Zakład Ecolab Nalco Water w Garyville w stanie Luizjana uzyskał certyfikat zarządzania zasobami wodnymi

Zakład Ecolab Nalco Water w Garyville, Luizjana, certyfikowany jako lider zarządzania zasobami wodnymi

Studium przypadku Standardu Alliance for Water Stewardship (AWS)
Opublikowano 1 lutego 2019 r. | Aktualizacja 25 września 2023 r.

Kontekst

Zakład produkcyjny Ecolab zlokalizowany w Garyville w stanie Luizjana zajmuje się głównie wytwarzaniem substancji chemicznych i polimerów do uzdatniania wody. Zakład w Garyville leży w dolnym basenie rzeki Mississippi, który jest częścią największego działu wodnego w Stanach Zjednoczonych, zwanego działem wodnym rzeki Mississippi. Woda technologiczna jest pobierana bezpośrednio z rzeki Mississippi i uzdatniana w zakładzie.

Jest to drugi największy zakład Ecolab pod względem zużycia wody i pobiera on wodę pitną z St. John's Parrish, które czerpią wodę z oczyszczalni Lions, przyległej do rzeki Mississippi. Ścieki są uzdatniane w zakładzie i odprowadzane do kanału Garyville, który wpływa do jeziora Maurepas.

Zgodnie ze zobowiązaniem Ecolab do stosowania holistycznego podejścia do gospodarki wodnej w swoich zakładach produkcyjnych firma wdrożyła międzynarodowy standard wodny Alliance for Water Stewardship (AWS) w zakładzie Garyville. 


Sytuacja

Zespół Ecolab w zakładzie w Garyville ocenił placówkę pod kątem możliwości zmniejszenia zużycia wody w całej działalności, by spełnić cel związany z redukcją zużycia wody na tonę produktu o 13% w latach 2018–2022. Zidentyfikowano możliwości redukcji zużycia wody w następujących obszarach: powrót kondensatu, optymalizacja wież chłodniczych, regeneracja demineralizatora, recykling ścieków, kampanie produkcyjne, płukanie wsteczne filtrów piaskowych i optymalizacja wymywania. Nadawanie priorytetów tym możliwościom związane było ze współpracą pomiędzy zespołami Nalco Water Commercial Engineering, Corporate Sustainability oraz Garyville Engineering i zespołu ds. bezpieczeństwa, zdrowia i środowiska (SHE, Safety, Health and Environment).

Przeprowadzono badania prawdopodobieństwa, aby zobrazować wpływ ograniczenia zużycia wody, kapitał i koszty operacyjne rozwiązań. Wykorzystano także narzędzie Ecolab Water Risk Monetizer, aby poznać ryzyko związane z gospodarką wodną w placówce. Priorytetowo potraktowano wdrożenie projektów ograniczających zużycie wody, by zwiększyć oszczędności. Spośród pięciu korzyści wodnych Standardu AWS placówka COI skoncentrowała się na zrównoważonej gospodarce wodnej, zachowaniu dobrej jakości wody i ważnych obszarach związanych z wodą (IWRA), równoważąc istotność i ryzyko w placówce.

42 million gallons of water saved

Stanowisko Ecolab w sprawie zarządzania zasobami wodnymi formalizuje globalne zobowiązanie Ecolab na rzecz odpowiedzialnego zarządzania zasobami wodnymi poprzez identyfikowanie możliwości dla firmy i jej klientów do wykorzystywania zasobów wodnych w sposób przynoszący korzyści dla biznesu, społeczności oraz natury.

AWS Certification Plant Imagery

Łączne roczne ograniczenie zużycia wody o 22 milionów galonów, co stanowi równowartość 357,000 USD oszczędności skorygowanych o ryzyko.

Rozwiązania

Poniższe rozwiązania przyczyniły się do postępów zakładu Garyville w realizacji celu ograniczenia zużycia wody. Następujące projekty, pomagające poprawić bilans zużycia wody w obiekcie, zostały zrealizowane w celu zmniejszenia ogólnego zużycia wody:

 • Ponowne stosowanie wielokrotnego płukania wstecznego filtrów piaskowych w celu ograniczenia łącznego zużycia wody pobieranej z rzeki. Pierwszy projekt ukończony w 2021 r. z redukcją o 12% ogólnego zużycia wody oraz podobny projekt ukończony w 2023 r. skutkujący redukcją o dodatkowe 15% ogólnego zużycia wody.
 • Ograniczenie popłuczyn z działań związanych z lateksem w celu ograniczenia zużycia wody o 2%.
 • Standaryzacja czasu spłukiwania wagonów i zbiorników reakcyjnych przełożyła się na ograniczenie całkowitego zużycia wody o 2,5%.
 • Odzyskiwanie substancji żrących z regeneracji obiektów przy zastosowaniu wody demineralizowanej przełożyło się na oszczędność wody w wysokości 2000 galonów dziennie.
 • Modernizacja toalet, w tym pisuarów bezwodnych, pozwoliła na ograniczenie zużycia wody pitnej o 0,5%.
 • Badanie pilotażowe pełnego systemu recyklingu wody pozwoliło odzyskać do 45% ścieków w całym zakładzie.
 • Wymiana wieży chłodniczej w 2022 r. doprowadziła do zmniejszenia zużycia o 9,000 metrów sześciennych wody rocznie

Trwają następujące projekty:

 • Odzyskiwanie kondensatu na poziomie 70–80% całego kondensatu w zakładzie
 • Wymiana wieży chłodniczej
 • Standaryzacja i optymalizacja płukania zbiorników.
 • Wymiana uszczelek pomp i instalacja zbiorników kondensacyjnych na pompach.
 • Wiele małych strumieni odzyskiwania w całej placówce, łącznie z ponownym wykorzystaniem odsolin z wieży chłodniczej.
 • Aktualizacje naszej technologii 3DTrasar
 • Wdrażanie systemu Water Flow Intelligence Tracking
 • Odzyskiwanie i recykling wody dejonizowanej (DI)

Aby zachować dobrą jakość wody technologicznej oraz ścieków, oprócz codziennych wewnętrznych testów wody wykonywane są cotygodniowe testy ścieków przeprowadzane przez strony trzecie. Celem tych działań jest zapewnienie zgodności z przepisami dotyczącymi ścieków w Garyville. Zakład podlega ścisłemu systemowi testowania oraz szczegółowemu planowi reagowania w sytuacji awaryjnego wycieku do środowiska, które stały się jeszcze bardziej surowe wraz z wdrożeniem standardu AWS. W związku z tym, że woda jest odprowadzana bezpośrednio do rzeki Mississippi, działania na rzecz osiągnięcia dobrej jakości wody pomagają przyczynić się do zachowania lepszej kondycji najważniejszych obszarów związanych z wodą (IWRA) w zlewiskach zakładu Garyville.


Ecolab's Carson, CA, Plant Location

Wydajność

 • 22 milionów galonów zredukowanej wody, co odpowiada 357,000 USD skorygowanych o ryzyko oszczędności kosztów od 2018 do 2022 w ujęciu rocznym od stanu wyjściowego w 2018 r.
 • 2% redukcji zużycia wody na tonę produktu w 2022 w stosunku do stanu wyjściowego w 2018.
 • Od 2020 r. do 2021 r. na terenie zakładu zwiększono intensywność zużycia wody o 9,3% głównie z powodu zmian w produkcji. Zakład pracuje z zespołem planowania, aby poprawić te powiązane kwestie.
Graph showing water withdrawal decreasing from 2018 to 2023

Gospodarka wodna

Na poziomie zakładu, lider zespołu ds. mediów jest odpowiedzialny za uzdatnianie wody wpływającej i wypływającej. Inżynier ds. środowiska oraz kierownik SHE w zakładzie są odpowiedzialni za zapewnienie zgodności z przepisami i regulacjami dotyczącymi wody, w tym za zgodność z pozwoleniem na odprowadzanie ścieków oraz za kwestie środowiskowe lub związane z wodą w zakładzie. Osoby te podlegają kierownikowi zakładu.

Zespół ds. zrównoważonego rozwoju podlega pod generalny zespół doradczy ds. zrównoważonego rozwoju, w którego skład wchodzą najbardziej doświadczeni liderzy przedsiębiorstwa i jego oddziałów. Co więcej, stanowiska firmy Ecolab w inicjatywach Water Stewardship oraz Global SHE są publicznie dostępne i służą jako zobowiązanie oraz wytyczne w kwestii problemów związanych z wodą i zgodności. Informacje na temat zgodności z przepisami dotyczącymi wody są dostępne na żądanie.


Zarządzanie zasobami wodnymi

Poza wewnętrznymi usprawnieniami operacyjnymi w zakładzie Ecolab Garyville prowadzone są działania w zakresie zarządzania zasobami wodnymi. Największym obszarem związanym z wodą (IWRA) w zlewisku Garyville jest rzeka Mississippi, która ma kluczowe znaczenie dla funkcjonowania zakładu i mieszkańców tego obszaru. Wspólne wyzwania zakładu i powiązanych z nim partnerów obejmują katastrofy naturalne, takie jak huragany i burze tropikalne, powodzie, zanieczyszczenie wody, osuwanie się gruntu, stan infrastruktury wodnej oraz zmiejszanie się ilości terenów podmokłych i gatunków rodzimych. Aby rozwiązać te wspólne problemy, Ecolab współpracuje z innymi użytkownikami tego basenu wód.

Ecolab aktywnie uczestniczy w projekcie Louisiana Water Synergy Project (LWSP). Projekt LWSP, który został zapoczątkowany przez Amerykańską Radę Biznesu na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju (US Business Council for Sustainable Development, USBCSD), współpracuje z ponad 20 firmami z obszaru dolnego basenu rzeki Mississippi w celu rozwiązania zróżnicowanych problemów związanych z dostawą wody i jej jakością, wodą deszczową i stanem nadbrzeża. W ramach kwartalnych spotkań Ecolab dzieli się swoją strategią zarządzania zasobami wodnymi i podejściem w udoskonalaniu standardu AWS.

Firma Ecolab uczestniczy także w odbywającym się co dwa miesiące panelu działań społeczności (CAP, Community Action Panel), grupie utworzonej przez Nalco Water i Marathon w 1996 r. w celu angażowania lokalnych partnerów, w tym lokalnych firm i członków społeczności, w problemy dotyczące gospodarki wodnej. Ecolab nieustannie dzieli się swoją drogą w AWS z CAP i zabiega o informacje zwrotne na temat podejmowanych praktyk w pięciu obszarach standardu AWS.

Ponadto Fundacja Ecolab wspiera projekt Loch Leven we współpracy z The Nature Conservancy (TNC) w celu przywrócenia i poprawy 10 000 akrów terenów podmokłych i zapewnienia lokalnym społecznościom zbiorników retencyjnych o pojemności 12,1 miliarda galonów. Poza lokalnymi działaniami na rzecz zarządzania zasobami wodnymi globalny program Ecolab Solutions for Life wspiera przekaz firmy na rzecz zachowania i ochrony wody pitnej we współpracy z dwiema globalnymi organizacjami pozarządowymi (NGO): TNC i Project WET Foundation.


Ilustrowaną wersję studium przypadku Garyville można zobaczyć na stronach 25–26 Raportu zrównoważonego rozwoju firmy Ecolab z roku 2019.

 

_

Powiązane historie sukcesu

To karuzela. Wciśnij przycisk Następny lub Poprzedni do nawigacji lub przejdź do slajdu z pomocą kropek slajdu.

Nie znaleziono powiązanych historii sukcesu.