ZAŁĄCZNIK EU 1 oraz wpływ strategii kontroli zanieczyszczeń na mycie i dezynfekcję

Looking down on a table in a lab - the new Annex 1 regulations

STERYLNOŚĆ jest kluczowym atrybutem jakości dla klasy leków, od których wymaga się, aby były sterylne. Niesterylność łączy się z bezpośrednim niebezpieczeństwem oraz wysokim ryzykiem dla pacjenta. W związku z tym, mając na uwadze bezpieczeństwo pacjentów oraz konsekwentną produkcję leków wysokiej jakości, ważne jest rozpoznawanie i zapobieganie potencjalnym czynnikom, które mogą prowadzić do zanieczyszczenia produktu.

Strategia Kontroli Zanieczyszczeń (CCS – Contamination Control Strategy) będzie stale rozpoznawać, w naukowy sposób oceniać oraz skutecznie kontrolować potencjalne ryzyko zanieczyszczenia produktu. Aby móc ocenić ryzyko zagrożenia sterylności, strategia kontroli zanieczyszczeń jest wymaganym warunkiem wstępnym procesu oraz systemu. Obejmuje ona ocenę, rozpoznanie oraz proces naprawczy ryzyka skażenia pochodzącego z potencjalnych zewnętrznych źródeł endotoksyn/pirogenów, zanieczyszczeń cząsteczkowych i mikrobiologicznych, takich jak personel, materiały, otaczające środowisko oraz pomoc w szybkim wykrywaniu potencjalnych zanieczyszczeń w środowisku lub produkcie.

Dla producentów farmaceutycznych oraz ich dostawców wszystkie zanieczyszczenia, które prowadzą do strat w produktach lub produkcji są wysokim ryzykiem. Jak pokazały wydarzenia w przeszłości, takie jak zanieczyszczenie cząstkami obcymi (https://www.fiercepharma.com/pharma/contaminant-moderna-covid-19-vaccine-vials-found-japan-was-metallic-particles-report), może to prowadzić do opóźnień w dostawach poszczególnych produktów leczniczych lub ich całych grup.​​​​​​​ Producenci powinni projektować swoje zakłady produkcyjne, wyposażenie i procesy oraz wdrożyć zarządzanie ryzykiem jakości (QRM, Quality Risk Management), aby zapewnić odpowiednią kontrolę zanieczyszczeń w celu ich zminimalizowania lub wykrycia. (2) W zredagowanym załączniku UE 1 Sier_2022 zaproponowano holistyczne podejście do cząstek stałych, zanieczyszczeń mikrobiologicznych oraz pirogenów.

Wpływ strategii kontroli zanieczyszczeń na czyszczenie i dezynfekcję

Niedawno zredagowany załącznik UE1 zawiera różne zaktualizowane oczekiwania dotyczące czyszczenia, dezynfekcji oraz odkażania pomieszczeń sterylnych. Zanim przejdziemy dalej, poznajmy oczekiwania określone w EudraLex Tom 4, Załącznik-1, Sier-2022

 • „Strategia kontroli zanieczyszczeń” jest kluczową kwestią dotyczącą zasad minimalizujących ryzyko zanieczyszczenia mikrobiologicznego, cząsteczkowego oraz związanego z endotoksynami/pirogenami dla producentów produktów sterylnych (sekcja 2.3)
 • Czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń sterylnych jest kluczowym elementem strategii kontroli zanieczyszczeń (sekcja 2.5).
 • „Czyszczenie wstępne” to kluczowy krok mający na celu usunięcie zanieczyszczeń powierzchniowych.
 • „Walidacja dezynfekcji” to kluczowy etap programu

Czyszczenie: Proces usuwania zanieczyszczeń np. pozostałości produktów lub pozostałości środków dezynfekcyjnych.

Dezynfekcja: Proces redukcji liczby mikroorganizmów osiąganej poprzez nieodwracalne działanie produktu na ich strukturę lub metabolizm, do poziomu uznanego za odpowiedni dla określonego celu.

Dekontaminacja: Ogólny proces usuwania lub redukcji wszelkich zanieczyszczeń (chemicznych, odpadów, osadów lub mikroorganizmów) z obszaru, przedmiotu lub osoby. Stosowana metoda dekontaminacji (np. czyszczenie, dezynfekcja, sterylizacja) powinna zostać wybrana i zatwierdzona w celu osiągnięcia poziomu czystości odpowiedniego do zamierzonego zastosowania.

4 główna kwestia z EudraLex Vol-4 Załącznik-1

Strategia kontroli zanieczyszczeń (CCS, Contamination Control Strategy) – zasadniczy i kluczowy obszar

 • Połączona strategia CCS powinna zapewnić solidną gwarancję zapobiegania zanieczyszczeniom.
 • Kontrola zanieczyszczeń oraz kroki podjęte w celu zminimalizowania ryzyka zanieczyszczenia ze źródeł mikrobiologicznych, endotoksyn/pirogenów i cząstek obejmują szereg powiązanych ze sobą zdarzeń i środków.
 • Potencjalne źródła zanieczyszczeń to zanieczyszczenia mikrobiologiczne i komórkowe (np. pirogeny, endotoksyny) oraz cząstki stałe (np. szkło i inne cząstki widoczne lub niewidoczne).

Czyszczenie oraz dezynfekcja pomieszczeń sterylnych to kluczowe elementy systemu CCS.

Jak określono w różnych sekcjach 2.5 (XIII), 4.6, 4.33, 4.7, 4.12, 8.47 oraz 8.49, czyszczenie i dezynfekcja są opisane jako kluczowy element CCS z zachowaniem następujących kwestii:

 • Odpowiednia ocena ryzyka i środków łagodzących powinna obejmować konkretny program dezynfekcji / strategię dekontaminacji.
 • Materiały lub urządzenia przemieszczane z obszaru o niższej klasie lub niesklasyfikowanego do obszarów sterylnych o klasie wyższej powinny być poddane czyszczeniu i dezynfekcji
 • Dezynfekcja pomieszczeń sterylynch jest szczególnie ważna • Środki dezynfekujące i detergenty używane w strefach klasy A i klasy B powinny być sterylne przed użyciem
 • Środki dezynfekcyjne używane w strefach klasy C i D mogą również wymagać sterylności, jeżeli zostało to określone w CCS
 • Wystarczające stężenie dla określonego czasu kontaktu środków w celu zniszczenia przetrwalników bakterii i grzybów

Czyszczenie przed dezynfekcją jest kluczowym etapem programu Czyszczenie i dezynfekcja

Jak określono w różnych sekcjach 2.5 (XIII), 4.6, 4.33, 5.4, czyszczenie jest opisane jako kluczowy element CCS z zachowaniem następujących kwestii:

 • Proces czyszczenia przed etapem biodekontaminacji ma kluczowe znaczenie
 • Należy uprzednio umyć powierzchnie w celu usunięcia zanieczyszczeń powierzchniowych
 • Programy czyszczenia powinny w skuteczny sposób usuwać pozostałości środków dezynfekcyjnych
 • Proces czyszczenia powinien przejść odpowiednią walidację
  • usunięcia wszelkich pozostałości lub osadów, które mogłyby negatywnie wpłynąć na skuteczność użytego środka dezynfekcyjnego.
  • Zminimalizowanie chemicznego, mikrobiologicznego oraz cząsteczkowego zanieczyszczenia produktu podczas procesu i przed dezynfekcją.

Walidacja skuteczności środków dezynfekcyjnych jest kluczowym etapem programu

Zgodnie z zapisem w sekcji 4.34, „proces dezynfekcji powinien przejść odpowiednią walidację”, która obecnie powinna zawierać:

 • Wszechstronne badania walidacyjne
 • Empiryczne wykazanie przydatności oraz skuteczności środków dezynfekcyjnych używanych w ich określony sposób.
 • Gotowe roztwory powinny zawierać okres przydatności do użycia

Nasz zespół globalnych konsultantów technicznych Ecolab może pomóc Państwu przejść przez niezbędne kroki, aby mieli Państwo lepszą kontrolę

Ekspertyza – Zespół globalnych konsultantów technicznych proaktywnie monitoruje zmiany w przepisach branżowych poprzez współpracę z organami regulacyjnymi, takimi jak EU GMP, USP, PDA, CEN i EPA.

Ocena – Zespół przeprowadzi dogłębny przegląd, który pomoże zidentyfikować i udokumentować zagrożenia dla pomieszczenia sterylnego oraz uzupełnić wszelkie luki w strategii.

Dokumentacja – we współpracy z klientem, Ecolab oferuje kompleksowe pakiety dokumentacji pozwalające zracjonalizować podjęcie ryzyka lub udokumentować uzgodnione z klientem rozwiązania w zakresie kontroli zanieczyszczeń, które zostały wdrożone w celu zmniejszenia ryzyka.

Walidacja – Zespół GTC składa się z ekspertów w zakresie procesów walidacji i w ramach Państwa strategii kontroli zanieczyszczeń udzieli wsparcia we wszystkich działaniach podejmowanych w celu pomyślnego przejścia walidacji.

Źródła:

1. Komisja Europejska - EudraLex Vol. 4, Załącznik-1, Produkcja sterylnych produktów leczniczych, sierpień_2022

2. Jak opracować oraz udokumentować strategię kontroli zanieczyszczeń, wytyczne Fundacji ECA wersja 1.0; styczeń 2022

Ecolab Life Sciences logo

Karan R. Khairnar

Globalny konsultant i kierownik techniczny
Ecolab Life Sciences

Dział Life Sciences firmy Ecolab zajmuje się opracowywaniem najlepszych możliwych produktów i usług, które mają na celu wspieranie naszych klientów z branży farmaceutycznej i produktów do higieny osobistej.


Powiązane artykuły

Annex 1 Masterclass Webinar Series - group of Ecolab experts

Zawaansowane szkolenie na temat Załącznika 1

Seria webinarów

Dowiedz się więcej o nowych wymaganiach załącznika 1 oraz jak spełnić wymagania dotyczące zgodności przed upływem terminu dzięki naszej nowej serii webinariów.