1. Strona główna
  2. Zestawienie zrównoważonego rozwoju
  3. Zarządzanie zasobami wodnymi
CropHongKong

Zarządzanie zasobami wodnymi

Aktywnie pracujemy nad poprawą metod wykorzystania zasobów wodnych w ramach naszej działalności oraz w zakresie eksploatowanych działów wodnych. Nasze zaangażowanie wykracza poza naszą działalność w stronę współpracy z liderami i czołowymi organizacjami, które wspierają postęp w zakresie odpowiedzialnego wykorzystania ograniczonych światowych zasobów słodkiej wody z korzyścią dla środowiska naturalnego, społeczności i biznesu.

Ulepszanie światowych norm zarządzania zasobami wodnymi

Globalne zaangażowanie i partnerstwo

Dzięki współpracy z czołowymi organizacjami pozarządowymi (NGO) zwiększamy naszą świadomość oraz szlifujemy umiejętności w zakresie pokonywania wyzwań stojących przed naszą działalnością, klientami i społecznościami. Jesteśmy sygnatariuszami ogólnoświatowej inicjatywy ONZ „Global Compact” oraz CEO Water Mandate, jak również aktywnym członkiem Corporate Eco Forum. Nasza współpraca z fundacją World Wildlife Fund oraz organizacją The Nature Conservancy wspiera inicjatywy w zakresie ochrony zasobów wodnych i zarządzania nimi w takich priorytetowych regionach, jak Chiny, Meksyk i Stany Zjednoczone.

Ulepszanie globalnych metod zarządzania zasobami wodnymi

Firma Ecolab to współtwórca międzynarodowej normy zarządzania zasobami wodnymi Alliance for Water Stewardship (AWS). Ta globalnie spójna i łatwa do lokalnego zaadaptowania platforma pozwala podejmować świadome decyzje i zachęcać do wspólnych działań promujących zrównoważone wykorzystanie zasobów słodkiej wody. W ramach wdrożenia normy firma Ecolab przyłączyła się w kwietniu 2014 roku do 30 czołowych organizacji z wielu branż.

W 2014 roku zainicjowaliśmy programy implementacji platformy we własnych obiektach. Nasza placówka w Taicang w Chinach, zlokalizowana w zlewisku Yangtze Taihu pod Szanghajem, była pilotażową lokalizacją wdrożenia normy. We wrześniu 2015 r. nasza placówka w Taicang została pierwszym obiektem na świecie, który uzyskał certyfikat AWS .

Rozszerzyliśmy wdrożenie na nasze placówki produkcyjne w Carson i City of Industry w Kalifornii, gdzie ekstremalna susza dotyka wszystkich odbiorców wody. Jako czołowa firma stosująca normę w tym regionie, nawiązaliśmy współpracę z AWS i WWF w celu zapewnienia szkolenia innym lokalnym odbiorcom wody. Współpracujemy z firmami z branży działów wodnych nad wdrażaniem tej normy oraz identyfikujemy sposoby współdziałania w celu dalszego ograniczenia kolektywnego wpływu. W 2019 r. w placówce Ecolab Nalco Water w Garyville w stanie Louisiana została zastosowana norma AWS, która skupia się na zrównoważonym zużyciu wody, dobrej jakości wody oraz ważnych obszarach związanych z wodą (IWRA, important water related areas).


Więcej informacji o normie AWS można znaleźć pod adresem www.allianceforwaterstewardship.org.


Zarządzanie zasobami wodnymi polega na wykorzystywaniu wody w sposób sprawiedliwy społecznie, przyjazny środowisku oraz ekonomicznie opłacalny. Jest realizowane z uwzględnieniem wszystkich zainteresowanych stron oraz obejmuje działania podejmowane na miejscu oraz w zlewiskach. Osoby stojące na straży zasobów wodnych mają świadomość własnego zużycia wody, specyfiki lokalnych zlewisk oraz współdzielonego ryzyka w zakresie gospodarki wodnej, bilansu wodnego, jakości wody oraz ważnych kwestii związanych z wodą. Podejmują ważne indywidualne i zbiorowe działania, które zapewniają korzyści ludziom i środowisku naturalnemu.

Stanowisko w sprawie zarządzania zasobami wodnymi

To stanowisko wyraża nasze globalne zaangażowanie w odpowiedzialne zarządzanie zasobami wodnymi poprzez identyfikowanie okazji, dzięki którym nasza firma i nasi klienci mogą wykorzystywać zasoby wodne w sposób gwarantujący korzyści naszej działalności, społeczności i środowisku naturalnemu.

COI CBWT map.png
Studium przypadku celów związanych z wodą w kontekście City of Industry

Dowiedz się więcej, jak fabryka City of Industry wykorzystuje Kontekstowe Określanie Celów Związanych z Wodą (CBWT) do określania celów związanych z wodą na zupełnie nowym poziomie poprzez nawiązywanie do lokalnego kontekstu.

AWS Certification Plant Imagery
Zakład Ecolab w Taicang w Chinach​​​​​​​
otrzymał certyfikat z zarządzania zasobami wodnymi

Studium przypadku zawiera więcej informacji o placówce Ecolab w Taicang, w Chinach, oraz drodze, jaką musiała pokonać, aby stać się pierwszym na świecie obiektem z certyfikatem AWS. Zarejestruj się, aby pobrać analizę przypadku oraz dodatkowe informacje na temat normy AWS i konkretnych działań podejmowanych przez zespół ds. zarządzania zasobami wodnymi.

AWS Certification Plant Imagery City of Industry
Zakład Ecolab w City of Industry w Kalifornii
otrzymał certyfikat z zarządzania zasobami wodnymi

Zespół w zakładzie COI firmy Ecolab ocenił obiekt pod kątem możliwości ograniczenia zużycia wody w różnych operacjach, aby osiągnąć cel zespołu, jakim jest zmniejszenie zużycia wody pitnej na tonę produktu o 10 procent do 2020 r. (od stanu wyjściowego w 2016 r.). Zidentyfikowane możliwości ograniczenia zużycia wody obejmowały optymalizację procesów i matryc wymywania, wdrażanie zmian behawioralnych na podstawie wyników badań w zakresie wymywania, wykrywanie i naprawę wycieków oraz uruchomienie formalnego zespołu ds. zrównoważonego rozwoju w celu identyfikacji projektów środowiskowych i nadawania im priorytetów.

Ecolab’s Carson, California Plant AWS Certification
Zakład Ecolab w Carson w Kalifornii
otrzymał certyfikat z zarządzania zasobami wodnymi

Zespół Ecolab w zakładzie w Carson ocenił placówkę pod kątem możliwości zmniejszenia zużycia wody w całej działalności, by spełnić cel związany z redukcją zużycia wody na tonę produktu o 10% do 2020 roku w porównaniu do stanu wyjściowego z roku 2016. Bazując na poprzednich projektach usprawniających, zakład potrakował priorytetowo montaż wolumetrycznych przepływomierzy, optymalizację programu połuczyn, ograniczenie zużycia naturalnych zasobów wody, analizę i ponowne wdrożenie planu bezpieczeństwa wodnego w placówce i wdrożenie polityki suchych podłóg.

Ecolab’s Nalco Water Plant in Garyville, Louisiana AWS Certification
Zakład Ecolab Nalco Water w Garyville w stanie Louisiana
otrzymał certyfikat z zarządzania zasobami wodnymi

Zespół Ecolab w zakładzie w Garyville ocenił placówkę pod kątem możliwości zmniejszenia zużycia wody w całej działalności, by spełnić cel związany z redukcją zużycia wody na tonę produktu o 32% w latach 2016–2020. Zidentyfikowano możliwości redukcji zużycia wody w następujących obszarach: powrót kondensatu, optymalizacja wież chłodniczych, regeneracja demineralizatora, recykling ścieków, kampanie produkcyjne, płukanie wsteczne filtrów piaskowych i optymalizacja wymywania. Nadawanie priorytetów tym możliwościom związane było ze współpracą pomiędzy zespołami Nalco Water Commercial Engineering, Corporate Sustainability oraz Garyville Engineering i zespołu ds. bezpieczeństwa, zdrowia i środowiska (SHE, Safety, Health and Environment).

2018 Corporate Sustainability Report clean water pillar image
Opracowanie planu działania dotyczącego inteligentnej gospodarki wodnej

Dzięki Smart Water Navigator firmy Ecolab i planowi działania Digital Realty ma teraz bardziej skuteczną strategię zarządzania zasobami wody w swoich centrach danych, lepsze zrozumienie procesu zużycia wody oraz zdolność do ulepszania i ochrony zarówno swojej działalności, jak i zasobów wodnych oraz społeczności.

Międzynarodowa norma AWS dotycząca zarządzania zasobami wodnymi
Zarządzanie zasobami wodnymi WWF