Ecolab experts in a dairy processing plant

Cele na rok 2030 r.

Bycie firmą o pozytywnym wpływie wymaga zbiorowego wysiłku — jest to sposób myślenia, który napędza naszych pracowników, klientów i społeczności. Nasze cele na rok 2030 odzwierciedlają nasze nieustanne zaangażowanie w kierunku 100% pozytywnej przyszłości.

Nasze cele na rok 2030 koncentrują się na zmianach, jakie chcemy wprowadzić w naszej firmie, społecznościach, u klientów oraz w środowisku. Osiągając te ambitne cele wspólnie z klientami oraz we własnej działalności, pracujemy na rzecz bezpiecznego i zdrowego świata, w którym wszyscy mają dostęp do wystarczającej ilości zasobów.

Obejrzyj film „Cele Ecolab na 2030 r. – razem wywieramy wpływ na świat”


Na świecie

Pomagamy naszym klientom robić więcej dla ludzi i naszej planety

2019 Raport zrównoważonego rozwoju firmy

Wody

Każdego roku pomagamy klientom zaoszczędzić 300 mld galonów (1,1 mld m³) wody, co pozwala zaspokoić zapotrzebowanie na wodę pitną 1 mld ludzi rocznie.

2019 Raport zrównoważonego rozwoju firmy

Żywność

Pomagamy zapewnić naszym klientom wystarczającą ilość wysokiej jakości, bezpiecznej żywności, która pozwoli wyżywić 2 mld ludzi przez cały rok i tym samym zapobiec 11 mln chorób przenoszonych drogą pokarmową.

2019 Raport zrównoważonego rozwoju firmy

Zdrowie

Każdego roku pomagamy umyć 90 mld rąk i zapewnić bezpieczną opiekę medyczną 116 mln ludzi, zapobiegając ponad 1,7 mln zakażeń.

2019 Raport zrównoważonego rozwoju firmy

Klimat

Pomagamy klientom uzyskać neutralny poziom emisji dwutlenku węgla poprzez zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o 6 mln ton metrycznych, zapobiegając tym samym 10 mln chorób spowodowanych zanieczyszczeniami środowiska.


Pomiar naszego wpływu


W naszej działalności

Mamy świadomość, że oprócz wpływu, jaki wywieramy z naszymi klientami, możemy także wywierać pozytywny wpływ poprzez nasze własne działania. Osiągamy stałe, wymierne postępy w realizacji naszych celów na rok 2030 dotyczących wody, klimatu, różnorodności, sprawiedliwości i integracji społecznej oraz bezpieczeństwa.

Osiągnięcie pozytywnego wpływu netto na stan wód

Osiągnięcie pozytywnego wpływu netto na stan wód

Światowy Instytut Zasobów przewiduje, że przy założeniu kontynuacji dotychczasowych działań, do 56 roku świat stanie w obliczu deficytu wody pitnej na poziomie 2030%, wywierając pilną presję na przedsiębiorstwa, aby ponownie przemyślały sposób zarządzania zasobami wodnymi. Nasza wizja przyszłości ochrony zasobów wodnych jest oparta na konkretnych działaniach. Dla Ecolab oznacza to kontynuowanie zarządzania wodą w kontaktach z naszymi klientami, a także identyfikowanie możliwości wdrażania projektów zarządzania zasobami wodnymi w naszych własnych zakładach. Do 2030 roku planujemy:

 • Zmniejszyć wpływ na stan wód o 40% na jednostkę produkcji w całym przedsiębiorstwie, w stosunku do roku bazowego 2018 r.
 • Przywrócić ponad 50% bezwzględnej objętości poboru wody w miejscach wysokiego ryzyka
 • Uzyskać certyfikat standardu Alliance for Water Stewardship (AWS) w działach wodnych wysokiego ryzyka

Aby spełnić swoje zobowiązania, firma Ecolab:

Współpracuje z 16 zakładami w celu przywrócenia 50% pozytywnego oddziaływania na zasoby wodne w zbiornikach wodnych wysokiego ryzyka:

 • Opracowując projekt ulepszenia procesu, który w ciągu najbliższych 10 lat pozwoli na sprawniejsze wdrażanie standardu AWS w zakładach w zbiornikach wodnych o wysokim ryzyku i który będzie obejmował wytyczne korporacji w celu zwiększenia odpowiedzialności na poziomie zakładu, znormalizowane narzędzia i szczegółowy harmonogram.

Działa w kierunku osiągnięcia 40% pozytywnego oddziaływania na zasoby wodne w całym swoim portfelu poprzez:

 • Opracowanie narzędzi na poziomie zakładu, które pomogą partnerom firmy w stworzeniu najlepszych praktyk w zakresie gospodarki wodnej i staną się wiodącym wskaźnikiem dla przeglądów kwartalnych.
 • Przedstawienie swoich najnowszych technologii i usług, które pomagają zarządzać wodą w jej zakładach.
 • Stworzenie sieci procesów równorzędnych, mających na celu dzielenie się wiedzą i najlepszymi praktykami w obrębie całego jej globalnego łańcucha dostaw.
 • Ustanowienie rocznych celów na poziomie obiektu w celu zapewnienia obiektom osiągalnych punktów kontrolnych.
 • Współpracę z Koalicją na Rzecz Ochrony Zasobów Wodnych (Water Resilience Coalition), którą współtworzy z Global Compact CEO Water Mandate ONZ, aby zjednoczyć międzynarodowe korporacje w ramach kierowanego przez branżę ruchu na rzecz walki z globalnym kryzysem wodnym poprzez ambitne, wymierne zobowiązania i wspólne działanie.

Przeciwdziałanie emisjom dwutlenku węgla

Przeciwdziałanie emisjom dwutlenku węgla

Firma Ecolab dołączyła do inicjatywy UN „Global Compact's Business Ambition for 1.5˚C”, zobowiązując się do zmniejszenia bezwzględnej emisji gazów cieplarnianych (GHG) w zakresie 1 i 2 o 50% do 2030 i osiągnięcia zerowego poziomu netto w całym naszym łańcuchu wartości do 2050.. Zobowiązaliśmy się również do osiągnięcia 100% energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych do 2030 roku poprzez inicjatywę RE100, globalną inicjatywę skupiającą najbardziej wpływowe firmy na świecie, które zobowiązały się do wykorzystywania energii odnawialnej w 100%, i wyznaczyliśmy cel naukowy (SBT) dotyczący naszego zakresu 1, 2 i 3 emisji, który został zatwierdzony przez Science Based Targets Initiative (SBTi).

Aby osiągnąć nasze ambitne cele, stosujemy połączenie taktyk wspieranych przez strategie oparte na nauce. W 2022 r. :

 • Zmniejszyliśmy bezwzględny zakres 1 oraz 2 emisji dwutlenku węgla o 48% w stosunku do roku bazowego 2018, poprzez skupienie się na projektach doskonalenia procesów, które zmniejszyły całkowite zużycie energii o prawie 21,4 mld BTU (brytyjskich jednostek ciepła) energii.
 • Pozyskaliśmy 61% naszej całkowitej energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych.
 • Nabraliśmy rozpędu w projektach elektryfikacji floty pojazdów w Europie, szczególnie w regionie Skandynawii, Wielkiej Brytanii, Holandii i Belgii.

Wspieranie różnorodności i integracji pracowników 

Wspieranie różnorodności i integracji pracowników

Wierzymy, że zróżnicowany, zintegrowany i ukierunkowany na cel zespół ma kluczowe znaczenie dla sukcesu naszych poszczególnych pracowników, firmy, klientów i społeczności. Cele te są zamierzonym krokiem, aby wprowadzić znaczące zmiany w celu zwiększenia różnorodności, promowania sprawiedliwości i integracji w ramach naszej organizacji, ponieważ staramy się, aby nasz poziom zróżnicowania był taki sam lub nawet większy, jak na rynkach, na których działamy. Nadal skupiamy się na:

 • Zapewnieniu równości wynagrodzeń w firmie w Stanach Zjednoczonych i na świecie.
 • Zwiększeniu różnorodności płci na poziomie kierownictwa do poziomu 35% z ostatecznym celem osiągnięcia proporcjonalnego udziału kobiet i mężczyzn.
 • Zwiększeniu różnorodności etnicznej/rasowej na poziomie kadry kierowniczej do 25% z uwagi na to, że dążymy do zapewnienia pełnej reprezentacji amerykańskich pracowników na wszystkich poziomach.

Aby pomóc nam w realizacji naszych celów na rok 2030 w zakresie różnorodności, łączymy różne strategie, m.in:

 • Demonstrowanie przywództwa na najwyższych szczeblach naszej organizacji
 • Tworzenie bardziej zróżnicowanych puli kandydatów
 • Wspieranie kultury integracji i przynależności poprzez edukację oraz zaangażowanie w sieci pracownicze
 • Inwestowanie w procesy i systemy, które zwiększają odpowiedzialność w odniesieniu do wskaźników DEI 

W wyniku tych działań w 2022 r. :

 • 37% wszystkich nowo zatrudnionych pracowników szczebla kierowniczego na świecie stanowiły kobiety, a 37% wszystkich nowo zatrudnionych pracowników szczebla kierowniczego w Stanach Zjednoczonych stanowiły osoby, których kolor skóry jest inny niż biały.
 • Ponad jedna trzecia naszych pracowników na całym świecie ukończyła szkolenie „Allyship in Action”.
 • Zwiększyliśmy różnorodność płci na poziomie kadry kierowniczej do 25,5%, a różnorodność etniczną/rasową na poziomie kadry kierowniczej w Stanach Zjednoczonych do 19,5%. 

Priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa w każdym miejscu pracy za sprawą Celu Zero

Priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa w każdym miejscu pracy za sprawą Celu Zero

Naszym celem w zakresie bezpieczeństwa jest zapobieganie wypadkom, nawet najmniejszym. Ale Cel „Zero” to nie tylko wynik. Przywiązujemy dużą wagę do szkoleń i edukacji, zarówno w naszych własnych zakładach, jak i w zakładach naszych klientów. Oceniamy ryzyko przed rozpoczęciem pracy, identyfikujemy i rozwiązujemy problemy dotyczące bezpieczeństwa oraz podejmujemy kroki mające na celu zaradzenie sytuacjom niebezpiecznym — w każdej placówce Ecolab i wszędzie, gdzie działamy.

Do 2030 r. chcemy przeszkolić i wyedukować 100% naszych pracowników, aby pracowali bezpiecznie przez 100% czasu.