1. Strona główna Nalco Water
 2. Zakład Ecolab Nalco Water w Garyville w stanie Luizjana uzyskał certyfikat zarządzania zasobami wodnymi

Zakład Ecolab Nalco Water w Garyville w stanie Luizjana uzyskał certyfikat zarządzania zasobami wodnymi

Wdrażanie standardu Alliance for Water Stewardship (AWS) — Studium przypadku

Kontekst

Zakład produkcyjny Ecolab zlokalizowany w Garyville w stanie Luizjana zajmuje się głównie wytwarzaniem substancji chemicznych i polimerów do uzdatniania wody. Zakład w Garyville leży w dolnym basenie rzeki Mississippi, który jest częścią największego działu wodnego w Stanach Zjednoczonych, zwanego działem wodnym rzeki Mississippi. Woda technologiczna jest pobierana bezpośrednio z rzeki Mississippi i uzdatniana w zakładzie.

Jest to drugi największy zakład Ecolab pod względem zużycia wody i pobiera on wodę pitną z St. John's Parrish, które czerpią wodę z oczyszczalni Lions, przyległej do rzeki Mississippi. Ścieki są uzdatniane w zakładzie i odprowadzane do kanału Garyville, który wpływa do jeziora Maurepas.

Zgodnie ze zobowiązaniem Ecolab do stosowania holistycznego podejścia do gospodarki wodnej w swoich zakładach produkcyjnych firma wdrożyła międzynarodowy standard wodny Alliance for Water Stewardship (AWS) w zakładzie Garyville. 


Sytuacja

Zespół Ecolab w zakładzie w Garyville ocenił placówkę pod kątem możliwości zmniejszenia zużycia wody w całej działalności, by spełnić cel związany z redukcją zużycia wody na tonę produktu o 32% w latach 2016–2020. Zidentyfikowano możliwości redukcji zużycia wody w następujących obszarach: powrót kondensatu, optymalizacja wież chłodniczych, regeneracja demineralizatora, recykling ścieków, kampanie produkcyjne, płukanie wsteczne filtrów piaskowych i optymalizacja wymywania. Nadawanie priorytetów tym możliwościom związane było ze współpracą pomiędzy zespołami Nalco Water Commercial Engineering, Corporate Sustainability oraz Garyville Engineering i zespołu ds. bezpieczeństwa, zdrowia i środowiska (SHE, Safety, Health and Environment).

Przeprowadzono badania prawdopodobieństwa, aby zobrazować wpływ ograniczenia zużycia wody, kapitał i koszty operacyjne rozwiązań. Wykorzystano także narzędzie Ecolab Water Risk Monetizer, aby poznać ryzyko związane z gospodarką wodną w placówce. Priorytetowo potraktowano wdrożenie projektów ograniczających zużycie wody, by zwiększyć oszczędności. Spośród pięciu korzyści wodnych Standardu AWS placówka COI skoncentrowała się na zrównoważonej gospodarce wodnej, zachowaniu dobrej jakości wody i ważnych obszarach związanych z wodą (IWRA), równoważąc istotność i ryzyko w placówce.

Stanowisko Ecolab w sprawie zarządzania zasobami wodnymi formalizuje globalne zobowiązanie Ecolab na rzecz odpowiedzialnego zarządzania zasobami wodnymi poprzez identyfikowanie okazji dla firmy i jej klientów do wykorzystywania zasobów wodnych w sposób przynoszący korzyści biznesowe.

AWS Certification Plant Imagery

Łączne ograniczenie zużycia wody wynoszące 42 miliony galonów, co stanowi ekwiwalent 472 000 USD oszczędności skorygowanych o ryzyko.

Rozwiązania

Poniższe rozwiązania przyczyniły się do postępów zakładu Garyville w realizacji celu ograniczenia zużycia wody o 32%. Następujące projekty, pomagające poprawić bilans zużycia wody w obiekcie, zostały zrealizowane w celu zmniejszenia ogólnego zużycia wody:

 • Ponowne stosowanie płukania wstecznego filtrów piaskowych w celu ograniczenia łącznego zużycia wody pobieranej z rzeki o 12%.
 • Ograniczenie popłuczyn z działań związanych z lateksem w celu ograniczenia zużycia wody o 2%.
 • Standaryzacja czasu spłukiwania wagonów i zbiorników reakcyjnych przełożyła się na ograniczenie całkowitego zużycia wody o 2,5%.
 • Odzyskiwanie substancji żrących z regeneracji obiektów przy zastosowaniu wody demineralizowanej przełożyło się na oszczędność wody w wysokości 2000 galonów dziennie.
 • Modernizacja toalet, w tym pisuarów bezwodnych, pozwoliła na ograniczenie zużycia wody pitnej o 0,5%.
 • Badanie pilotażowe pełnego systemu recyklingu wody pozwoliło odzyskać do 45% ścieków w całym zakładzie.

Trwają następujące projekty:

 • Odzyskiwanie kondensatu na poziomie 70–80% całego kondensatu w zakładzie • Wymiana wieży chłodniczej
 • Standaryzacja i optymalizacja płukania zbiorników.
 • Wymiana uszczelek pomp i instalacja zbiorników kondensacyjnych na pompach.
 • Wiele małych strumieni odzyskiwania w całej placówce, łącznie z ponownym wykorzystaniem odsolin z wieży chłodniczej.

Aby zachować dobrą jakość wody technologicznej oraz ścieków, oprócz codziennych wewnętrznych testów wody wykonywane są cotygodniowe testy ścieków przeprowadzane przez strony trzecie. Celem tych działań jest zapewnienie zgodności z przepisami dotyczącymi ścieków w Garyville. Zakład podlega ścisłemu systemowi testowania oraz szczegółowemu planowi reagowania w sytuacji awaryjnego wycieku do środowiska, które stały się jeszcze bardziej surowe wraz z wdrożeniem standardu AWS. W związku z tym, że woda jest odprowadzana bezpośrednio do rzeki Mississippi, działania na rzecz osiągnięcia dobrej jakości wody pomagają przyczynić się do zachowania lepszej kondycji najważniejszych obszarów związanych z wodą (IWRA) w zlewiskach zakładu Garyville.


Ecolab's Carson, CA, Plant Location

Wydajność

 • Łączne ograniczenie zużycia wody wynoszące 42 miliony galonów, co stanowi ekwiwalent 472 000 USD oszczędności skorygowanych o ryzyko.
 • Ograniczenie zużycia wody o 1,4% na tonę produktu w 2019 r. w porównaniu do stanu wyjściowego na rok 2016.

Gospodarka wodna

Na poziomie zakładu, lider zespołu ds. mediów, Dave Moore, jest odpowiedzialny za uzdatnianie wody wpływającej i wypływającej. Zakładowy inżynier ochrony środowiska, Rodney Bourgeois, odpowiada za zgodność z zezwoleniami dotyczącymi ścieków oraz kwestie związane ze środowiskiem i wodą w placówce. Osoby te podlegają oni kierownikowi zakładu, Jimowi Kulesie.

Zespół ds. zrównoważonego rozwoju podlega pod generalny zespół doradczy ds. zrównoważonego rozwoju, w którego skład wchodzą najbardziej doświadczeni liderzy przedsiębiorstwa i jego oddziałów. Co więcej, stanowiska firmy Ecolab w inicjatywach Water Stewardship oraz Global SHE są publicznie dostępne i służą jako zobowiązanie oraz wytyczne w kwestii problemów związanych z wodą i zgodności.

W 2019 r. w zakładzie nie było przypadków naruszeń przepisów związanych z wodą. W przypadku wystąpienia wycieku lub problemu związanego z wodą zakład ma do dyspozycji solidny plan reagowania na indydenty, który obejmuje dogłębną analizę ich przyczyn.


Zarządzanie zasobami wodnymi

Poza wewnętrznymi usprawnieniami operacyjnymi w zakładzie Ecolab Garyville prowadzone są działania w zakresie zarządzania zasobami wodnymi. Największym obszarem związanym z wodą (IWRA) w zlewisku Garyville jest rzeka Mississippi, która ma kluczowe znaczenie dla funkcjonowania zakładu i mieszkańców tego obszaru. Wspólne wyzwania zakładu i powiązanych z nim partnerów obejmują katastrofy naturalne, takie jak huragany i burze tropikalne, powodzie, zanieczyszczenie wody, osuwanie się gruntu, stan infrastruktury wodnej oraz zmiejszanie się ilości terenów podmokłych i gatunków rodzimych. Aby rozwiązać te wspólne problemy, Ecolab współpracuje z innymi użytkownikami tego basenu wód.

Ecolab aktywnie uczestniczy w projekcie Louisiana Water Synergy Project (LWSP). Projekt LWSP, który został zapoczątkowany przez Amerykańską Radę Biznesu na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju (US Business Council for Sustainable Development, USBCSD), współpracuje z ponad 20 firmami z obszaru dolnego basenu rzeki Mississippi w celu rozwiązania zróżnicowanych problemów związanych z dostawą wody i jej jakością, wodą deszczową i stanem nadbrzeża. W ramach kwartalnych spotkań Ecolab dzieli się swoją strategią zarządzania zasobami wodnymi i podejściem w udoskonalaniu standardu AWS.

Firma Ecolab uczestniczy także w odbywającym się co dwa miesiące panelu działań społeczności (CAP, Community Action Panel), grupie utworzonej przez Nalco Water i Marathon w 1996 r. w celu angażowania lokalnych partnerów, w tym lokalnych firm i członków społeczności, w problemy dotyczące gospodarki wodnej. Ecolab nieustannie dzieli się swoją drogą w AWS z CAP i zabiega o informacje zwrotne na temat podejmowanych praktyk w pięciu obszarach standardu AWS.

Ponadto Fundacja Ecolab wspiera projekt Loch Leven we współpracy z The Nature Conservancy (TNC) w celu przywrócenia i poprawy 10 000 akrów terenów podmokłych i zapewnienia lokalnym społecznościom zbiorników retencyjnych o pojemności 12,1 miliarda galonów. Poza lokalnymi działaniami na rzecz zarządzania zasobami wodnymi globalny program Ecolab Solutions for Life wspiera przekaz firmy na rzecz zachowania i ochrony wody pitnej we współpracy z dwiema globalnymi organizacjami pozarządowymi (NGO): TNC i Project WET Foundation.


Ilustrowaną wersję studium przypadku Garyville można zobaczyć na stronach 25–26 Raportu zrównoważonego rozwoju firmy Ecolab z roku 2019.

 

_

Powiązane historie sukcesu

No related success stories were found.