humanrights

Prawa człowieka

Prawa człowieka naszych pracowników są przestrzegane we wszystkich naszych oddziałach i społecznościach oraz przez naszych klientów. Działamy zgodnie z międzynarodowymi prawami człowieka.

Poszanowanie praw człowieka

Nasza polityka poszanowania praw człowieka

Jako firma międzynarodowa, Ecolab działa na rzecz poprawy bytu ludzi i społeczności na całym świecie.

Szanujemy prawa człowieka naszych pracowników i normy międzynarodowe związane z prawami człowieka (zgodnie z Inicjatywą ONZ „Global Compact” oraz Powszechną deklaracją praw człowieka) .

Jak określono w naszym Kodeksie postępowania, każdy przejaw postępowania odbiegający od poszanowania godności i wartości naszych pracowników stoi w sprzeczności z naszymi wartościami i nie jest akceptowany w naszej kulturze. Jesteśmy również zaangażowani w okazywanie poszanowania osobom i kulturom we wszystkich krajach, w których prowadzimy działalność. 

Poszanowanie praw człowieka

Zasadą Ecolab jest ujawniane wszelkich kontrowersji dotyczących zatrudniania dzieci, naruszania praw kobiet lub mniejszości oraz wszelkich innych kwestii dotyczących praw człowieka określonych przez EEOC.  W ciągu minionych pięciu lat żadna organizacja rządowa nie nałożyła na firmę Ecolab grzywien związanych z kwestiami praw człowieka.

Łańcuch dostaw

Standardy etycznego pozyskiwania zasobów stanowią podstawę działania naszego globalnego łańcucha dostaw. Od bezpośrednich dostawców wymagamy ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i poszanowania praw człowieka wszystkich współpracowników. Nie podejmujemy współpracy z dostawcami, którzy nie chronią fundamentalnych zasad poszanowania ludzkiej godności i praw pracowników do sprawiedliwego i słusznego traktowania.

Dostawcy muszą spełniać określone standardy dotyczące pracy przymusowej, pracy osób małoletnich, BHP w miejscu pracy, sprawiedliwego wynagrodzenia, prześladowania, zróżnicowania kulturowego i etycznego oraz regulacji dotyczących ochrony środowiska. Wymagamy od naszych dostawców identyfikowania i szybkiej eliminacji wszelkich niedopuszczalnych praktyk stosowanych w ich placówkach.

Wymogi stawiane dostawcom obejmują przestrzeganie międzynarodowych norm, w tym Deklaracji Praw Człowieka ONZ, Konwencji ONZ o prawach dziecka oraz konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy, w tym Fundamentalnych Zasad i Praw Pracy.

  1. Weryfikacja. Aby ocenić ryzyko i zająć się problemem handlu ludźmi oraz niewolnictwa w naszym łańcuchu dostaw, firma Ecolab opracowała szczegółowy kwestionariusz do obowiązkowego wypełnienia przez naszych głównych dostawców w celu zweryfikowania zgodności z wymogami Ecolab w kwestii etycznego zaopatrzenia. Ecolab wymaga od głównych dostawców w kategoriach środków chemicznych, opakowania, sprzętu i produkcji na zlecenie wypełnienia tego kwestionariusza; ciągle również rozszerzamy zakres oraz liczbę dostawców, od których wymagamy wypełnienia tego kwestionariusza. Dostawcy przepytywani są nie tylko pod kątem obowiązujących regulaminów, ale również praktyk w zakresie zarządzania oraz specyficznych rezultatów dotyczących ochrony praw pracowników i zapobiegania handlu ludźmi i niewolnictwa i ich eliminacji. Ecolab obecnie nie przeprowadza audytów dotyczących handlu ludźmi i niewolnictwa wśród dostawców z naszego łańcucha dostaw. Rozważamy jednak rozszerzenie zakresu programu oceny dostawców pod kątem przestrzegania prawa w celu wyeliminowania tych zjawisk.
  2. Certyfikacja. Ecolab wymaga od wszystkich dostawców zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami państwowymi oraz regulaminami i procedurami Ecolab. Wymóg certyfikacji w tym zakresie włączyliśmy do naszej oceny etyki dostawców w 2012 roku.
  3. Odpowiedzialność. Pracownicy firmy Ecolab są odpowiedzialni za zapewnienie zgodności Ecolab z normami dotyczącymi niewolnictwa i handlu ludźmi, stosownie do przepisów Kodeksu postępowania Ecolab. Kodeks postępowania wymaga od pracowników i kontrahentów dokonywania etycznych wyborów w kwestii zaopatrzenia. Określa również wyraźnie, że zgodność z obowiązującymi przepisami krajowymi oraz regulaminami i procedurami firmy jest wymagana od wszystkich dostawców, agentów i konsultantów Ecolab.
  4. Szkolenie. Ecolab zapewnia szkolenie dostawcom z łańcucha dostaw oraz pracownikom działu zaopatrzenia w zakresie regulaminów i procedur Ecolab w kwestii etycznego zaopatrzenia.

Zgodność z globalnymi zasadami praw człowieka

Ecolab popiera wysiłki organizacji praw człowieka zmierzające do zaniechania przemocy i okrucieństwa w Afryce Środkowej (Demokratyczna Republika Konga i dziewięć sąsiednich państw: Republika Konga, Republika Środkowoafrykańska, Sudan Południowy, Zambia, Angola, Tanzania, Burundi, Rwanda i Uganda). Więcej informacji można uzyskać, czytając Oświadczenie Ecolab w kwestii minerałów z regionów ogarniętych konfliktami.

Ecolab nie posiada obiektów certyfikowanych wg normy SA8000. Stosownie jednak do naszego regulaminu poszanowania praw człowieka i powiązanych programów, Ecolab działa zgodnie z regulaminami i procedurami określonymi w normie SA8000, która przewiduje ochronę podstawowych praw człowieka przysługujących pracownikom.

Firma Ecolab nie jest aktualnie formalnie związana z żadną organizacją egzekwującą zasady inicjatywy Global Sullivan. Jako firma prowadząca działalność w Afryce Południowej, popieramy i wyznajemy te zasady.  Przestrzegamy również przepisów dotyczących równości szans w zatrudnieniu i polityki wzmocnienia pozycji gospodarczej czarnej ludności w Afryce Płd, której celem jest egzekwowanie zasad inicjatywy Global Sullivan.

Ecolab jako dostawca

Ecolab przestrzega wszystkich przepisów lokalnych i ogólnopaństwowych oraz zarządzeń dotyczących minimalnego wieku zatrudnienia. Ecolab nie prowadzi programów z udziałem ludności tubylczej, ponieważ zakres naszej działalności nie wymaga jej udziału i nie wpływa na egzystencję tej populacji.

Ecolab uczestniczy w inicjatywie SEDEX (Supplier Ethical Data Exchange), organizacji non-profit zajmującej się ulepszeniami praktyk etycznych i odpowiedzialnych firm w globalnych łańcuchach dostaw. Jest to platforma internetowa służąca wymianie informacji i wyników audytu w czterech obszarach: (1) standardy zatrudnienia; (2) BHP; (3) środowisko; oraz (4) uczciwość biznesowa. Jako członek tej organizacji, firma Ecolab jest zaangażowana w przeprowadzanie corocznych audytów i udostępnianie ich wyników na platformie SEDEX.

Za wdrażanie tej polityki odpowiedzialny jest wiceprezes ds. personelu.