Fabryka Ecolab w Taicang w Chinach uzyskała certyfikat zarządzania zasobami wodnymi

Fabryka Ecolab w Taicang w Chinach uzyskała certyfikat zarządzania zasobami wodnymi

Wdrożenie wiodącego w skali światowej systemu zarządzania zasobami wodnymi przynosi korzyści dla firmy i społeczności.
Opublikowano 4 marca 2015 r. | Aktualizacja 1 marca 2017 r.

Podsumowanie

Dostarczanie i ochrona najważniejszych zasobów stanowi kluczowy element działalności firmy Ecolab, która jest światowym liderem w dziedzinie technologii i usług związanych z wodą, higieną i energią. W związku z tym naturalnym jest, że firma Ecolab jest oddana zarządzaniu zasobami wodnymi nie tylko poprzez współpracę z klientami, ale także we własnej działalności.

W ten sposób firma Ecolab została współzałożycielem inicjatywy Alliance for Water Stewardship (AWS) i pilotowała międzynarodowy standard zarządzania zasobami wodnymi AWS (Standard), czyli globalny zbiór zasad i kryteriów, które przynoszą korzyści środowiskowe, społeczne i ekonomiczne. Standard, który został opracowany przy udziale założycieli i licznych partnerów, zapewnia członkom sześcioelementowy plan ciągłych usprawnień w zakładach i na poziomie zlewisk, co umożliwia placówkom podejmowanie, poznawanie, planowanie, wdrażanie, ocenę i komunikowanie działań związanych z zarządzaniem zasobami wodnymi, by zapewnić społecznościom bezpieczną przyszłość.

W latach 2013–2015 firma Ecolab współpracowała z organizacją WWF, kolejnym współzałożycielem AWS, przy programie pilotażowym planu ramowego w swoim zakładzie produkcyjnym w chińskim Taicang, obszarze wrażliwym na wodę w basenie Taihu, będącego częścią delty rzeki Jangcy. Program pilotażowy pomógł wpłynąć na ostateczny Standard i nadał impetu jego szerszemu przyjęciu zarówno lokalnie, jaki i globalnie. We wrześniu 2015 r. zakład Ecolab w Taicang jako pierwszy na świecie otrzymał certyfikat AWS.


Kontekst

W 2013 roku firma Ecolab współpracowała z WWF w celu usprawnienia wdrażania standardu AWS w zakładzie produkcyjnym Ecolab w Taicang w Chinach. Firma Ecolab wspólnie z WWF stworzyła systematyczne podejście do wdrażania projektów ograniczających zużycie wody w zakładzie Ecolab w Taicang, zachęcając jednocześnie do podjęcia wspólnych działań z innymi użytkownikami wody oraz partnerami (w tym z lokalnymi władzami) działającymi w tym samym zlewisku.

Ecolab's Carson, CA, Plant Location

Sytuacja

Otwarty w 2012​​​​​​​ r. zakład niegenerujący ścieków znajduje niedaleko Szanghaju nad basenem Taihu, który w głównej mierze stanowi deltę rzeki Jangcy.

Zlewisko Taihu jest ważne dla Chin pod względem gospodarczym, społecznym i środowiskowym. Odpowiada za około 25 procent produktu krajowego brutto (PKB) w Chinach, dostarcza wodę około 140 milionom ludzi i wyróżnia się bogatym dziedzictwem kulturalnym. Region ten cierpi z powodu wszystkich fizycznych form ryzyka związanego z wodą: podtopień, intruzji słonej wody, susz oraz z powodu poważnych problemów z jakością wody. Chiński rząd podjął działania, których celem jest rozwiązanie tych problemów, i wdrożył rygorystyczne wymagania dotyczące nowych ośrodków przemysłowych w tym dziale wodnym, takie jak obowiązek podporządkowania się przepisom zakazującym zrzutu ścieków.


Inicjatywy rządowe
Poza działaniami podjętymi w zakładzie, proces wdrożenia planu zarządzania zasobami wodnymi przełożył się na lepsze zrozumienie trwających, zewnętrznych i rządowych inicjatyw, które wspierają działania na rzecz zarządzania ryzykiem operacyjnym, w tym:

Drop icon

Zarządzanie ściekami gospodarczymi i zbieranie ich w parku przemysłowym przez sieć rurociągów, które kierują wodę do komunalnej oczyszczalni ścieków, umożliwia zminimalizowanie wpływu na rzeki.

Storm Water Icon

Zarządzanie wodą deszczową: zapobiega niekontrolowanemu zrzutowi nieoczyszczonych spływów do rzeki. Wszystkim zakładom produkcyjnym polecono zbudowanie zbiorników na wodę deszczową.

Sediment Icon

Zarządzanie osadami rzecznymi: lokalne władze oczyszczają dno rzeki co trzy do pięciu lat, co pomaga w przywróceniu naturalnego stanu wody. W niewielkiej rzece nieopodal zakładu Ecolab, Nan Hun, usuwanie osadów miało miejsce w 2014 r.

Rivers Icon

Zarządzanie udrażnianiem rzek: udrożnienie odcinków rzeki na terenie parku przemysłowego w celu przywrócenia naturalnych warunków w rzekach.

Sewage Icon

Główna sieć kanalizacyjna: odbiór ścieków przez główną sieć kanalizacyjną w parku przemysłowym (ukończoną w 2014 r.), co umożliwia odpływ ścieków z zakładów i wysłanie ich do lokalnej oczyszczalni ścieków.

Plant Building Icon

Jeden zakład, jedna rura: wszystkie zakłady w tym obszarze gospodarczym muszą odprowadzać ścieki za pośrednictwem dedykowanej rury, która łączy się z główną siecią kanalizacyjną. W celu monitorowania jakości ścieków wypływających z poszczególnych zakładów, w tym z zakładu Ecolab, zainstalowane zostanie urządzenie łączące się z Internetem.

Zarządzanie zasobami wodnymi w akcji

Działanie, zbieranie informacji i planowanie

Przeprowadzona została wstępna ocena wpływu na gospodarkę wodną, która obejmowała audyt działań operacyjnych zakładu i jego okolic oraz obecnych wysiłków podejmowanych na rzecz gospodarki wodnej. Zadanie to dostarczyło zespołowi informacji o stanie wyjściowym zaangażowania kadry kierowniczej, bilansu wodnego i jakości wody, a także pozwoliło uzyskać wgląd w najważniejsze obszary dotyczące wód obszaru basenu Taihu. Przy pomocy WWF Water Risk Filter oraz innych narzędzi do przeprowadzenia oceny zespół zidentyfikował zagrożenia i możliwości związane z wodą oraz wspólne wyzwania, które stoją przed społecznością i władzami. W trakcie tego procesu partnerów zaangażowanych w podejmowanie pozytywnych działań informowano na bieżąco za pośrednictwem Ecolab.

Po zebraniu informacji zespół sformułował plan zarządzania zasobami wodnymi dla zakładu, który ukierunkowany był na ograniczenie ryzyka związanego z wodą, zidentyfikowanie możliwości uzyskania oszczędności i stawienia czoła wyzwaniom, którym musiał sprostać zakład oraz lokalne zlewisko.

Wdrażanie

W latach 2013 i 2014 firma Ecolab wdrożyła plan zarządzania zasobami wodnymi, który obejmował projekty poprawy wydajności operacyjnej zakładu oraz działania na rzecz ochrony wody. Plan obejmował także wspólnotowe inicjatywy wodne, skupione na współpracy z lokalnymi władzami w kwestii zarządzania rzeką w obszarze zlewiska.

Firma Ecolab wdrożyła dostosowane do zakładu projekty poprawy efektywności gospodarki wodnej i jakości, które pomogły ograniczyć całkowite zużycie wody i koszty operacyjne. Projekty te obejmują:

  • optymalizację procesu mycia pojemników do ładunków masowych (IBC) poprzez zwiększenie ciśnienia wody, wymianę głowic natryskowych i skrócenie czasu mycia,
  • ograniczenie częstotliwości i długości mycia zbiorników na produkty i filtrów (z 41 do 36 minut),
  • ponowne wykorzystanie wody technologicznej poprzez ustalenie normy i zainstalowanie zbiorników na wodę technologiczną do ponownego użycia,
  • wymianą środka antypieniącego w oczyszczalni ścieków na inny w celu zwiększenia wydajności membrany,
  • zainstalowanie przepływomierzy, aby można było otrzymać dokładne dane wskaźnika zużycia wody i dostarczanie informacji potrzebnych dla strategii w celu poprawy przyszłych wyników związanych z oszczędzaniem wody.

Ocena rezultatów

Działania podjęte przez Ecolab i WWF na rzecz zarządzania zasobami wodnymi przyniosły — i nadal będą przynosić — wiele korzyści. Poniżej znajduje się podsumowanie najważniejszych osiągnięć, podzielonych według grupy.

Komunikacja

Transparentność umożliwia innym stronom podejmowanie świadomych decyzji dotyczących działań zakładu i dostosowywanie działań do swoich potrzeb. Standard AWS ma na celu zachęcenie do jawności i odpowiedzialności poprzez komunikację dopasowaną do zobowiązań, regulaminów i planów. Firma Ecolab informowała o postępach we wdrażaniu swojego planu zarządzania zasobami wodnymi partnerów wewnętrznych i zewnętrznych, takich jak WWF China, The Nature Conservancy i inne agencje sektora publicznego. Ponadto firma Ecolab powiadamia o działaniach AWS w ramach corocznych sprawozdań dotyczących zrównoważonego rozwoju.

Dzieląc się informacjami o zlewisku i planach wodnych z innymi użytkownikami wody, firma Ecolab może pomóc w zarządzaniu ryzykiem operacyjnymi i wdrożeniu działań związanych z zarządzaniem zasobami wodnymi.


 ZAKŁAD PRODUKCYJNY ECOLAB  WWF  RZĄD CHIŃSKI

Poprawa w zakresie oszczędniejszego gospodarowania wodą i ograniczenie kosztów:

  • Roczne ograniczenie zużycia wody: 2315 m3
  • Roczna oszczędność wody pitnej: 2315 m3
  • Obniżenie kosztów rocznych: ponad 820 000 RMB (132 000 USD)
Zwiększenie ilości mokradeł za sprawą programu Wetland 1+1 Mniejsze obciążenie systemu z powodu niższego zużycia wody
Lepsze relacje z grupami społecznymi i przedstawicielami rządowymi Zainicjowanie wspólnego działania w ramach Strefy Produkcji Chemicznej Taicang (Taicang Chemical Manufacturing Zone) Lepsze relacje z grupami społecznymi i lokalnymi przedsiębiorstwami
Pomoc w promowaniu znaczenia działań związanych z zarządzaniem zasobami wodnymi w celu zarządzania ryzykiem Zachęcenie do podjęcia działań korporacyjnych na rzecz stawienia czoła wspólnym wyzwaniom związanym z wodą Wsparcie w formie konsultacji obejmujących cele sektora publicznego w związku z jakością wody i bilansem wodnym
Zapobieżenie zrzutom nieuzdatnionych ścieków do rzeki i zwiększenie dostępności wody poprzez gromadzenie wody deszczowej Większe zrozumienie działań i potrzeb korporacji Większe zrozumienie działań i potrzeb korporacji
Udostępnienie najważniejszych wniosków, umożliwiających szybsze wdrożenie standardu AWS w innych zakładach Ecolab Rozpoczęcie agregowania danych na temat działań związanych z zarządzaniem zasobami wodnymi w lokalnym zlewisku Rozpoczęcie agregowania danych na temat działań związanych z zarządzaniem zasobami wodnymi w lokalnym zlewisku
Zwiększenie zaangażowania pracowników Ecolab poprzez komunikowanie działań Przeprowadzenie szkoleń w czasie rzeczywistym i udzielenie dodatkowych spostrzeżeń na temat zarządzania zasobami wodnymi w celu usprawnienia wdrażania standardu AWS w przyszłości Przeprowadzenie szkoleń w czasie rzeczywistym i udzielenie dodatkowych spostrzeżeń na temat zarządzania zasobami wodnymi w celu usprawnienia wdrażania standardu AWS w przyszłości

Ciągłe zarządzanie zasobami wodnymi

W lipcu 2015 r. zakład Ecolab w Taicang zaangażował zewnętrzną organizację akredytowaną przez AWS, TÜV Rheinland, w celu oceny poziomu zgodności ze standardem AWS. We wrześniu 2015 r. organizacja TÜV Rheinland zadeklarowała, iż zakład produkcyjny Ecolab w Taicang „jest zgodny ze standardem AWS”, co czyni go pierwszym zakładem na świecie z certyfikatem AWS.

Proces ten jest jeszcze daleki od zakończenia. Zespół w Taicang i we wszystkich zakładach Ecolab na świecie wciąż realizuje projekty w zakresie zarządzania zasobami wodnymi i prowadzi zewnętrzne oraz wewnętrzne dyskusje, by zachęcić do podjęcia wspólnych działań w zlewiskach i społecznościach, w których działa firma Ecolab.

 


Powiązane historie sukcesu

To karuzela. Wciśnij przycisk Następny lub Poprzedni do nawigacji lub przejdź do slajdu z pomocą kropek slajdu.

Nie znaleziono powiązanych historii sukcesu.