Monterrey MX Plant

Zakład Ecolab Monterrey w Meksyku uzyskał certyfikat lidera zarządzania zasobami wodnymi 

Studium przypadku wdrażania standardu Alliance for Water Stewardship (AWS)
Opublikowano 26 września 2023 r. | Aktualizacja 24 października 2023 r.

Kontekst

Zakład produkcyjny Ecolab zlokalizowany w mieście Apodaca, na obrzeżach Monterrey, w stanie Nuevo Leon w Meksyku, to zakład zajmujący się produkcją przemysłowych roztworów chemicznych do detergentów, środków dezynfekujących i innych środków czyszczących. Zakład w Monterrey wykorzystuje głównie wodę miejską pochodzącą z zapór Rodrigo Gómez la Boca, Cerro Prieto oraz El Cuchillo, które pozyskują wodę z dorzecza rzeki Pesquería. Ścieki domowe i przemysłowe są oczyszczane w zakładzie i odprowadzane do miejskiego systemu wodociągowego, który zapewnia dodatkowe oczyszczanie przed odprowadzeniem ich spowrotem do rzeki Pesquería.

Zgodnie ze zobowiązaniem Ecolab do stosowania holistycznego podejścia do gospodarki wodnej w swoich zakładach produkcyjnych firma chce wdrożyć międzynarodowy standard wodny Alliance for Water Stewardship (AWS) w wersji w 2,0 zakładzie Monterrey.


Sytuacja

Zespół Ecolab w zakładzie w Monterrey ocenił placówkę pod kątem możliwości zmniejszenia zużycia wody w całej działalności, by spełnić cele Ecolab na rok 2030 i zmniejszyć wpływ na stan wód o 40% na jednostkę produkcji w całej działalności oraz dalsze przywracanie większej niż 50% bezwzględnej objętości poboru wody w miejscach wysokiego ryzyka. Zgodnie z tymi założeniami, celem lokalnego zespołu było zmniejszenie zużycia wody na tonę produktu średnio o 3,3% każdego roku ze stanu wyjściowego w 2018 r.

Zidentyfikowano możliwości redukcji zużycia wody i jej ponownego wykorzystania w następujących obszarach: Odzyskiwanie wody deszczowej, zmniejszenie zużycia wody w łazienkach, zainstalowanie baterii oszczędzających wodę oraz ponowne wykorzystanie wody do mycia zbiorników. Nadawanie priorytetów tym możliwościom związane było ze współpracą pomiędzy zespołami ds. korporacyjnego zrównoważonego rozwoju, inżynierii, bezpieczeństwa, zdrowia i środowiska (SHE, Safety, Health and Environment) w Monterrey. ​​​​​​

Kompleksowa ocena ryzyka została przeprowadzona z wykorzystaniem informacji z Ecolab Smart Water Navigator, narzędzia Aqueduct Atlas Światowego Instytutu Zasobów (WRI, World Resources Institute) WWF Water Risk Filter oraz narzędzia oceny WASH Pledge Światowej Rady Biznesu na rzecz Zrównoważonego Rozwoju w celu zidentyfikowania wspólnych i lokalnych wyzwań związanych z wodą. Wdrażanie projektów ograniczających pobór wody zostało spriorytetyzowane pod względem prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka i wpływu na poziomie zakładu i zainteresowanych podmiotów społeczności. Spośród pięciu wyników standardu AWS dotyczących wody, zakład Monterrey ​​​​​​​skupił się na zrównoważonej gospodarce wodnej, dobrym stanie jakości wody oraz dobrym zarządzaniu wodą, równoważąc znaczenie i ryzyko dla obiektu.

Roczna oszczędność

 • Water eROI icon

  Wody
  181,000

  galonów zmiejszonej ilości wody (685 m3)

 • Całkowita wartość dostarczona:

  $3,600
  USD oszczędności skorygowanych o ryzyko 

Mając na celu poprawę ogólnego stanu lokalnych działów wodnych oraz w ramach celów Ecolab na rok 2030, nadaliśmy priorytet certyfikacji AWS w działach wodnych wysokiego ryzyka, w których prowadzimy działalność.

Alliance for Water Stewardship Logo, three intersecting water drop outlines

Łączne roczne ograniczenie zużycia wody o 181,000 miliona galonów (685 m3), co stanowi równowartość 3,600 USD​​​​​​​ oszczędności skorygowanych o ryzyko.

Rozwiązania

Następujące projekty, pomagające poprawić bilans zużycia wody w obiekcie, zostały rozpoczęte w celu zmniejszenia ogólnego zużycia wody:

 • Odzyskiwanie i ponowne wykorzystanie wody z osmozy​​​​​​​.
 • Odzyskiwanie wody z urządzeń klimatyzacyjnych.
 • Poprawa zdolności oczyszczania ścieków w zakładzie w celu zaawansowanego recyklingu oraz ponownego wykorzystania wody.

Następujące projekty są rozpatrywane jako przyszłe ulepszenia:

 • Wdrożenie systemu zbierania pomysłów związanych z oszczędzaniem wody od wszystkich pracowników zakładu, co zachęca pracowników do postrzegania wody jako wspólnego zasobu i motywuje do podejmowania wspólnych działań, które przeradzają się w dyskusje dotyczące oszczędzania wody podczas miesięcznych przeglądów działalności. Zbieranie i ponowne wykorzystywanie wody deszczowej w celu zmniejszenia ogólnego zużycia wody.
 • Wdrożenie systemu Water Flow Intelligence, aby poprawić widoczność zużuwania zasobów wodnych w zakładzie.

Te połączone wysiłki przyczyniły się do postępu zakładu Suzano w kierunku osiągnięcia redukcji średniego zużycia wody o 3.3% poprzez osiągnięcie ogólnego zmniejszenia zużycia wody na tonę produktu o 43% w 2022 r. roku w stosunku do roku bazowego 2018 r.


Map of Mexico highlighting the Monterrey plant location and the surrounding Pesquería River Basin

Opis grafiki: Mapa Meksyku z zaznaczonym położeniem zakładu w Monterrey i otaczającym go dorzeczem rzeki Pesquería.

Wydajność

 • Pozytywny wpływ na zużycie wody | Średnia roczna redukcja zużycia wody o 181,000 galonów (~685 metrów sześciennych) skutkująca 43% redukcją zużycia wody na tonę produktu zrealizowaną w 2022 r. w stosunku do stanu wyjściowego w 2018r.
 • Skutki ekonomiczne | Średnio 3 630 USD oszczędności w kosztach skorygowanych o ryzyko. 
Chart of water withdrawl, water intensity target, and actual water intensity results at the Monterrey plant from 2018-2022 (see table below)

TABELA: dane dotyczące poboru wody, docelowego zużycia wody oraz rzeczywistego zużycia wody w zakładzie w Monterrey od 2018 do 2022.

Opis 2018 2019 2020 2021  2022
Pobór wody (m 3) 6,610 7,027 6,764 6,055 3,873
Docelowe zużycie wody *   0.48 0.46 0.45 0.43
Rzeczywiste zużycie wody 0.46 0.57 0.57 0.44 0.28

Gospodarka wodna

W zakładzie to kierownik ds. bezpieczeństwa, zdrowia i środowiska jest odpowiedzialny za badania ścieków i zgodność z przepisami oraz odprowadzenie ścieków. Konserwator obiektu jest odpowiedzialny za odprowadzanie ścieków, zużycie wody, kierowanie projektami dotyczącymi oszczędzania wody w zakładzie oraz za obsługę oczyszczalni ścieków oraz systemów zbierania wody miękkiej, demineralizowanej oraz deszczowej.

Aby utrzymać dobrą jakość wody, zespół ds. jakości w Monterrey codziennie ją monitoruje. Dodatkowo ścieki są badane przez lokalną organizację zewnętrzną co trzy miesiące. W przypadku wycieku lub wystąpienia problemów związanych z wodą zakład posiada solidny plan reagowania na takie zdarzenia, który obejmuje analizę pierwotnej przyczyny incydentu, przegląd przez zespół kierowniczy, dokumentację na wewnętrznej platformie sprawozdawczej oraz komunikację strategii łagodzenia skutków podczas comiesięcznych spotkań w zakładzie. W ciągu ostatniego roku na terenie obiektu nie odnotowano żadnych naruszeń związanych z wodą.

Globalny zespół ds. zrównoważonego rozwoju podlega pod generalny zespół doradczy ds. zrównoważonego rozwoju, w którego skład wchodzą najbardziej doświadczeni liderzy przedsiębiorstwa i jego oddziałów. Ponadto, pozycje Ecolab Zrównoważony rozwój, Zarządzanie zasobami wodnymi oraz Bezpieczeństwo, Zdrowie i Środowisko (SHE) są publicznie dostępne i służą jako wskazówki dotyczące kwestii związanych z wodą oraz zgodności z przepisami.


Zarządzanie zasobami wodnymi

Poza wewnętrznymi usprawnieniami operacyjnymi w zakładzie Ecolab Monterrey prowadzone są zewnętrzne działania w zakresie zarządzania zasobami wodnymi. Wspólne wyzwania dla zakładu i odpowiednich, lokalnych interesariuszy obejmują niedobory wody, infrastrukturę i finansowanie projektów związanych z wodą oraz jej jakością. Aby rozwiązać te wspólne problemy, Ecolab współpracuje z innymi użytkownikami tego basenu wód.

Pracownicy zakładu biorą udział w licznych projektach społecznych, w tym w zbiórkach śmieci na pobliskich terenach zielonych, kampaniach uświadamiających i edukacyjnych w szkołach publicznych, które promują mycie rąk oraz wolontariatach poświęconych sadzeniu drzew na górzystych terenach otaczających Monterrey. Zakład angażuje się we współpracę z interesariuszami publicznymi, w tym miejskim dostawcą wody, różnymi prywatnymi firmami działającymi na tym terenie oraz kilkoma organizacjami pozarządowymi (NGO).

Od 2014 roku Fundacja Ecolab i TNC przywróciły oraz zachowały ponad 293 akrów ziemi w Parku Narodowym Cumbres de Monterrey, który zapewnia ponad 60% zaopatrzenia w wodę obszaru metropolitalnego Monterrey. Działania te miały na celu poprawę infiltracji wody, regulację przepływu wody, zmniejszenie ryzyka powodziowego oraz wzmocnienie bezpieczeństwa wodnego oraz odporności na zmiany klimatu dla społeczności w Monterrey i okolicach.

Co więcej, nasza współpraca zaowocowała również stworzeniem szkółki drzew, która dostarcza drzewa do odbudowy krajobrazu i przyczynia się do poprawy warunków życia lokalnych rolników. Otwarta w 2018 roku szkółka produkuje obecnie 60 000 roślin rocznie. Rośliny te mogą zalesić od 300 do 370 akrów pozbawionych roślinności w Parku Narodowym Cumbres de Monterrey. Sadzenie drzew pomaga również w filtrowaniu wody i przepływie zarówno wód powierzchniowych, jak i gruntowych, co jest korzystne dla 4,5 milionów ludzi.

Poza lokalnymi działaniami na rzecz zarządzania zasobami wodnymi globalny program Ecolab Solutions for Life wspiera misję firmy na rzecz oszczędzania oraz ochrony wody pitnej poprzez współpracę i dodatkowe projekty z globalnymi organizacjami pozarządowymi: TNC (The Nature Conservancy) i Project WET Foundation.


This case study was created to comply with AWS indicators 5.1.1, 5.2.1, 5.3.1. 5.4.1, 5.4.2, 5.5.1, 5.5.2 and 5.5.3. For more information, please contact sustainability@ecolab.com.


Pobierz analizę przypadku

_

Powiązane historie sukcesu

To karuzela. Wciśnij przycisk Następny lub Poprzedni do nawigacji lub przejdź do slajdu z pomocą kropek slajdu.

Nie znaleziono powiązanych historii sukcesu.