africamap

Etyczne pozyskiwanie zasobów

Od naszych dostawców wymagamy przestrzegania fundamentalnych, obowiązujących globalnie zasad poszanowania godności ludzkiej. Nasze standardy etycznego zaopatrzenia stanowią podstawę działania naszego globalnego łańcucha dostaw. Od bezpośrednich dostawców wymagamy ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i praw człowieka ich współpracowników. Nie podejmujemy współpracy z dostawcami, którzy nie chronią fundamentalnych zasad poszanowania ludzkiej godności i praw pracowników do sprawiedliwego i słusznego traktowania.

  1. Strona główna
  2. Zrównoważony rozwój
  3. Odpowiedzialność za produkty
  4. Etyczne pozyskiwanie zasobów

Kontakt

Kontakt

Ecolab Global Headquarters
Biuro ds. Zrównoważonego rozwoju
1 Ecolab Place
St. Paul, MN 55102

Prześlij swoje uwagi i sugestie za pomocą formularza. Nasz zespół ds. zrównoważonego rozwoju korporacyjnego z siedzibą w St. Paul zajmie się sprawą.

Mają Państwo wątpliwości związane z prywatnością danych? Prosimy zapoznać się z naszą Polityką prywatności.

 

Przestrzeganie etycznych standardów zaopatrzenia

Dostawcy muszą spełniać określone w naszych standardach wymogi dotyczące pracy przymusowej, pracy osób małoletnich, BHP w miejscu pracy, sprawiedliwego wynagrodzenia, prześladowania, zróżnicowania kulturowego i etycznego oraz regulaminów dotyczących ochrony środowiska. Wymagamy od naszych dostawców identyfikowania i szybkiej eliminacji wszelkich niedopuszczalnych praktyk stosowanych w ich placówkach. Wymogi stawiane dostawcom obejmują przestrzeganie międzynarodowych norm, w tym Deklaracji Praw Człowieka ONZ, Konwencji ONZ o prawach dziecka oraz konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy, w tym Fundamentalnych Zasad i Praw Pracy.

Weryfikacja. Aby ocenić zagrożenia i przeciwdziałać zagrożeniom związanym z handlem ludźmi i niewolnictwem w naszych łańcuchach dostaw, firma Ecolab opracowała procedury szczegółowej etycznej oceny dostawców. Wszyscy nasi najwięksi dostawcy muszą się jej poddać, aby potwierdzić, że spełniają warunki Ecolab dotyczące etycznego zaopatrzenia. Ecolab wymaga przeprowadzenia tej oceny od swoich głównych dostawców środków chemicznych, opakowań, sprzętu i produkcji na zlecenie. Nieustannie poszerzamy zakres produktów i liczbę dostawców, od których wymagamy implementacji konkretnych form zarządzania i działań związanych z ochroną praw człowieka pracowników oraz zapobieganiem i eliminowaniem handlu ludźmi oraz niewolnictwa. Ecolab nie przeprowadza obecnie audytów handlu ludźmi i niewolnictwa na miejscu u dostawców z naszego łańcucha dostaw. Rozważamy jednak rozszerzenie zakresu programu oceny dostawców pod kątem przestrzegania prawa w celu wyeliminowania handlu ludźmi i niewolnictwa.

Certyfikacja. Wymagamy od wszystkich dostawców przestrzegania obowiązujących przepisów, jak również regulaminów i procedur wewnętrznych Ecolab. Wymóg certyfikacji w tym zakresie włączyliśmy do naszej oceny etyki dostawców w 2012 roku.

Odpowiedzialność. Pracownicy firmy Ecolab są odpowiedzialni za zapewnianie zgodności z ustalonymi przez nas normami dotyczącymi zapobiegania niewolnictwu i handlu ludźmi oraz za przestrzeganie przepisów Kodeksu postępowania firmy Ecolab. Kodeks postępowania wymaga od pracowników i kontrahentów dokonywania etycznych wyborów w kwestii zaopatrzenia. Określa również wyraźnie, że zgodność z obowiązującymi przepisami krajowymi oraz regulaminami i procedurami firmy jest wymagana od wszystkich dostawców, agentów i konsultantów Ecolab.

Szkolenia. Ecolab zapewnia swoim pracownikom z działów łańcucha dostaw i zaopatrzenia, jak również swoim dostawcom, szkolenia z zakresu regulaminów i procedur etycznego zaopatrzenia.

Minerały konfliktowe

W 2014 r. ukończyliśmy prace nad określeniem procedury zarządzania minerałami z miejsc ogarniętych konfliktami (tzn. cyną, wolframem, tantalem i złotem, łącznie określanych mianem 3TG) w naszym łańcuchu dostaw. Złożyliśmy także nasz pierwszy raport dotyczący minerałów konfliktowych za rok sprawozdawczy 2013 zgodnie z wymaganiami amerykańskiej komisji SEC (Komisja Papierów Wartościowych i Giełd)*. Nasza metoda zarządzania minerałami konfliktowymi ustanowiona w 2014 r. obejmuje procedury ujawniania informacji przez dostawców i procedury zarządzania zamówieniami. W kolejnych latach wdrożyliśmy szereg usprawnień tego procesu, między innymi zapewniliśmy większe zaangażowanie dostawców i dalsze udoskonalenia związane z weryfikacją materiałów. W ramach prac przygotowawczych określiliśmy w naszych łańcuchach dostaw zakres sprzętu, który może stanowić niemal wyłączne źródło minerałów konfliktowych. Z tego względu, w nielicznych przypadkach, w których wprowadzamy taki sprzęt do handlu, ustanowiliśmy proces efektywnego udostępniania klientom informacji o minerałach 3TG w celu ułatwienia im składania własnych raportów SEC.

*W odpowiedzi na ustawę Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act, art. 1502, zatwierdzoną przez amerykańską Komisję SEC w sierpniu 2012 r.

RMI Logo
Regulamin w sprawie minerałów z miejsc konfliktu

Firma Ecolab opracowała i przyjęła oficjalny regulamin dotyczący minerałów konfliktowych, określający nasze zaangażowanie i oczekiwania wobec naszych dostawców.

Jesteśmy członkiem RMI. Więcej na temat niniejszej inicjatywy można znaleźć pod adresem www.responsiblemineralsinitiative.org/.