Regulacje wynikające z nowego załącznika 1 – Czemu są ważne i jak możemy pomóc?

Załącznik 1 EudraLex „The Rules Governing Medicinal Products in the European Union” (zasady EduraLex dotyczące produktów leczniczych w Unii Europejskiej) stanowi część tomu 4 europejskich wytycznych i dotyczy wytwarzania oraz dopuszczania do obrotu produktów sterylnych.

Looking down on a table in a lab - the new Annex 1 regulations

Zmiany Załącznika były długim procesem, w ramach którego dokonano przeglądu publicznego i regulacyjnego. Wreszcie, po ponad 4 latach przeglądów i konsultacji, ukazała się jego ostateczna wersja. 

Wstępna wersja publiczna przyciągnęła ponad 6000 komentarzy, zarówno od pojedynczych firm, jak i profesjonalnych organizacji. Po trwającym 2 lat procesie przeglądu powstała 12 wersja projektu Załącznika. Doprowadziła ona do kolejnego, choć znacznie bardziej ograniczonego, procesu konsultacji. Teraz, gdy załącznik został wydany, wyznaczono termin 12 miesięcy dla firm na dostosowanie się do przepisów (zwykle wyznacza się okres 6 miesięcy).

Załącznik będzie miał wpływ na zakłady i przedsiębiorstwa spoza rynku UE, w oparciu o udział i przegląd grupy PIC/S. Oczekuje się, że na przykład Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) uwzględni aspekty Załącznika 1 w swoich inspekcjach. 

Ze względu na kompleksową aktualizację i rewizję, jakiej poddanny został Załącznik, zmiany te będą mieć znaczny wpływ na produkcję wyrobów sterylnych. Najważniejszą z tych zmian będzie wymóg opracowania Strategii kontroli zanieczyszczeń (Contamination Control Strategy, CCS). CCS to połączenie bieżącej oceny ryzyka związanego z produktem oraz procesem, zgodne z ICH Q9, połączone z systemem zarządzania jakością (Quality Management System, QMS). Magia polega na tym, że CCS powinien zapewnić informacje zwrotne dla zakładów w celu podjęcia działań związanych ze zmianami w ich profilach ryzyka, w oparciu o zestaw wskaźników pochodzących z wyników EM, odchyleń aż po skargi klientów.

CCS nie będzie ograniczone tylko do rynku europejskiego. Choć skrót CCS jest mocno kojarzony z nowym Załącznikiem 1, jego filozofia nie jest w branży nowa. Produkcja oparta na ryzyku, poprzedni „modny” temat w branży to CCS pod inną nazwą. Wsparcie dla przemysłu jest w trakcie przygotowania, na przykład PDA ma projekt artykułu technicznego wspierającego wprowadzenie CCS.

W przypadku większości obiektów większość tych procesów będzie już wprowadzona i będzie to kwestia ujednolicenia rozbieżnych systemów w całym obiekcie. W innych obiektach będą jednak występować luki w procesach lub mogą one nie być całkowicie pewne co do wdrożenia niektórych aspektów CCS.

Podstawowym elementem działania CCS jest zapobieganie oraz kontrola zanieczyszczeń mikrobiologicznych. Eliminacja mikroorganizmów poprzez kontrolę, zanim dojdzie do skażenia produktu lub procesu, jest lepszym rozwiązaniem niż badanie źródła skażenia i remediacja, przestoje w pracy i potencjalne wycofania partii.

Duża część Załącznika 1 dotycząca CCS odnosi się do elementów zapobiegania zakażeniom, poprzez szkolenia i kształcenie personelu, tworzenie pomieszczeń sterylnych oraz monitorowanie środowiska pracy. Dwa kluczowe elementy kontroli mikrobiologicznej to czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń sterylnych oraz wykorzystanie technologii izolatorów. W kwestii czyszczenia i dezynfekcji CCS wspomina o pewnych kluczowych cechach, które mają zastosowanie do większości obiektów. Tutaj pokrótce omówimy ważniejsze z nich.

Technician using an Ecolab disinfectant in a cleanroom

Pierwszą kwestią do rozważenia jest użycie sformułowania czyszczenie ORAZ dezynfekcja. W Załączniku czyszczenie to proces mający na celu usunięcie zanieczyszczeń fizycznych oraz chemicznych z powierzchni. Zanieczyszczenia mogą być bezpośrednim zagrożeniem dla jakości produktu końcowego lub mogą zakłócać, lub wręcz uniemożliwiać skuteczne działanie późniejszej dezynfekcji. Dezynfekcja, jako uzupełnienie czyszczenia, polega na zastosowaniu mikrobójczych środków dezynfekcyjnych lub sanityzujących na czystych powierzchniach w celu zabicia zanieczyszczeń mikrobiologicznych, które mogą być obecne.

Ważne jest, aby poszczególne zakłady zweryfikowały swój wybór środków, aby wykazać, że są one skuteczne wobec lokalnych izolatów bakteryjnych, występujących na lokalnych powierzchniach pomieszczeń steryjnych w stosunku do zatwierdzonego czasu kontaktu.

Wymóg rotacji środków odkażających jest także określony w Załączniku. Ma ona na celu zapewnienie zakładowi wyboru środków dezynfekujących zdolnych do zabicia wszystkich mikrobów występujących w środowisku pomieszczeń sterylnych. W praktyce w większości zakładów będzie to oznaczało regularne stosowanie jednego środka biobójczego o szerokim spektrum działania, zamiennie ze środkiem sporobójczym.

Przenoszenie materiałów oraz materiałów eksplotacyjnych do pomieszczeń sterylnych o wyższym stopniu czystości wiąże się z ryzykiem przeniesienia obciążenia biologicznego drobnoustrojów do pomieszczeń sterylnych poprzez źle zaprojektowane procesy dezynfekcji transferowej i jest często wymienianą przyczyną zanieczyszczeń w branży.

Technician using an Ecolab disinfectant in a cleanroom

Technologia izolatorów będzie stanowić zasadniczą część CCS danego obiektu. Jednak, podobnie jak w przypadku pomieszczeń sterylnych, źle zaprojektowane procedury operacyjne izolatorów, ich ustawienie lub nawet zatwierdzenie mogą prowadzić do skażenia mikrobiologicznego w środowisku klasy A.

Działanie izolatorów można podzielić na trzy kategorie. Pierwsza z nich to działanie izolatora w warunkach klasy A, takich jak aseptyczne wypełnianie lub przeprowadzanie testów sterylności. Druga to dekontaminacja gazowa izolatora, aby osiągnąć warunki klasy A. Trzecim i ostatnim etapem jest czyszczenie i załadunek izolatora w warunkach niesterylnych.

Ecolab Bioquell equipment

Czyszczenie i ładowanie izolatora jest czynnością wysokiego ryzyka, czynnością, której ryzyko skażenia może zmniejszyć CCS. Interakcje operatora z niesterylnym izolatorem powinny być postrzegane jako działania o wysokim ryzyku skażenia.

Jest zrozumiałe, że nie wszystkie obiekty będą miały dostęp do ekspertów niezbędnych do zrozumienia ryzyka związanego ze wszystkimi elementami CCS w danym zakładzie. W takiej sytuacji zewnętrzni dostawcy mogą zapewnić niezbędną wiedzę techniczną. W Ecolab life Sciences mamy uznanych w branży ekspertów, którzy mogą pomóc w rozwoju CCS w zakładach, poprzez ocenę istniejących luk, ocenę ryzyka lub wdrożenie CAPA w celu wypełnienia luki. Nasi eksperci (od mikrobiologów po inżynierów chemicznych) mogą pomóc w wyborze środków czyszczenia i dezynfekcji lub kontroli dotyczącej stosowania technologii izolatorów.


Uwaga: Na całym świecie stosowane są różne terminologie dla środków chemicznych, które zabijają mikroorganizmy, w Załączniku 1 używa się terminów dezynfekcja/środek dezynfekcyjny – jednak może to mieć także zastosowanie do terminów sanityzacja/środek odkażający.

Ecolab Life Sciences logo

Dział Life Sciences firmy Ecolab zajmuje się opracowywaniem najlepszych możliwych produktów i usług, które mają na celu wspieranie naszych klientów z branży farmaceutycznej i produktów do higieny osobistej.


Powiązane artykuły

Załącznik 1
Zawaansowany webinar

Jeśli jesteś zainteresowany/a naszym Zaawansowanym Webinarem dotyczącym Załącznika 1 albo naszym Przeglądem Załącznika 1, wypełnij i wyślij poniższy formularz.

Formularz Life Sciences dotyczący Załącznika 1

Wypełnij i wyślij formularz, aby otrzymać informacje o zgodności z Załącznikiem 1.

* oznacza pole wymagane

Zaznaczenie „Tak” jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymywanie od Ecolab wiadomości e-mail z ofertami promocyjnymi, aktualnościami i innymi informacjami. Jeśli chcą Państwo pozostać klientami, ale nie otrzymywać wiadomości marketingowych, wystarczy przesłać swoje informacje bez zaznaczania tego pola.

Mają Państwo wątpliwości związane z prywatnością danych? Prosimy zapoznać się z naszą Polityką prywatności.