Water Risk Monetizer logo with Ecolab Microsoft Trucost names

Water Risk Monetizer

Narzędzie Water Risk Monetizer, opracowane przez firmę Ecolab we współpracy z firmami Trucost i Microsoft, dostarcza przydatnych informacji, na podstawie których można podjąć niezbędne działania, pozwalające przedsiębiorstwom zrozumieć zagrożenia związane z wodą, a następnie ilościowo określić ryzyko finansowe i podejmować świadome, odpowiedzialne decyzje umożliwiające rozwój. Narzędzie to jest bezpłatne i dostępne na stronie www.WaterRiskMonetizer.com

Water Risk Monetizer to narzędzie do modelowania finansowego, które oferuje przedsiębiorstwom nowy sposób uwzględniania niedoboru wody w decyzjach wspierających wzrost gospodarczy i zapewniających przyszłym pokoleniom dostępność wody pitnej.

Pomagamy przedsiębiorstwom poznać zagrożenia związane z niedoborem wody

Niedobór wody zagraża wielu przedsiębiorstwom na całym świecie, co sprawia, że są one zmuszone do prowadzenia świadomej gospodarki wodnej. Narzędzie Water Risk Monetizer pomaga przedsiębiorstwom zrozumieć kwestię malejącej ilości wody oraz jej jakości. Oferuje także przydatne informacje, które można wykorzystać, aby przekształcić zagrożenia związane z wodą w strategię biznesową gwarantującą rozwój.

W wielu częściach świata wartość wody jest niedoceniana, a jej cena — zaniżona. W związku z tym przedsiębiorstwa często pomijają jej faktyczną wartość w kontekście swojej działalności. Zagrożenia związane z wodą, począwszy od jej racjonowania i wzrostu cen, a skończywszy na niewystarczającej jakości i coraz bardziej rygorystycznych wymogach prawnych, mogą zakłócać działalność przedsiębiorstw, zagrażać jakości produktów, zwiększać wydatki i hamować rozwój. Całkowity koszt tych zagrożeń może znacznie przewyższać cenę wody, ale zwykle nie jest uwzględniany w kosztach ponoszonych przez przedsiębiorstwa.

Aby z powodzeniem funkcjonować w środowisku niedoboru wody, przedsiębiorstwa muszą wdrożyć prawidłową gospodarkę wodną do swojej strategii biznesowej i procesów planowania. Jednak brak relacji między ceną rynkową a zagrożeniami sprawia, że trudno uzasadnić inwestowanie w rozwiązania problemów związanych z wodą oraz podejmować optymalne decyzje o lokalizacji lub rozbudowie działalności przedsiębiorstw. Narzędzie Water Risk Monetizer może dostarczyć danych i informacji, które pomogą firmom ujrzeć zagrożenia związane z wodą w kategoriach finansowych, a następnie zrozumieć różnicę między obecnymi opłatami za wodę a potencjalnymi kosztami zagrożeń związanych z wodą.

Water Risk Monetizer to łatwe w użyciu narzędzie, opracowane aby pomóc przedsiębiorstwom w finansowym oszacowaniu zagrożeń związanych z dostępnością wody i jej jakością. To pierwsze tego rodzaju publicznie dostępne narzędzie do modelowania finansowego wykorzystuje łatwo dostępne informacje na temat zużycia wody, kosztów związanych z wodą, jakości wody oraz przychodów i prognoz dotyczących produkcji na poziomie zakładu. Dzięki temu pozwala obliczyć pełną wartość wody wpływającej i wychodzącej na podstawie lokalnego niedoboru wody. W obliczeniach uwzględniane są takie konkretne czynniki, jak niedobór i jakość, a także mniej namacalny wpływ zużycia wody na ludzi, zdrowie i środowisko na danym obszarze. Pozwala to określić poziomy ryzyka i wskazać zagrożenia, a następnie zestawić je z bieżącymi kosztami wody.

Kompleksowe uproszczenie

Oszacowanie wartości wody — a także bieżącego i przyszłego ryzyka finansowego związanego z niedoborem wody, zarówno w jednym oddziale, jak i w całym przedsiębiorstwie — to złożony proces obejmujący wiele czynników. Narzędzie Water Risk Monetizer przekształca złożony obraz w jasną, rzetelną ocenę i pozwala przetłumaczyć zagrożenia na język biznesu: wpływ finansowy.

Rzetelne zestawy danych dotyczące lokalnych zbiorników wodnych, techniki ekonomiczne i metodologie naukowe opracowane przez firmę Trucost pozwalają przedsiębiorstwom dostrzec finansowy aspekt zagrożeń biznesowych związanych z wodą. To narzędzie oferuje kompleksową serię mierników zagrożeń, które pomagają przedsiębiorstwom zrozumieć pojawiające się (ilościowe i jakościowe) zagrożenia oraz zagrożenia (jakościowe) będące ich wynikiem.

Ocena wartości wody na poziomie placówki zawiera:

 • Zagrożenia wejściowe związane z wodą: wartość pieniężna wpływu zużycia wody na zdrowie ludzi i ekosystemy oraz przyszłe koszty związane z uzdatnianiem wody.
 • Zagrożenia wyjściowe dotyczące wody: wartość pieniężna wpływu wynikowego zanieczyszczenia wody na zdrowie ludzi i ekosystemy oraz przyszłe koszty uzdatniania wody.
 • Potencjalne zagrożenie dochodu: wartość pieniężna wpływu zużycia wody zestawiona z danymi dostępności wody potrzebnej do prowadzenia działalności gospodarczej.
 • Profil ryzyka przedsiębiorstwa: ocena ryzyka każdej placówki na podstawie trzyletniego prognozowanego wzrostu produkcji i ustalonego dla danej lokalizacji niedoboru wody.
Świadome podejmowanie decyzji przez przedsiębiorstwa

Zastosowania narzędzia Water Risk Monetizer:

 • Poznanie pełnej wartości wody w kontekście prowadzonej działalności
 • Uwzględnienie w budżecie zarządzania obiektem, prognozach finansowych, scenariuszach biznesowych, wstępnych projektach itp. szacunkowych kosztów odbioru i dostarczania wody, skorygowanych na podstawie ryzyka
 • Uzasadnienie aktywnych strategii gospodarki wodnej poprzez wykorzystanie skorygowanych na bazie ryzyka kosztów w celu porównania potencjalnego zysku z inwestycji (bazującego na ryzyku) z tradycyjnym modelowaniem bazującym wyłącznie na kosztach wody rynkowej.
 • Identyfikacja oddziałów/lokalizacji największego ryzyka na podstawie zagrożeń ilościowych i jakościowych oraz prognoz wzrostu
 • Nadanie priorytetu ochronie wód i ponownemu wykorzystaniu inwestycji zgodnie z charakterystycznymi w danym obszarze ryzykami związanymi z wodą
 • Wybór obszaru i sposobu zwiększenia produkcji
 • Ustalenie obszarów rozwoju gwarantujących zaspokojenie zapotrzebowania
 • Wspieranie rozwoju skutecznej strategii firmy w zakresie gospodarki wodnej: ustalanie priorytetów dotyczących działań, minimalizowanie ryzyka, maksymalizacja wydajności i optymalizacja kosztów poprzez ograniczanie, ponowne wykorzystanie i recykling wody.

Narzędzie Water Risk Monetizer nie przewiduje, czy użytkownik będzie narażony na zagrożenia związane z użytkowaniem wody. Premia za zagrożenia związane z wodą i przychody z tytułu oceny ryzyka związanego z gospodarką wodną powinny być wykorzystywane jako punkty danych w kompleksowym procesie oceny ryzyka oraz udoskonalane zgodnie z wiedzą o warunkach lokalnych i specyficznych kwestiach biznesowych.

Opracowane przez firmę Ecolab we współpracy z firmami Trucost i Microsoft

Narzędzie Water Risk Monetizer wprowadzono na rynek w 2014 r. Zostało opracowane przez firmę Ecolab — światowego lidera w zakresie usług i technologii uzdatniania wody; firmę Trucost stanowiącą część firmy S&P Dow Jones Indices — światowego lidera zakresie wyceny kapitału naturalnego; oraz firmę Microsoft — lidera w produkcji systemów komputerowych i telefonów komórkowych, który skupia się na technologiach mobilnych i wykorzystywaniu chmur obliczeniowych. Dzięki tej współpracy narzędzie wykorzystuje wiedzę branżową, zaawansowane metody analizy i technologię Azure Cloud, dzięki czemu zapewnia branżowym liderom łatwy dostęp do informacji i pozwala zrozumieć skutki niedoboru wody.

Water Risk Monetizer logo with Ecolab Microsoft Trucost names
Witryna internetowa Water Risk Monetizer

Przejdź do strony Water Risk Monetizer, aby dowiedzieć się więcej i uzyskać dostęp do narzędzia.