humanrights

Prawa człowieka

Prawa człowieka naszych pracowników są przestrzegane we wszystkich naszych oddziałach i społecznościach oraz przez naszych klientów. Działamy zgodnie z międzynarodowymi prawami człowieka.

Poszanowanie praw człowieka

Nasza polityka poszanowania praw człowieka

Jako firma międzynarodowa, Ecolab działa na rzecz poprawy bytu ludzi i społeczności na całym świecie.

Szanujemy prawa człowieka naszych pracowników i normy międzynarodowe związane z prawami człowieka (zgodnie z Inicjatywą ONZ „Global Compact” oraz Powszechną deklaracją praw człowieka) .

Jak określono w naszym Kodeksie postępowania, każdy przejaw postępowania odbiegający od poszanowania godności i wartości naszych pracowników stoi w sprzeczności z naszymi wartościami i nie jest akceptowany w naszej kulturze. Jesteśmy również zaangażowani w okazywanie poszanowania osobom i kulturom we wszystkich krajach, w których prowadzimy działalność.

Więcej o inicjatywie ONZ „Global Compact” firmy Ecolab.

Poszanowanie praw człowieka

Zasadą Ecolab jest ujawniane wszelkich kontrowersji dotyczących zatrudniania dzieci, naruszania praw kobiet lub mniejszości oraz wszelkich innych kwestii dotyczących praw człowieka określonych przez EEOC.  W ciągu minionych pięciu lat żadna organizacja rządowa nie nałożyła na firmę Ecolab grzywien związanych z kwestiami praw człowieka.

Łańcuch dostaw

Standardy etycznego pozyskiwania zasobów stanowią podstawę działania naszego globalnego łańcucha dostaw. Od bezpośrednich dostawców wymagamy ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i poszanowania praw człowieka wszystkich współpracowników. Nie podejmujemy współpracy z dostawcami, którzy nie chronią fundamentalnych zasad poszanowania ludzkiej godności i praw pracowników do sprawiedliwego i słusznego traktowania.

Dostawcy muszą spełniać określone standardy dotyczące pracy przymusowej, pracy osób małoletnich, BHP w miejscu pracy, sprawiedliwego wynagrodzenia, prześladowania, zróżnicowania kulturowego i etycznego oraz regulacji dotyczących ochrony środowiska. Wymagamy od naszych dostawców identyfikowania i szybkiej eliminacji wszelkich niedopuszczalnych praktyk stosowanych w ich placówkach.

Wymogi stawiane dostawcom obejmują przestrzeganie międzynarodowych norm, w tym Deklaracji Praw Człowieka ONZ, Konwencji ONZ o prawach dziecka oraz konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy, w tym Fundamentalnych Zasad i Praw Pracy.

  1. Weryfikacja. Aby ocenić ryzyko i zająć się problemem handlu ludźmi oraz niewolnictwa w naszym łańcuchu dostaw, firma Ecolab opracowała szczegółowy kwestionariusz do obowiązkowego wypełnienia przez naszych głównych dostawców w celu zweryfikowania zgodności z wymogami Ecolab w kwestii etycznego zaopatrzenia. Ecolab wymaga od głównych dostawców w kategoriach środków chemicznych, opakowania, sprzętu i produkcji na zlecenie wypełnienia tego kwestionariusza; ciągle również rozszerzamy zakres oraz liczbę dostawców, od których wymagamy wypełnienia tego kwestionariusza. Dostawcy przepytywani są nie tylko pod kątem obowiązujących regulaminów, ale również praktyk w zakresie zarządzania oraz specyficznych rezultatów dotyczących ochrony praw pracowników i zapobiegania handlu ludźmi i niewolnictwa i ich eliminacji. Ecolab obecnie nie przeprowadza audytów dotyczących handlu ludźmi i niewolnictwa wśród dostawców z naszego łańcucha dostaw. Rozważamy jednak rozszerzenie zakresu programu oceny dostawców pod kątem przestrzegania prawa w celu wyeliminowania tych zjawisk.
  2. Certyfikacja. Ecolab wymaga od wszystkich dostawców zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami państwowymi oraz regulaminami i procedurami Ecolab. Wymóg certyfikacji w tym zakresie włączyliśmy do naszej oceny etyki dostawców w 2012 roku.
  3. Odpowiedzialność. Pracownicy firmy Ecolab są odpowiedzialni za zapewnienie zgodności Ecolab z normami dotyczącymi niewolnictwa i handlu ludźmi, stosownie do przepisów Kodeksu postępowania Ecolab. Kodeks postępowania wymaga od pracowników i kontrahentów dokonywania etycznych wyborów w kwestii zaopatrzenia. Określa również wyraźnie, że zgodność z obowiązującymi przepisami krajowymi oraz regulaminami i procedurami firmy jest wymagana od wszystkich dostawców, agentów i konsultantów Ecolab.
  4. Szkolenie. Ecolab zapewnia szkolenie dostawcom z łańcucha dostaw oraz pracownikom działu zaopatrzenia w zakresie regulaminów i procedur Ecolab w kwestii etycznego zaopatrzenia.

Zgodność z globalnymi zasadami praw człowieka

Ecolab popiera wysiłki organizacji praw człowieka zmierzające do zaniechania przemocy i okrucieństwa w Afryce Środkowej (Demokratyczna Republika Konga i dziewięć sąsiednich państw: Republika Konga, Republika Środkowoafrykańska, Sudan Południowy, Zambia, Angola, Tanzania, Burundi, Rwanda i Uganda). Więcej informacji można uzyskać, czytając Oświadczenie Ecolab w kwestii minerałów z regionów ogarniętych konfliktami.

Ecolab nie posiada obiektów certyfikowanych wg normy SA8000. Stosownie jednak do naszego regulaminu poszanowania praw człowieka i powiązanych programów, Ecolab działa zgodnie z regulaminami i procedurami określonymi w normie SA8000, która przewiduje ochronę podstawowych praw człowieka przysługujących pracownikom.

Firma Ecolab nie jest aktualnie formalnie związana z żadną organizacją egzekwującą zasady inicjatywy Global Sullivan. Jako firma prowadząca działalność w Afryce Południowej, popieramy i wyznajemy te zasady.  Przestrzegamy również przepisów dotyczących równości szans w zatrudnieniu i polityki wzmocnienia pozycji gospodarczej czarnej ludności w Afryce Płd, której celem jest egzekwowanie zasad inicjatywy Global Sullivan.

Ecolab jako dostawca

Ecolab przestrzega wszystkich przepisów lokalnych i ogólnopaństwowych oraz zarządzeń dotyczących minimalnego wieku zatrudnienia. Ecolab nie prowadzi programów z udziałem ludności tubylczej, ponieważ zakres naszej działalności nie wymaga jej udziału i nie wpływa na egzystencję tej populacji.

Ecolab uczestniczy w inicjatywie SEDEX (Supplier Ethical Data Exchange), organizacji non-profit zajmującej się poprawą etycznych praktyk biznesowych i odpowiedzialnych praktyk handlowych w globalnych łańcuchach dostaw. Jest to platforma internetowa służąca wymianie informacji i wyników audytu w czterech obszarach: (1) standardy zatrudnienia; (2) BHP; (3) środowisko; oraz (4) uczciwość biznesowa. Jako członek tej organizacji, firma Ecolab jest zaangażowana w przeprowadzanie corocznych audytów i udostępnianie ich wyników na platformie SEDEX.

Za wdrażanie tej polityki odpowiedzialny jest wiceprezes ds. personelu.