Employee at Ecolab’s Suzano, Brazil Plant

Zakład Ecolab Suzano w Brazylii uzyskał certyfikat lidera zarządzania zasobami wodnymi

Studium przypadku Alliance for Water Stewardship (AWS)
Opublikowano 4 stycznia 2023 r. | Aktualizacja 9 października 2023 r.

Kontekst

Zakład produkcyjny Ecolab zlokalizowany w Suzano w Brazylii, w pobliżu São Paulo, jest zakładem, który zajmuje się produkcją głównie chemikaliów przemysłowych do uzdatniania wody. Zakład w Suzano pobiera wodę gruntową z prekambryjskiej warstwy wodonośnej oraz wodę miejską z Systemu Produkcyjnego Alto Tietê, serii zbiorników wodnych wzdłuż rzeki Tietê w dorzeczu Alto Tietê. Woda pitna jest pobierana z warstwy wodonośnej Guarani. Ścieki są odprowadzane do oczyszczania zarówno do sieci industrialnych oraz komunalnych przed odprowadzaniem ich do rzeki Tietê. 

Zgodnie z naszym zobowiązaniem Ecolab do stosowania holistycznego podejścia do gospodarki wodnej w swoich zakładach produkcyjnych, w 2022 r. uzyskaliśmy międzynarodowy certyfikat zarządzania zasobami wodnymi Alliance for Water Stewardship (AWS) w zakładzie Suzano. Obiekt nadal jest na bieżąco z wymaganiami AWS, aby utrzymać podstawową certyfikację. 

Sytuacja

Zespół Ecolab w zakładzie w Suzano ocenił placówkę pod kątem możliwości zmniejszenia zużycia wody w całej działalności, by spełnić cele Ecolab na rok 2030 i zmniejszyć wpływ na stan wód o 40% na jednostkę produkcji w całej działalności oraz dalsze przywracanie większej niż 50% bezwzględnej objętości poboru wody w miejscach wysokiego ryzyka. Zgodnie z tymi założeniami, celem lokalnego zespołu było zmniejszenie zużycia wody na tonę produktu średnio o 3,33% każdego roku od 2018 r. do 2022 r.

Możliwości ograniczenia zużycia wody zostały zidentyfikowane w następujących obszarach:   

Poprawa monitorowania przepływu wody, usprawnienie procesów mycia sprzętów procesowych oraz wprowadzenie planu priorytetów w celu rozwiązania problemów związanych z wodą. Dodatkowo, stworzenie działu zrównoważonego rozwoju. Możliwości te wymagały współpracy między zespołami Zrównoważonego rozwoju firmy oraz zespołów Suzano ds. Inżynierii i BHP oraz ds. Zdrowia i środowiska. 

Przeprowadzono kompleksową ocenę ryzyka, wykorzystując informacje z Ecolab's Smart Water Navigator oraz World Resources Institute (WRI) Aqueduct Atlas w celu zidentyfikowania wspólnych i lokalnych wyzwań związanych z wodą. Wdrażanie projektów ograniczających pobór wody zostało spriorytetyzowane pod względem prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka i wpływu na poziomie zakładu i zainteresowanych podmiotów społeczności. Spośród pięciu kwestii dotyczących wody zawartych w standardzie AWS, zespół w Suzano skupił się na zrównoważonym bilansie wodnym, dobrej jakości wody oraz dobrym zarządzaniu wodą, równoważąc znaczenie i ryzyko dla obiektu.

AWS certification data 1.3 million gallons of water reduced and $33,500 USD risk=adjusted cost savings

Mając na celu poprawę ogólnego stanu lokalnych działów wodnych oraz w ramach celów Ecolab na rok 2030, nadaliśmy priorytet certyfikacji AWS w działach wodnych wysokiego ryzyka, w których prowadzimy działalność.

AWS Certification Plant Imagery

Rozwiązanie

Następujące projekty, pomagające poprawić bilans zużycia wody w obiekcie, zostały rozpoczęte w celu zmniejszenia ogólnego zużycia wody:

 • Wdrażanie technologii Ecolab 3D Trasar™ do wody chłodniczej, aby zapewnić zaawansowane monitorowania, kontrolę oraz ochronę sprzętów do systemów wody chłodniczej
 • Poprawa monitorowania przepływu wody poprzez instalację hydrometrów oraz systemu monitorowania online, aby zapewnić lepszą kontrolę i widoczność zużycia wody w całym zakładzie.
 • Budowa systemu zbierania wody deszczowej do wykorzystania w działalności
 • Optymalizacja procesów mycia wyposażenia procesowego
 • Wykorzystanie programu Total Plant Management do stworzenia i kontynuowania pracy wielofunkcyjnego zespołu, którego zadaniem jest identyfikacja oraz rozwiązywanie problemów związanych z utratą wody w całym zakładzie poprzez konserwację zapobiegawczą i projekty ciągłego doskonalenia.
 • Wdrożenie kampanii mycia oraz matrycy mycia
 • Ponowne wykorzystanie wody w procesach fabrycznych
 • Utworzenie działu zrównoważonego rozwoju obiektu
 • Wykorzystanie terenów podmokłych do oczyszczania ścieków

Opracowana przez Ecolab technologia 3D TRASAR™ dla kotłów zostanie również zastosowana w zakładzie w celu zapewnienia zaawansowanej automatyzacji i kontroli wody kotłowej, co zaowocuje dodatkowymi oszczędnościami wody, energii i emisji przy jednoczesnej poprawie niezawodności.

Te połączone wysiłki przyczyniły się do postępu zakładu Suzano w kierunku osiągnięcia redukcji średniego zużycia wody o 3,33% poprzez osiągnięcie ogólnego zmniejszenia zużycia wody na tonę produktu o 19% w 2018 r. roku w stosunku do roku bazowego 2018 r.

Średnia roczna redukcja wody o 1,3 mln galonów,
co odpowiada 33 500 USD oszczędności skorygowanych o ryzyko,
została osiągnięta od 2018 r. do 2022 r.

Wydajność

 • Pozytywny wpływ na zużycie wody | Średnia roczna redukcja zużycia wody o 1,3 milionów galonów (~5,000 m3) skutkująca 19% redukcją zużycia wody na tonę produktu zrealizowaną w 2022 r. w stosunku do stanu wyjściowego w 2018r.
 • Skutki ekonomiczne | Średnio 33 500 USD oszczędności w kosztach skorygowanych o ryzyko
map of brazil locating ecolab’s suzano plant location, the Precambrian aquifer and Alto Tietê river basin
chart detailing water savings progress at Ecolab's Suzano plant

Gospodarka wodna

Na poziomie zakładu, zespół ds. bezpieczeństwa, zdrowia i środowiska jest odpowiedzialny za zarządzanie jakością wody, ścieków oraz odprowadzaniem ścieków, a także za wszystkie wymogi prawne w tym zakresie. Zespoły ds. mediów, logistyki, produkcji oraz konserwacji są odpowiedzialne za realizację projektów oszczędzania wody. Zespół ds. mediów jest również odpowiedzialny za obsługę systemu oczyszczania wody przemysłowej oraz ścieków, monitorowanie zrzutu ścieków i pobieranie odpowiednich próbek.

Aby utrzymać dobrą jakość ścieków, ich temperatura oraz poziom pH są stale regulowane. Pełna analiza jest przeprowadzana co miesiąc, a coroczna analiza jest wysyłana do stacji sanitarnej stanu São Paulo oraz agencji ochrony środowiska w celu zapewnienia zgodności systemu. Jakość wody pitnej jest badana co miesiąc, a wody technologicznej co roku.

Jeśli dojdzie do wycieku lub innej awarii związanej z wodą, zakład Suzano ma solidny plan reagowania na wypadki, który obejmuje analizę pierwotnej przyczyny zdarzenia, przegląd przez zespół kierowniczy, dokumentację na wewnętrznej platformie sprawozdawczej i przekazywanie strategii łagodzenia skutków podczas comiesięcznych spotkań na terenie zakładu. W zeszłym roku w zakładzie nie było przypadków naruszeń przepisów związanych z wodą.

Zespół ds. zrównoważonego rozwoju podlega pod generalny zespół doradczy ds. zrównoważonego rozwoju, w którego skład wchodzą najbardziej doświadczeni liderzy przedsiębiorstwa i jego oddziałów. Ponadto, pozycje Ecolab Zrównoważony rozwój, Zarządzanie zasobami wodnymi i Bezpieczeństwo, Zdrowie i Środowisko (SHE) są publicznie dostępne i służą jako wskazówki dotyczące kwestii związanych z wodą oraz zgodności z przepisami. Pozycja Zrównoważony rozwój Ecolab formalizuje globalne zaangażowanie Ecolab w zrównoważony rozwój w firmie oraz jego wpływ na klientów. Pozycja Zarządzanie zasobami wodnymi Ecolab podkreślna globalne zaangażowanie Ecolab w odpowiedzialne zarządzanie wodą poprzez identyfikację możliwości dla firmy oraz jej klientów w zakresie wykorzystania zasobów wodnych w sposób korzystny dla biznesu, społeczności i przyrody. Stanowisko w zakresie bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska Ecolab określa zobowiązanie firmy do doskonałości w zakresie bezpieczeństwa, zdrowia i praktyk środowiskowych oraz wydajności w operacjach globalnych.

Zarządzanie zasobami wodnymi

Oprócz wewnętrznych usprawnień, w zakładzie Ecolab w Suzano prowadzone są zewnętrzne działania w zakresie zarządzania wodą. Wspólne wyzwania dla zakładu i odpowiednich, lokalnych interesariuszy obejmują niedobory wody, jej jakość oraz ryzyko powodzi. Aby rozwiązać te wspólne problemy, Ecolab współpracuje z innymi użytkownikami tego basenu wód.

Pracownicy zakładu uczestniczyli w wielu projektach społecznych we współpracy z zespołami sprzedaży i usług Ecolab a Brazylii, aby podnieść świadomość na temat wody oraz jej znaczenie w społeczności poprzez tworzenie murali i innych prac w sferze publicznej. Zakład angażuje się we współpracę z interesariuszami publicznymi, w tym miejskimi dostawcami wody, różnymi prywatnymi firmami działającymi na tym terenie oraz kilkoma organizacjami pozarządowymi (NGO).

Dodatkowo, dzięki członkostwu Ecolabu w Koalicji na Rzecz Ochrony Wód Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ), rozpoczęto prace nad uruchomieniem Koalicji w São Paulo, co poszerza zaangażowanie w działania zbiorowe na średnie i małe firmy w tym rejonie, dotyczące wspólnych wyzwań związanych z wodą.

Ponadto Ecolab zobowiązał się do realizacji projektu w partnerstwie z organizacją The Nature Conservancy (Służba Ochrony Przyrody) przez Fundusz Wodny São Paulo. Podstawowym celem tego projektu jest ochrona oraz poprawa bezpieczeństwa wodnego w obszarze metropolitalnym São Paulo. Dzięki Funduszowi Wodnemu São Paulo chronionych będzie co najmniej 220 hektarów zalesionych gruntów w gminach Mogi das Cruzes i Salesópolis, które znajdują się w obrębie górnego działu wodnego Tietê. Partnerzy projektu angażują się we współpracę z właścicielami gruntów wiejskich, sporządzają mapy istniejących lasów w celu ich ochrony i odtworzenia oraz rozpoznają możliwe ulepszenia w zakresie wiejskich urządzeń sanitarnych. Negocjowane są dobrowolne umowy konserwatorskie z właścicielami gruntów zgodne z już istniejącymi Gminnymi Politykami Oszczędzania Wody. Po podpisaniu, umowy te rekompensują właścicielom gruntów wiejskich zachowanie ich zalesionych gruntów. Projekt wykorzystuje środki finansowe, aby rozszerzyć dostęp do podstawowych urządzeń sanitarnych na obszarach wiejskich poprzez zastąpienie przestarzałych systemów zaawansowanymi technologiami w gminach Salesópolis i Mogi das Cruzes. Projekt nie tylko uzupełni 29.4 milionów galonów wody każdego roku przez 10 lat, począwszy od 2023 r., ale także wpłynie pozytywnie na magazynowanie i zasilanie wód gruntowych, jakość wód powierzchniowych oraz obfitość i różnorodność lokalnych gatunków roślin. Ponadto przewiduje się utrzymanie poziomu lub poprawę sekwestracji dwutlenku węgla, co przyczyni się do lepszego dostosowania do klimatu i strategii łagodzenia jego skutków oraz do poprawy zdrowia ludzi na tym obszarze.

Oprócz lokalnych wysiłków w zakresie zarządzania zasobami wodnymi, globalny program Ecolab, Solutions for Life, wzmacnia misję firmy w zakresie zachowania i ochrony słodkiej wody poprzez partnerstwo i dodatkowe projekty z TNC i Fundacją Project WET.

 

_

Powiązane historie sukcesu

To karuzela. Wciśnij przycisk Następny lub Poprzedni do nawigacji lub przejdź do slajdu z pomocą kropek slajdu.

Nie znaleziono powiązanych historii sukcesu.