1. Strona główna
  2. Polityka ochrony danych osobowych pracowników

Informacja dla pracowników na temat Zasad i procedur dotyczących poufności danych

Informacja udostępniona za pośrednictwem łączy na tej stronie określa, jakie dane osobowe pracowników są zbierane przez Ecolab, w jaki sposób są wykorzystywane i chronione przez Ecolab oraz komu mogą one być dalej udostępniane. Niniejsza informacja ma na celu przekazanie osobom trzecim informacji dotyczących danych osobowych w celu zachowania zgodności z przepisami o ochronie danych osobowych i prawodawstwem obszarów, w których działa Ecolab, a także zgodności z własnym Podręcznikiem zgodności ochrony danych. O ile nie jest to wymagane przez miejscowe prawo lub przewidziane w kolejnym lub innym regulaminie, niniejsza informacja dotyczy przetwarzania wszystkich danych osobowych pracownika przez firmę Ecolab, w tym również przez jej podmioty zależne i stowarzyszone, oraz przez wszelkie podmioty zewnętrzne. Niniejsza informacja została sporządzona w wielu językach zgodnych z ustrojami prawnymi, w których działa Ecolab.

Ecolab zastrzega sobie prawo do modyfikowania niniejszej Informacji, aby dokładnie odzwierciedlała otoczenie regulacyjne i nasze zasady zbierania danych. W przypadku istotnych zmian w niniejszej informacji Ecolab zamieści tutaj zmienione Oświadczenie o ochronie danych osobowych i powiadomi pracowników w przypadku, gdy jest wymagane przez miejscowe przepisy lub regulacje.

 

Informacje na temat ochrony prywatności kandydatów do pracy

Materiały do pobrania dotyczące polityki prywatności danych pracowników

Globalne powiadomienie

Pobierz Informację dla pracowników Ecolab na temat Zasad i procedur dotyczących poufności danych