Employee at Ecolab’s Barueri, Brazil Plant

Zakład Ecolab w Barueri w Brazylii uzyskał certyfikat zarządzania zasobami wodnymi

Studium przypadku Alliance for Water Stewardship (AWS)
Opublikowano 1 lutego 2023 r. | Aktualizacja 9 października 2023 r.

Kontekst

Zakład produkcyjny Ecolab położony w mieście Barueri, w stanie São Paulo (Brazylia), jest fabryką zajmującą się produkcją roztworów chemicznych do czyszczenia i dezynfekcji. Zakład w Barueri wykorzystuje przede wszystkim wodę miejską z systemu São Lourenço, który czerpie wodę ze zbiornika Cachoeira do França znajdującego się w dorzeczu Ribeira de Iguape, a dodatkową wodę, w tym wodę pitną, pozyskuje z warstwy wodonośnej São Paulo. Ścieki z gospodarstw domowych oraz przemysłowe przed odprowadzeniem do rzeki Tietê trafiają do zewnętrznej oczyszczalni przemysłowej.

Zgodnie z naszym zobowiązaniem Ecolab do stosowania holistycznego podejścia do gospodarki wodnej w swoich zakładach produkcyjnych, w 2022 r. uzyskaliśmy międzynarodowy certyfikat zarządzania zasobami wodnymi Alliance for Water Stewardship (AWS) w wersji 2.0 w zakładzie Barueri. Obiekt nadal jest na bieżąco z wymaganiami certyfikacji AWS.


Sytuacja

Zespół Ecolab w zakładzie w Barueri ocenił placówkę pod kątem możliwości zmniejszenia zużycia wody w całej działalności, by spełnić cele Ecolab na rok 2030 i zmniejszyć wpływ na stan wód o 40% na jednostkę produkcji w całej działalności oraz dalsze przywracanie większej niż 50% bezwzględnej objętości poboru wody w miejscach wysokiego ryzyka. Zgodnie z tymi założeniami, celem lokalnego zespołu było zmniejszenie zużycia wody na tonę produktu średnio o 3,3% każdego roku od 2018 r. do 2022 r.

Zidentyfikowano możliwości redukcji zużycia wody w następujących obszarach: usprawnienie procesów mycia sprzętów procesowych, budowa systemu zbierania wody deszczowej, udoskonalenia w sprzęcie do odwróconej osmozy, badania nad alternatywnymi źródłami zużywanej wody, wdrożenie automatycznego procesu oczyszczania wody wypływającej oraz zastosowanie wzmożonych kontroli zarządzania zasobami wodnymi. Priorytetyzacja tych możliwości wymagała współpracy między zespołami ds. korporacyjnego zrównoważonego rozwoju, inżynierii, bezpieczeństwa, zdrowia i środowiska w Barueri.

Kompleksowa ocena ryzyka została przeprowadzona z wykorzystaniem informacji z Ecolab Smart Water Navigator oraz narzędzia Aqueduct Atlas Światowego Instytutu Zasobów (WRI, World Resources Institute) w celu zidentyfikowania wspólnych i lokalnych wyzwań związanych z wodą. Wdrażanie projektów ograniczających pobór wody zostało spriorytetyzowane pod względem prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka i wpływu na poziomie zakładu i zainteresowanych podmiotów społeczności. Spośród pięciu kwestii dotyczących wody zawartych w standardzie AWS, zespół w Barueri skupił się na zrównoważonym bilansie wodnym, dobrej jakości wody oraz dobrym zarządzaniu wodą, równoważąc znaczenie i ryzyko dla obiektu.

42 million gallons of water saved

Mając na celu poprawę ogólnego stanu lokalnych działów wodnych oraz w ramach celów Ecolab na rok 2030, nadaliśmy priorytet certyfikacji AWS w działach wodnych wysokiego ryzyka, w których prowadzimy działalność.

AWS Certification Plant Imagery

Średnia roczna redukcja zużycia wody o 1,2 millionów galonów, co odpowiada 52,500 USD w oszczędnościach skorygowanych o ryzyko została osiągnięta od 2018 r. do 2022 r.

Rozwiązanie

Następujące projekty, pomagające poprawić bilans zużycia wody w obiekcie, zostały rozpoczęte w celu zmniejszenia ogólnego zużycia wody:

 • Budowa systemu zbierania wody deszczowej do wykorzystania w działalności
 • Optymalizacja procesów mycia wyposażenia procesowego
 • Ulepszenie sprzętu do odwróconej osmozy (RO) w celu zwiększenia wydajności
 • Ponowne wykorzystanie wody osmotycznej (RO) w zastosowaniach procesowych
 • Wdrożenie automatycznego procesu oczyszczania wody wypływającej
 • Zastosowanie wzmocnionych kontroli zarządzania zasobami wodnymi w celu identyfikacji projektów ciągłego doskonalenia i walidacji procesów oczyszczania wody wypływającej

Następujące projekty są rozpatrywane jako przyszłe ulepszenia:

 • Usprawnienie procesów oczyszczania wody wypływającej w celu umożliwienia dodatkowego ponownego jej wykorzystania.
 • Zastąpienie wody osmotycznej wodą miękką dla odpowiednich produktów.
 • Budowa systemu zbierania wody deszczowej do wykorzystania w działalności.
 • Wdrożenie matrycy myjącej w procesach sekwencjonowania produkcji.
 • Ponowna aktywacja studni głębinowej jako alternatywnego źródła poboru wody.

Te połączone wysiłki przyczyniły się do postępu zakładu Barueri w kierunku osiągnięcia redukcji średniego rocznego zużycia wody o 3,3% poprzez osiągnięcie ogólnego zmniejszenia zużycia wody na tonę produktu o 44% w 2022 r. roku w stosunku do roku bazowego 2018 r.


Ecolab's Carson, CA, Plant Location

Wydajność

 • Pozytywny wpływ na zużycie wody | Średnia roczna redukcja zużycia wody o 1,2 milionów galonów (~4,600 metrów sześciennych) skutkująca 44% redukcją zużycia wody na tonę produktu zrealizowaną w 2022 r. w stosunku do stanu wyjściowego w 2018 r.
 • Skutki ekonomiczne | Średnio 52,500 USD oszczędności w kosztach skorygowanych o ryzyko. 
Chart of water intensity and water withdrawal at the Barueri plant from 2018-2022 with water intensity target: Water intensity Target (3% reduction year over year); Water Intensity Actuals (2018: 1.75; 2019: 1.82; 2020: 1.18; 2021: 1.13; 2022: 0.97); Water withdrawal cubic meters (2018: 52,607; 2019: 62,239; 2020: 36,490; 2021: 36,335; 2022: 34,466)

Gospodarka wodna

Na poziomie zakładu, zespół i kierownik ds. bezpieczeństwa, zdrowia i środowiska są odpowiedzialni za zarządzanie jakością wody, odprowadzenie ścieków oraz kierowanie projektami dotyczącymi oszczędzania wody w zakładzie. Kierownik ds. mediów, kierownik ds. logistyki, kierownik ds. produkcji, kierownik ds. konserwacji oraz ich zespoły są odpowiedzialni za realizację projektów związanych z oszczędzaniem wody. Dział gospodarki komunalnej jest również odpowiedzialny za działanie systemu odprowadzania ścieków, odpowiednie pobieranie próbek, raporty z analizy monitoringu oraz prawne aktualizacje dotyczące odprowadzania ścieków. Ostatecznie odpowiedzialny jest kierownik zakładu.

W celu utrzymania dobrej jakości wody ściekowej, jest ona stale regulowana pod względem pH. Pełne testy są przeprowadzane co miesiąc, a coroczne analizy są wysyłane do przedsiębiorstwa sanitarnego stanu São Paulo i agencji środowiskowej w celu zapewnienia zgodności z zezwoleniami. Jakość wody wpływającej do wody pitnej jest badana co miesiąc, a wody technologicznej codziennie.

W przypadku wycieku lub wystąpienia problemów związanych z wodą zakład Barueri posiada solidny plan reagowania na takie zdarzenia, który obejmuje analizę pierwotnej przyczyny incydentu, przegląd przez zespół kierowniczy, dokumentację na wewnętrznej platformie sprawozdawczej oraz komunikację strategii łagodzenia skutków podczas comiesięcznych spotkań w zakładzie. W ciągu ostatniego roku na terenie obiektu nie odnotowano żadnych naruszeń związanych z wodą.

Zespół ds. zrównoważonego rozwoju podlega pod generalny zespół doradczy ds. zrównoważonego rozwoju, w którego skład wchodzą najbardziej doświadczeni liderzy przedsiębiorstwa i jego oddziałów. Ponadto, pozycje Ecolab Zrównoważony rozwój, Zarządzanie zasobami wodnymi i Bezpieczeństwo, Zdrowie i Środowisko (SHE) są publicznie dostępne i służą jako wskazówki dotyczące kwestii związanych z wodą oraz zgodności z przepisami. Pozycja Zrównoważony rozwój Ecolab formalizuje globalne zaangażowanie Ecolab w zrównoważony rozwój w firmie oraz jego wpływ na klientów. Pozycja Zarządzanie zasobami wodnymi Ecolab podkreślna globalne zaangażowanie Ecolab w odpowiedzialne zarządzanie wodą poprzez identyfikację możliwości dla firmy oraz jej klientów w zakresie wykorzystania zasobów wodnych w sposób korzystny dla biznesu, społeczności i przyrody. Stanowisko w zakresie bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska Ecolab określa zobowiązanie firmy do doskonałości w zakresie bezpieczeństwa, zdrowia i praktyk środowiskowych oraz wydajności w operacjach globalnych.


Zarządzanie zasobami wodnymi

Poza wewnętrznymi usprawnieniami operacyjnymi w zakładzie Ecolab Barueri prowadzone są działania w zakresie zarządzania zasobami wodnymi. Wspólne wyzwania dla zakładu i odpowiednich, lokalnych interesariuszy obejmują niedobory wody oraz jej jakość. Aby rozwiązać te wspólne problemy, Ecolab współpracuje z innymi użytkownikami tego basenu wód.

Pracownicy zakładu uczestniczyli w wielu projektach społecznych we współpracy z zespołami sprzedaży i usług Ecolab a Brazylii, aby podnieść świadomość na temat wody oraz jej znaczenie w społeczności poprzez tworzenie murali i innych prac w sferze publicznej. Zakład angażuje się we współpracę z interesariuszami publicznymi, w tym miejskim dostawcą wody, różnymi prywatnymi firmami działającymi na tym terenie oraz kilkoma organizacjami pozarządowymi (NGO). Dodatkowo, dzięki członkostwu Ecolabu w Koalicji na Rzecz Ochrony Wód Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ), rozpoczęto prace nad uruchomieniem Koalicji w São Paulo, co poszerza zaangażowanie w działania zbiorowe na średnie i małe firmy w tym rejonie, dotyczące wspólnych wyzwań związanych z wodą.

Ponadto Ecolab zobowiązał się do realizacji projektu w partnerstwie z organizacją The Nature Conservancy (Służba Ochrony Przyrody) przez Fundusz Wodny São Paulo. Podstawowym celem tego projektu jest ochrona oraz poprawa bezpieczeństwa wodnego w obszarze metropolitalnym São Paulo. Dzięki Funduszowi Wodnemu São Paulo chronionych będzie co najmniej 220 hektarów zalesionych gruntów w gminach Mogi das Cruzes i Salesópolis, które znajdują się w obrębie górnego działu wodnego Tietê. Partnerzy projektu angażują się we współpracę z właścicielami gruntów wiejskich, sporządzają mapy istniejących lasów w celu ich ochrony i odtworzenia oraz rozpoznają możliwe ulepszenia w zakresie wiejskich urządzeń sanitarnych. Negocjowane są dobrowolne umowy konserwatorskie z właścicielami gruntów zgodne z już istniejącymi Gminnymi Politykami Oszczędzania Wody. Po podpisaniu, umowy te rekompensują właścicielom gruntów wiejskich zachowanie ich zalesionych gruntów. Projekt wykorzystuje środki finansowe, aby rozszerzyć dostęp do podstawowych urządzeń sanitarnych na obszarach wiejskich poprzez zastąpienie przestarzałych systemów zaawansowanymi technologiami w gminach Salesópolis i Mogi das Cruzes. Projekt nie tylko uzupełni 29.4 milionów galonów wody każdego roku przez 10 lat, począwszy od 2023 r., ale także wpłynie pozytywnie na magazynowanie i zasilanie wód gruntowych, jakość wód powierzchniowych oraz obfitość i różnorodność lokalnych gatunków roślin. Ponadto przewiduje się utrzymanie poziomu lub poprawę sekwestracji dwutlenku węgla, co przyczyni się do lepszego dostosowania do klimatu i strategii łagodzenia jego skutków oraz do poprawy zdrowia ludzi na tym obszarze.

Oprócz lokalnych wysiłków w zakresie zarządzania zasobami wodnymi, globalny program Ecolab, Solutions for Life, wzmacnia misję firmy w zakresie zachowania i ochrony słodkiej wody poprzez partnerstwo i dodatkowe projekty z TNC i Fundacją Project WET.

 

_

Powiązane historie sukcesu

To karuzela. Wciśnij przycisk Następny lub Poprzedni do nawigacji lub przejdź do slajdu z pomocą kropek slajdu.

Nie znaleziono powiązanych historii sukcesu.