prawnych i zasad. Aby określić odpowiedni okres przechowywania danych osobowych użytkownika weźmiemy pod uwagę ilość, charakter oraz wrażliwość danych osobowych, potencjalne ryzyko szkód wynikających z nieuprawnionego ich wykorzystania lub ujawnienia, cele, do których wykorzystujemy dane osobowe Użytkownika, to, czy można osiągnąć te cele za pomocą innych metod oraz obowiązujące wymogi prawne.

Firma Ecolab zachowa również dane dotyczące Użytkowania do celów wewnętrznych analiz. Dane dotyczące użytkowania są zazwyczaj przechowywane przez krótszy czas, z wyjątkiem sytuacji, gdy dane te są wykorzystywane w celu zwiększenia bezpieczeństwa lub poprawy funkcjonalności naszych Stron lub Portali, lub gdy jesteśmy prawnie zobowiązani do przechowywania tych danych przez dłuższy czas.

Międzynarodowy transfer danych

Jeśli Użytkownik znajduje się poza Stanami Zjednoczonymi, w szczególności w Kanadzie, Brazylii, Unii Europejskiej, Europejskim Obszarze Gospodarczym, Nowej Zelandii, Republice Południowej Afryki, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii lub innych krajach o podobnych przepisach dotyczących prywatności danych, należy pamiętać, że my i nasze serwery znajdują się na terenie Stanów Zjednoczonych. Wszelkie przekazywane nam informacje mogą być przekazywane oraz przetwarzane w Stanach Zjednoczonych lub innych krajach na całym świecie, w których prowadzimy działalność. Chociaż może to obejmować odbiorców danych znajdujących się w krajach, w których poziom ochrony prawnej danych osobowych może być niższy niż w kraju Użytkownika, dokładamy wszelkich starań, aby chronić dane zgodnie z wymogami mającymi zastosowanie do prawa w danej jurysdykcji oraz podejmiemy kroki w celu udostępniania ich wyłącznie stronom trzecim, które zapewniają ochronę na podobnym poziomie. Nawiązując współpracę i przekazując dane osobowe oraz inne dane, które firma Ecolab może zgodnie z prawem gromadzić, przetwarzać, wykorzystywać lub przekazywać w związku z relacją Użytkownika z Ecolab, Użytkownik wyraża jednoznaczną zgodę na gromadzenie, przetwarzanie, wykorzystywanie oraz przekazywanie danych Użytkownika w sposób opisany w niniejszym Powiadomieniu.

Prawa do prywatności danych (Unia Europejska i podobne jurysdykcje)

Jeśli Użytkownik znajduje się w UE lub w jurysdykcji, w której obowiązują podobne przepisy, RODO lub jego lokalny odpowiednik mogą przyznawać Użytkownikowi określone prawa. W szczególności mowa tu o prawie do dostępu, poprawiania oraz usuwania przechowywanych przez nas danych osobowych Użytkownika. Firma Ecolab będzie przechowywać dane osobowe Użytkownika na czas korzystania przez Użytkownika z naszych usług zgodnie z opisem w niniejszym Powiadomieniu dotyczącym przechowywania danych, aż do momentu, gdy Użytkownik zażąda usunięcia tych danych osobowych. Firma Ecolab jest uważana za Administratora Danych (lub ​​​​​​​tytuł równoważny) w odniesieniu do danych osobowych Użytkownika. Nasze dane kontaktowe można znaleźć w sposób opisany w niniejszym dokumencie lub w innych częściach serwisu.

W pewnych okolicznościach Użytkownikowi przysługują następujące prawa do ochrony danych:

 • Prawo do dostępu, aktualizacji lub usunięcia posiadanych przez nas danych osobowych.
 • Prawo do korekty danych. Użytkownik ma prawo do sprostowania swoich danych, jeśli są one niedokładne lub niekompletne.
 • Prawo do sprzeciwu. Użytkownik ma prawo sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas jego danych osobowych.
 • Prawo do ograniczenia. Użytkownik ma prawo zażądać ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych.
 • Prawo do przesłania danych. Użytkownik ma prawo do otrzymania kopii swoich danych osobowych, które posiadamy, w ustrukturyzowanym, nadającym się do odczytu maszynowego i powszechnie używanym formacie.
 • Prawo do wycofania udzielonej wcześniej zgody. Użytkownik ma również prawo do wycofania swojej zgody w dowolnym momencie, gdy przetwarzanie jego danych osobowych opiera się na jego zgodzie.

Aby złożyć wniosek dotyczący danych osobowych, należy skontaktować się z dataprivacy@ecolab.com.

Jeśli użytkownik ma uwagi, pytania lub skargi dotyczące sposobu, w jaki zarządzamy jego danymi osobowymi, mamy nadzieję, że skontaktuje się z nami w sposób opisany w niniejszym Powiadomieniu, aby umożliwić nam rozwiązanie sprawy. Ponadto, jeśli Użytkownik znajduje się w Europejskim Obszarze Gospodarczym EOG, może złożyć skargę dotyczącą przetwarzania jego danych osobowych do odpowiedniego organu regulacyjnego.

Poniższe linki mogą pomóc w znalezieniu odpowiednich regulacji:

 • W Zjednoczonym Królestwie Użytkownik ma prawo złożyć skargę do Rzecznika ds. informacji: www.ico.org.uk
 • W Szwajcarii Użytkownik ma prawo skontaktować się z Federalnym komisarzem ds. ochrony danych i informacji (FDPIC): FDPIC
 • W Unii Europejskiej Użytkownik ma prawo złożyć skargę do lokalnego organu ochrony danych. Aby znaleźć odpowiednie władze lokalne, można sprawdzić listę na stronie internetowej Europejskiej Rady Ochrony Danych: https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en
 • W Republice Południowej Afryki Użytkownik ma prawo złożyć skargę do Regulatora ds. informacji: https://www.justice.gov.za/inforeg/index.html
 • W Brazylii Użytkownik ma prawo złożyć skargę do Krajowego urzędu ochrony danych (ANPD)
 • W Argentynie Użytkownik ma prawo skontaktować się z Krajową dyrekcją ochrony danych osobowych: PDP
 • W Kanadzie Użytkownik ma prawo złożyć skargę do Urzędu komisarza ds. prywatności w Kanadzie: Urząd Komisarza ds. Prywatności w Kanadzie
 • W Japonii Użytkownik ma prawo skontaktować się z Komisją ochrony danych osobowych: https://www.ppc.go.jp/en/
 • W Australii Użytkownik ma prawo złożyć skargę do Komisarza ds. prywatności: Australijski komisarz ds. informacji
 • W Nowej Zelandii Użytkownik może skontaktować się z biurem Komisarza ds. prywatności: www.privacy.org.nz

Podstawa prawna przetwarzania danych

Jeśli Użytkownik znajduje się w Europejskim Obszarze Gospodarczym lub w jurysdykcji, która wymaga podobnej podstawy prawnej do przetwarzania danych, nasza podstawa prawna do gromadzenia oraz wykorzystywania danych osobowych opisanych w niniejszym Powiadomieniu zależy od gromadzonych przez nas danych osobowych oraz kontekstu, w jakim je zbieramy.

Możemy przetwarzać dane osobowe, ponieważ:

 • Jest to niezbędne do wykonania umowy między Użytkownikiem a firmą Ecolab;
 • Użytkownik wyraził na to zgodę (w odpowiednich jurysdykcjach);
 • Przetwarzanie odbywa się w naszym prawnie uzasadnionym interesie jako Administratora danych, o ile prawa Użytkownika nie są nadrzędne wobec naszych prawnie uzasadnionych interesów.
 • Firma Ecolab musi przestrzegać prawa.

W przypadku, gdy na podstawie wyraźnej zgody Użytkownika przetwarzane są niektóre wrażliwe dane osobowe, Użytkownik ma prawo do wycofania takiej zgody w dowolnym momencie. W tym celu prosimy o kontakt z nami w sposób opisany w niniejszym Powiadomieniu o ochronie prywatności. Jeśli istnieje inna podstawa prawna, która umożliwiłaby nam kontynuowanie przetwarzania danych osobowych Użytkownika po wycofaniu zgody, powiadomimy go o tej podstawie prawnej w momencie składania wniosku.

Zewnętrzni reklamodawcy

Możemy zezwolić innym firmom, zwanym zewnętrznymi serwerami reklamowymi lub sieciami reklamowymi, na wyświetlanie reklam w ramach naszej Usługi. Te zewnętrzne serwery reklamowe lub sieci reklamowe wykorzystują technologię do bezpośredniego wysyłania na urządzenie Użytkownika reklam oraz linków wyświetlanych w Serwisie. W takich przypadkach automatycznie otrzymują identyfikator urządzenia i adres IP. Mogą oni również wykorzystywać inne technologie (takie jak pliki cookie, JavaScript lub znaczniki pikselowe) do mierzenia skuteczności swoich reklam oraz personalizowania wyświetlanych treści reklamowych. Użytkownik powinien zapoznać się z odpowiednimi Regulaminami dotyczącymi prywatności tych zewnętrznych serwerów reklamowych lub sieci reklamowych, aby uzyskać więcej informacji na temat ich praktyk oraz instrukcje dotyczące rezygnacji z nich. Niniejsze Powiadomienie o ochronie prywatności nie ma do nich zastosowania, a my nie możemy kontrolować ich działań.

Sygnały rezygnacji

Usługa powiązana ze stroną www.ecolab.com rozpoznaje sygnał Global Privacy Control (GPC). Należy pamiętać, że chociaż niniejsze Powiadomienie o ochronie prywatności ma zastosowanie we wszystkich witrynach internetowych, zastosowanie plików cookie i powiązanego Powiadomienia o plikach cookie może się różnić, jeśli Użytkownik odwiedza witryny internetowe poza www.ecolab.com.

Jeśli użytkownik korzysta z ustawień przeglądarki lub wtyczki, która wysyła sygnał rezygnacji każdej odwiedzanej witrynie, potraktujemy to jako wiążące żądanie rezygnacji. Aby pobrać oraz korzystać z przeglądarki obsługującej sygnał GPC, kliknij tutaj: https://globalprivacycontrol.org. Jeśli Użytkownik zdecyduje się na korzystanie z sygnału GPC, będzie musiał włączyć go w każdej obsługiwanej przeglądarce lub rozszerzeniu przeglądarki, z którego korzysta.

Niektóre przeglądarki internetowe zawierają funkcję „Nie śledzić”, która daje znać odwiedzanym stronom, że Użytkownik nie chce, aby jego aktywność online była śledzona. Biorąc pod uwagę, że nie ma jednolitego sposobu, w jaki przeglądarki przekazują sygnał „Nie śledzić”, Strona obecnie nie interpretuje, nie reaguje ani nie zmienia swoich działań, gdy otrzymuje sygnały „Nie śledzić”.

Bezpieczeństwo informacji oraz odpowiedzialność Użytkownika

Stosujemy standardowe w branży środki bezpieczeństwa stworzone w celu ochrony bezpieczeństwa wszystkich danych przekazanych podczas korzystania z Usługi. Jednak nigdy nie można zagwarantować całkowitego bezpieczeństwa danych przesyłanych przez Internet lub za pośrednictwem urządzenia mobilnego. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek przechwycenie oraz przerwanie kontaktu za pośrednictwem Internetu ani za zmiany lub nieautoryzowany dostęp do danych, ich utratę lub nieautoryzowane ich wykorzystanie.​​​​​​​

To Użytkownicy Usługi są odpowiedzialni za zachowanie bezpieczeństwa wszelkich haseł, identyfikatorów użytkownika lub innych form uwierzytelniania związanych z dostępem do chronionych hasłem lub bezpiecznych obszarów Usługi. W przypadku podejrzenia naruszenia bezpieczeństwa możemy zawiesić dostęp do Usługi bez wcześniejszego powiadomienia Użytkownika w celu ochrony jego i jego danych do czasu przeprowadzenia dochodzenia.

Linki zewnętrzne

Usługa może zawierać linki do innych stron internetowych prowadzonych przez strony trzecie. Należy pamiętać, że nie mamy kontroli nad stronami, do których odsyłają linki, a firma Ecolab nie ponosi odpowiedzialności za praktyki dotyczące prywatności ani za zawartość takich stron. Każda strona, do której prowadzą linki, ma swoje własne, niezależne regulaminy oraz procedury dotyczące prywatności i gromadzenia danych, a Użytkownik jest zachęcany do zapoznania się z regulaminami ochrony prywatności tych stron przed podaniem jakichkolwiek danych osobowych.

Użytkownik niniejszym przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę, że firma Ecolab nie ponosi odpowiedzialności za praktyki w zakresie prywatności, procedury i regulaminy dotyczące gromadzenia danych oraz treści takich stron trzecich, a Użytkownik niniejszym zwalnia firmę Ecolab z wszelkich roszczeń wynikających z lub związanych z praktykami w zakresie prywatności, regulaminami i procedurami gromadzenia danych i treściami takich witryn zewnętrznych.

Prywatność dzieci

Ta Usługa nie jest przeznaczona dla dzieci poniżej 18 roku życia, a firma Ecolab ​​​​​​​nie gromadzi świadomie danych osobowych dzieci poniżej 18 roku życia.

Zmiany w niniejszym Powiadomieniu o prywatności

Firma Ecolab zastrzega sobie prawo do okresowego modyfikowania niniejszego Powiadomienia o ochronie prywatności w celu dokładnego odzwierciedlenia środowiska regulacyjnego oraz naszych zasad dotyczących gromadzenia danych. W przypadku wprowadzenia istotnych zmian do niniejszego Powiadomienia o ochronie prywatności, firma Ecolab opublikuje zmienione Powiadomienie o ochronie prywatności na swojej stronie internetowej. To Powiadomienie o ochronie prywatności zostało ostatnio modyfikowane w sierpniu 2023 r.

Kontakt

W przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących niniejszego Powiadomienia o ochronie prywatności lub Usług świadczonych przez firmę Ecolab, prosimy o kontakt pod numerem telefonu 844-880-8355 lub adresem e-mail:dataprivacy@ecolab.com.