Polityka prywatności

Globalna polityka prywatności Ecolab Inc.

1.0 Cel

Zobowiązanie Ecolab do ochrony danych

W poniższej polityce opisano dane osobowe zbierane przez firmę Ecolab oraz sposób ich wykorzystania i zabezpieczenia przez firmę Ecolab oraz podmioty, którym te dane mogą zostać udostępnione. Niniejsza polityka ma na celu przekazanie osobom trzecim informacji dotyczących danych osobowych w celu zachowania zgodności z przepisami o ochronie danych osobowych i prawodawstwem obszarów, na których działa Ecolab.

Ecolab zachęca swoich pracowników, niezależnych podwykonawców, klientów, dostawców, partnerów handlowych, współpracowników, inwestorów i inne zainteresowane strony do zapoznania się z niniejszą polityką. Korzystając z naszej witryny internetowej lub przesyłając dane osobowe firmie Ecolab w jakikolwiek inny sposób, użytkownik potwierdza fakt zrozumienia i akceptacji niniejszego oświadczenia oraz zgadza się na gromadzenie, przetwarzanie, przenoszenie, wykorzystywanie i ujawnianie przez Ecolab jego danych osobowych w sposób opisany w niniejszej polityce.

2.0 Dane osobowe

Ecolab zobowiązuje się do zachowania wszelkich rozsądnych środków ostrożności w celu zapewnienia prywatności i bezpieczeństwa gromadzonych przez siebie danych osobowych. Podczas korzystania z witryny internetowej Ecolab lub komunikowania się z firmą Ecolab na inne sposoby firma Ecolab może gromadzić i przetwarzać dane osobowe. Zasadniczo firma Ecolab gromadzi informacje kontaktowe (np. imię i nazwisko, nazwę firmy, adres, numer telefonu i adres e-mail), które użytkownik udostępnia świadomie w drodze rejestracji, ankiet, odpowiadania na pytania lub w inny sposób związany z utrzymywaniem relacji handlowych. Okresowo możemy gromadzić dodatkowe Dane osobowe udostępnione dobrowolnie przez użytkownika. Dotyczy to w szczególności stanowiska, dodatkowych informacji kontaktowych, daty urodzenia, hobby, zainteresowań i przynależności do stowarzyszeń zawodowych.

3.0 Wykorzystanie danych osobowych

Witryna internetowa Ecolab jest przeznaczona do użytkowania przez klientów Ecolab, użytkowników komercyjnych, współpracowników, inwestorów i inne zainteresowane strony w celach biznesowych. Dane osobowe gromadzone przez firmę Ecolab za pośrednictwem witryny internetowej lub w inny sposób są wykorzystywane do utrzymywania naszych relacji handlowych z użytkownikiem, w tym, między innymi, w celu przetwarzania zamówień klientów, zamówień od dostawców, zarządzania kontami, analizowania potrzeb klientów, odpowiadania na zapytania i zapewniania dostępu do informacji. Ponadto, zgodnie z przepisami ustawowymi i wykonawczymi odpowiednich jurysdykcji, w celu wsparcia naszych relacji z użytkownikiem:

  • możemy udostępniać Dane osobowe naszym globalnym podmiotom stowarzyszonym w celu lepszego zrozumienia potrzeb biznesowych i sposobów udoskonalania naszych produktów i usług;
  • możemy korzystać z usług dostawców zewnętrznych w celu uzyskania wsparcia w procesie gromadzenia, zestawiania i przetwarzania danych osobowych w związku z usługami związanymi z naszymi relacjami biznesowymi;
  • my (lub inny podmiot występujący w naszym imieniu) możemy wykorzystywać Dane osobowe w celu kontaktowania się z użytkownikiem w sprawie oferty Ecolab, która zaspokaja potrzeby biznesowe użytkownika, lub przeprowadzania ankiet drogą elektroniczną w celu lepszego zrozumienia potrzeb naszych klientów;
  • możemy wykorzystywać Dane osobowe do celów marketingowych i promocyjnych.

Jeżeli użytkownik nie zgodzi się na udostępnienie danych osobowych do obsługi naszych relacji z klientami (w szczególności do celów marketingu bezpośredniego lub badania rynku), uszanujemy ten wybór. Nie sprzedajemy danych osobowych użytkownika stronom trzecim ani nie udostępnimy ich takim stronom — z wyjątkiem informacji określonych w niniejszej polityce. Ecolab jest w posiadaniu danych osobowych do czasu, gdy użytkownik pozostaje klientem Ecolab i/lub w razie wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji reklamowych oraz innych informacji od Ecolab, aż do momentu wniesienia prośby o ich usunięcie.

4.0 Zewnętrzni dostawcy usług

Ecolab to komercyjny operator swojej witryny internetowej korzystający z pomocy usługodawców w zakresie hostingu oraz innych działań, w których usługodawca pełni rolę operatora danych, w celu dostarczania oprogramowania i treści do naszych witryn oraz świadczenia innych usług. W ramach ochrony danych osobowych użytkownika firma Ecolab może ujawnić dane osobowe dostarczone przez użytkownika stronom trzecim, które świadczą takie usługi w ramach umowy. Firma Ecolab zaangażowała spółkę zależną Google, serwis YouTube, do pomocy w zapewnieniu określonych treści interaktywnych w witrynie internetowej (informacje o dostawcach usług można znaleźć w Regulaminie YouTube oraz w Polityce prywatności Google). Ponadto, jeżeli jest to zgodne z prawami i przepisami właściwych jurysdykcji, Ecolab może ujawniać dane osobowe, jeżeli takie ujawnienie:

  • jest formą wykorzystania danych osobowych do dodatkowego celu, który jest bezpośrednio powiązany z pierwotnym celem, dla którego zgromadzono dane osobowe;
  • jest niezbędne do przygotowywania, negocjowania i zawierania umów z użytkownikiem;
  • jest wymagane przez prawo lub właściwe organy rządowe lub sądowe;
  • jest konieczne do wniesienia lub odparcia powództwa lub obrony przed nim;
  • jest częścią restrukturyzacji przedsiębiorstwa, sprzedaży aktywów, połączenia lub zbycia;
  • jest konieczne, aby zapobiec oszustwom lub innym nielegalnym działaniom, takim jak nieuczciwe ataki na systemy technologii informacyjnych Ecolab.

5.0 Międzynarodowy transfer danych

W przypadku klientów przebywających w Szwajcarii i Unii Europejskiej (UE) należy wziąć pod uwagę, że Ecolab (jako firma z siedzibą w Stanach Zjednoczonych) prowadzi działalność także poprzez swoje bezpośrednie i niebezpośrednie filie w krajach poza Szwajcarią i Unią Europejską (łącznie ze Stanami Zjednoczonymi) i może angażować strony trzecie (jak opisano powyżej). Jeśli korzystasz z niniejszej witryny internetowej lub portali internetowych, wszelkie informacje łącznie z danymi osobowymi mogą zostać przesłane do Ecolab (oraz podwykonawców obsługujących i/lub zajmujących się naszą Witryną) w Stanach Zjednoczonych i do innych miejsc, a także mogą zostać przesłane do podmiotów trzecich, znajdujących się w każdym miejscu na świecie. Pomimo, że może to obejmować odbiorców informacji zlokalizowanych w krajach, w których obowiązuje niższy poziom ochrony prawnej danych osobowych niż w przypadku Twojego kraju, postaramy się chronić Twoje informacje zgodnie z wymaganiami odnoszącymi się do Twoich danych i/lub lokalizacji. W szczególności w przypadku danych przesyłanych poza UE, firma Ecolab będzie stosowała się do umów transferowych zawierających Standardowe Klauzule Umowne. Korzystając z niniejszej witryny lub portali internetowych, wyrażasz jednoznaczną zgodę na przesyłanie swoich danych osobowych i innych informacji do Stanów Zjednoczonych lub do innych krajów w celach opisanych w niniejszym dokumencie. 

6.0 Dane nieosobowe gromadzone automatycznie

Podczas odwiedzin witryny internetowej lub portali internetowych firmy Ecolab możemy automatycznie (tzn. nie poprzez rejestrację) gromadzić dane nieosobowe (np. dotyczące rodzaju używanej przeglądarki internetowej i systemu operacyjnego, nazwy domeny witryny, z której użytkownik został do nas odesłany, liczby odwiedzin strony, średniego czasu spędzonego w witrynie, przeglądanych stron). Możemy wykorzystywać te dane i udostępniać je w obrębie naszych oddziałów na całym świecie oraz powiązanych dostawców w celu monitorowania atrakcyjności naszych witryn internetowych i poprawy ich wydajności lub zawartości. W takim przypadku przetwarzanie odbywa się anonimowo i wedle uznania firmy Ecolab.

7.0 Inne dane online

Ponadto pewne aplikacje techniczne online lub inne formy interakcji użytkownika z firmą Ecolab mogą wymagać wprowadzenia danych biznesowych i technicznych. Wprowadzając żądane informacje, użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie i przechowywanie takich informacji przez firmę Ecolab. Jeśli firma Ecolab nie zostanie poinformowana o chęci usunięcia tych informacji przez użytkownika z serwera Ecolab, informacje takie mogą być przechowywane przez firmę Ecolab i wykorzystywane do przyszłej komunikacji w celach handlowych. Wniosek o usunięcie tych informacji można złożyć, korzystając z informacji kontaktowych podanych poniżej. Firma Ecolab podejmie wszelkie uzasadnione środki ostrożności w celu zapewnienia, że żadne takie informacje nie zostaną przekazane ani ujawnione innym stronom trzecim, z wyjątkiem tych stron trzecich, które prowadzą działalność związaną z hostingiem, utrzymaniem i powiązaną działalnością usługową w witrynie.

8.0 „Pliki cookie” — informacje przechowywane automatycznie na komputerze użytkownika

Pliki cookie to informacje przechowywane automatycznie na komputerze użytkownika witryny internetowej. Gdy użytkownik przegląda witryny internetowe firmy Ecolab, firma Ecolab może przechowywać niektóre dane na komputerze użytkownika w formie plików „cookie”, aby automatycznie rozpoznawać użytkownika podczas przyszłych wizyt w witrynie Ecolab. Firma Ecolab dołoży wszelkich starań, aby zapewnić zgodność z przepisami prawnymi i wykonawczymi odpowiednich jurysdykcji w odniesieniu do plików cookie.

9.0 Dzieci

Firma Ecolab nie będzie świadomie gromadzić danych osobowych od dzieci w wieku poniżej 18 lat. Witryny internetowe firmy Ecolab nie są przeznaczone dla osób w wieku poniżej 18 lat.

10.0 Bezpieczeństwo i integralność danych

Firma Ecolab podejmie odpowiednie środki ostrożności w celu ochrony posiadanych Danych osobowych przed ryzykiem utraty, niewłaściwego wykorzystania, nieuprawnionego dostępu, ujawnienia, modyfikacji i zniszczenia. W celu zapewnienia prywatności danych osobowych firma Ecolab okresowo weryfikuje swoje środki bezpieczeństwa.

Firma Ecolab będzie wykorzystywać dane osobowe wyłącznie w sposób zgodny z celami, do których zostały one zebrane lub na które użytkownik wyraził zgodę. Mimo że firma Ecolab podejmie uzasadnione działania w celu zapewnienia, że dane osobowe są odpowiednie do zamierzonego wykorzystania, dokładne, kompletne i aktualne, liczy również, że osoby będą aktualizować informacje na temat swoich danych osobowych.

11.0 Łącza do innych witryn internetowych

Witryny internetowe firmy Ecolab mogą zawierać „łącza” do witryn internetowych, które są własnością stron trzecich i są przez nie obsługiwane. Uzyskując dostęp do takich łączy, zamieszczonych z myślą o wygodzie użytkownika, użytkownik opuści naszą stronę i będzie podlegać praktykom prywatności stosowanym w innych witrynach internetowych. Niniejsza polityka nie ma zastosowania do żadnych danych osobowych udostępnianych niepowiązanym stronom trzecim.

12.0 Przechowywanie danych

Zasadniczo firma Ecolab będzie przechowywać dane osobowe tak długo, jak będzie to konieczne w związku ich przeznaczeniem i zgodnie z polityką zarządzania danymi Ecolab i innymi wymogami ustawowymi i wykonawczymi konkretnej jurysdykcji prawnej. Na przykład dane będą przechowywane przez czas, w którym użytkownik jest uprawniony do korzystania z witryn internetowych firmy Ecolab, łącznie z wszelkimi narzędziami firmy Ecolab dostępnymi w naszych witrynach internetowych. Po wygaśnięciu takiego upoważnienia dane osobowe użytkownika związane z korzystaniem z witryn internetowych firmy Ecolab zostaną usunięte.

13.0 Dostęp do danych i ich korekta

Na żądanie firma Ecolab udzieli osobom fizycznym uzasadnionego dostępu do ich danych osobowych, które przechowujemy. Ponadto firma Ecolab podejmie odpowiednie działania, aby umożliwić osobom poprawianie, zmienianie i usuwanie informacji, które stały się niedokładne lub niekompletne. Firma Ecolab liczy również, że użytkownicy będą stosownie aktualizować swoje dane osobowe. W celu uzyskania dostępu do danych osobowych przechowywanych przez firmę Ecolab, ich korekty, poprawiania lub usuwania należy skontaktować się z:

TELEFON: +1-844-880-8355 | E-MAIL: dataprivacy@ecolab.com

14.0 Przepisy ochrony prywatności danych w UE

Jeśli Państwa dane osobowe są przetwarzane w UE lub są Państwo rezydentem UE, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych w UE nadaje pewne prawa ustawowe. W szczególności przysługuje Państwo prawo do wglądu, poprawiania i usuwania swoich danych osobowych posiadanych przez Ecolab.

W zakresie wymaganym przez obowiązujące prawo, Ecolab przyzna poszczególnym osobom rozsądny dostęp do danych osobowych przechowywanych przez Ecolab i podejmie odpowiednie kroki, by umożliwić tym osobom poprawianie, zmienianie lub usuwanie informacji, które posiada na ich temat firma Ecolab. Firma Ecolab liczy również, że użytkownicy będą stosownie aktualizować swoje dane osobowe. W celu uzyskania dostępu do danych osobowych przechowywanych przez firmę Ecolab, ich korekty, poprawiania lub usuwania należy skontaktować się z osobą kontaktową w Ecolab lub poprzez następujący adres e-mail: dataprivacy@ecolab.com.

W razie komentarzy, pytań lub skarg dotyczących sposobu, w jaki firma Ecolab obchodzi się z danymi osobowymi, prosimy o kontakt, abyśmy mogli rozwiązać ten problem. Ponadto, osoby znajdujące się w UE mogą przesłać skargę dotyczącą przetwarzania swoich danych osobowych do europejskiego organu do spraw ochrony danych (DPA). Poniższe łącze pomoże odnaleźć odpowiedni organ ds. ochrony danych osobowych: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm.

15.0 Zmiany w niniejszym Oświadczeniu

Ecolab zastrzega sobie prawo do modyfikowania niniejszej polityki, aby dokładnie odzwierciedlała otoczenie prawne i nasze zasady zbierania danych. Po dokonaniu istotnych zmian w niniejszym oświadczeniu firma Ecolab opublikuje zaktualizowaną politykę w swojej witrynie internetowej.

16.0 Dane osobowe pracowników Ecolab

Więcej informacji na temat Polityki prywatności danych pracowników Ecolab można znaleźć pod adresem: http://www.ecolab.com/epp.

17.0 Pytania i uwagi

W przypadku pytań lub uwag dotyczących niniejszej polityki (np. w celu uzyskania wglądu, aktualizacji lub usunięcia danych osobowych z naszej bazy danych), prosimy o kontakt, dzwoniąc pod numer +1-844-880-8355 lub pisząc na dataprivacy@ecolab.com