mbaleadership

Rozwój pracowników

Wierzymy, że sukces naszych pracowników i sukces naszej firmy idą w parze. Zależy nam na kulturze sprzyjającej pełnemu wykorzystaniu talentów naszych pracowników. W tym celu promujemy środowisko, w którym liczy się każdy punkt widzenia, wszyscy mogą wyrazić swoje zdanie, rozwijają się, są wspierani i doceniani za swoje wysiłki. Cenimy energię, koncepcje i ostateczny sukces odnoszony dzięki różnorodności.

Wspieranie silnych i zintegrowanych zespołów pracowników

Firma Ecolab jest odpowiedzialna za swoich pracowników i społeczności, w których działamy. Wierzymy w sprawiedliwe i zgodne z prawem nagradzanie za wykonywaną pracę. Promujemy „dobrostan” naszych pracowników, klientów oraz klientów naszych klientów, wspierając programy i inicjatywy podnoszące jakość życia w społecznościach, w których pracują i mieszkają.

nologohomepagecareersmodulebg

Stosunki pracownicze

Uznajemy prawo pracowników do tworzenia związków zawodowych i przystępowania do nich oraz zachęcamy ich do podejmowania świadomych decyzji w tych kwestiach. Jeśli pracownicy zdecydują, by reprezentował ich związek zawodowy, wesprzemy ich w tym zgodnie z obowiązującym prawem. Tylko niewielki odsetek naszych pracowników jest obecnie związany umową zawartą ze związkami zawodowymi lub porozumieniami zbiorowymi.

Firma Ecolab przestrzega wszystkich norm imigracyjnych i spełnia wszystkie wymogi ustawowe w miejscach, w których prowadzi swoją działalność.  Szanujemy prawa wszystkich osób i wymagamy od naszych dostawców zapewniania takich samych wysokich standardów odpowiedzialności społecznej. Firma Ecolab nie prowadzi żadnej działalności, gdzie mogłoby do dojść do ryzyka przymuszania do pracy lub pracy dzieci.

Polityka antydyskryminacyjna

Firma Ecolab przestrzega prawa pracy i zatrudnienia oraz nie dyskryminuje pracowników. Nasza polityka rekrutacji, zatrudniania, wynagradzania, promowania, zmiany stanowisk, szkolenia, działań naprawczych i praktyk rozwiązywania umów o pracę bazuje wyłącznie na indywidualnych kwalifikacjach i zdolności do wykonywania pracy. Uwzględniane są tylko kryteria istotne dla danego stanowiska. W szczególności, aby utrzymać środowisko pracy wolne od dyskryminacji, wszystkie decyzje związane z zatrudnieniem muszą być podejmowane bez względu na następujące kwestie:

 • Płeć
 • Rasa
 • Pochodzenie etniczne
 • Narodowość
 • Orientacja seksualna
 • Tożsamość płciowa
 • Wyznanie
 • Wiek
 • Niepełnosprawność
 • Stan cywilny
 • Status weterana
 • Inne cechy osobiste lub warunki chronione prawem krajowym, stanowym lub lokalnym

Szacunek dla innych to podstawa kultury firmy Ecolab. Brak szacunku może zmniejszać wydajność naszych pracowników i zagrażać sukcesowi firmy. Aby zapewnić środowisko wzajemnego szacunku, firma Ecolab nie toleruje żadnych form nękania ani innych zastraszających zachowań, w tym molestowania fizycznego, emocjonalnego i słownego. Nie zezwalamy na żadne formy nękania, zarówno przez pracownika, pracownika tymczasowego, jak i dostawcy zewnętrznego.

 • Poddanie się nękaniu lub obraźliwym zachowaniom jest wyraźną lub domniemaną zasadą albo warunkiem zatrudnienia
 • Za podstawę decyzji o zatrudnieniu przyjmuje się uleganie nękaniu i obraźliwym zachowaniom albo sprzeciwianie się tego typu zachowaniom
 • Nękanie lub obraźliwe zachowanie ma na celu pogorszenie wydajności pracy danej osoby lub stwarza zastraszające, wrogie lub obraźliwe środowisko pracy

Naruszenie tej polityki będzie prowadzić do podjęcia działań dyscyplinarnych względem danego pracownika, włącznie z rozwiązaniem umowy o pracę.

Różnorodność i integracja

Firma Ecolab opracowała programy, za pomocą których zapewnia równe szanse zatrudnienia oraz wspiera różnorodność i integrację. Grupy pracowników, objęte wsparciem firmy:

 • ACE (Asian Community at Ecolab): promuje zaangażowanie wśród azjatyckich pracowników, firmy, naszych klientów i społeczności.
 • BRIDGES: zapewnia wsparcie dla współdziałania i tworzenia udanych zespołów pracowników z różnych grup pokoleniowych.
 • CONNECT: skupia młodych pracowników i wspiera rozwój ich kariery przez organizowane spotkań, projektów wpierających lokalne społeczności i seminariów edukacyjnych.
 • E3 National Chapter: grupa działająca na rzecz zaangażowania i wzmocnienia wpływu pracownic przez formalne i nieformalne programy mentoringu, działania skupione na rozwoju i jak najszersze oddziaływanie na lokalne społeczności.
 • EcoEssence: grupa poświęcona rekrutacji, rozwojowi i utrzymywaniu pracowników afrykańskich i afro-amerykańskich w organizacji.
 • EcoMondo: grupa wspierająca rozwój firmy Ecolab poprzez integrację i rozwój światowych talentów oraz wspieranie i promowanie różnorodności kulturowej i mobilności światowych talentów.
 • HACER: zapewnia wsparcie i nagłośnienie spraw związanych z rozwojem pracowników i partnerów biznesowych pochodzenia latynoskiego.
 • MERGE: grupa skupiająca się w Ecolab na informowaniu, zapewnianiu wsparcia i doradztwie weteranom, osobom odbywającym obecnie służbę wojskową, osobom poszkodowanym w czasie służby wojskowej oraz sympatykom.
 • PLAN: >grupa, która skupia się na wyposażeniu pracowników w narzędzia, umiejętności i relacje niezbędne do pomyślnego rozwoju kariery zawodowej i zyskiwania reputacji ekspertów na ich stanowiskach administracyjnych i operacyjnych.
 • PRIDE: oferuje wsparcie i widoczność w obrębie firmy Ecolab i poza nią dla osób o orientacji lesbijskiej, homoseksualnej, biseksualnej lub osób transpłciowych, bądź też sojuszników społeczności LGBTQ+.

Powiązane strony

careers1
Kariera w firmie Ecolab
humanrights
Globalna polityka praw człowieka