Simple compass logo

Kodeks postępowania i raportowanie

Kodeks postępowania Ecolab jest podstawą naszego sukcesu. Zobowiązujemy się do przestrzegania najwyższych standardów prawnych i etycznych, niezależnie od tego, kiedy i gdzie prowadzimy działalność. Oczekujemy, że wszyscy nasi pracownicy będą podejmować właściwe decyzje w imieniu firmy Ecolab i wykonywać swoją pracę w sposób etyczny i zgodny z Kodeksem oraz przepisami krajów, w których prowadzimy działalność.

Zachęcamy naszych pracowników i interesariuszy zewnętrznych do zgłaszania wątpliwości i potencjalnych naruszeń naszego Kodeksu lub potencjalnych naruszeń prawa i przepisów przez spółkę lub pracownika Ecolab, nie tolerując przy tym działań odwetowych. Zgłoszenia mogą być dokonywane anonimowo i będą rozpatrywane z zachowaniem poufności.