humanrights

Prawa człowieka

Prawa człowieka naszych pracowników są przestrzegane we wszystkich naszych oddziałach i społecznościach oraz przez naszych klientów. Jesteśmy zaangażowani w działalność zgodną z międzynarodowymi normami dotyczącymi poszanowania praw człowieka.

  1. Strona główna
  2. Zrównoważony rozwój
  3. Prawa człowieka i rozwój pracowników
  4. Prawa człowieka

Kontakt

Kontakt

Ecolab Global Headquarters
Biuro ds. Zrównoważonego rozwoju
1 Ecolab Place
St. Paul, MN 55102

Prześlij swoje uwagi i sugestie za pomocą formularza. Nasz zespół ds. zrównoważonego rozwoju korporacyjnego z siedzibą w St. Paul zajmie się sprawą.

Mają Państwo wątpliwości związane z prywatnością danych? Prosimy zapoznać się z naszą Polityką prywatności.

 

Poszanowanie praw człowieka

Nasza polityka poszanowania praw człowieka

Jako ogólnoświatowa firma, Ecolab jest zaangażowana we wzbogacanie dobrostanu osób i społeczności na całym świecie.

Szanujemy prawa człowieka naszych pracowników w obrębie całokształtu naszej działalności i jesteśmy zaangażowani w poszanowanie norm międzynarodowych praw człowieka określonych w Inicjatywie ONZ „Global Compact” oraz Powszechnej deklaracji praw człowieka . Zmierzamy do stworzenia zintegrowanego i nacechowanego wzajemnym poszanowaniem środowiska pracy, w którym pracownicy wzajemnie szanują wartość i godność.

Jak określono w naszym Kodeksie postępowania, każdy przejaw postępowania odbiegający od poszanowania godności i wartości naszych pracowników stoi w sprzeczności z naszymi wartościami i nie jest akceptowany w naszej kulturze. Jesteśmy również zaangażowani w okazywanie poszanowania osobom i kulturom we wszystkich krajach, w których prowadzimy działalność.

Więcej o inicjatywie ONZ „Global Compact” firmy Ecolab.
 
Oświadczenia dotyczące poszanowania praw człowieka

Zasadą Ecolab jest ujawniane wszelkich kontrowersji dotyczących zatrudniania dzieci, naruszania praw kobiet lub mniejszości oraz wszelkich innych kwestii dotyczących praw człowieka określonych przez EEOC. W ciągu minionych pięciu lat żadna organizacja rządowa nie nałożyła na firmę Ecolab grzywien związanych z kwestiami praw człowieka.
 
Łańcuch dostaw

Nasze standardy etycznego zaopatrzenia stanowią podstawę działania naszego globalnego łańcucha dostaw. Od bezpośrednich dostawców wymagamy ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i praw człowieka ich współpracowników. Nie podejmujemy współpracy z dostawcami, którzy nie chronią fundamentalnych zasad poszanowania ludzkiej godności i praw pracowników do sprawiedliwego i słusznego traktowania.

Dostawcy muszą spełniać określone w naszych standardach wymogi dotyczące pracy przymusowej, pracy osób małoletnich, BHP w miejscu pracy, sprawiedliwego wynagrodzenia, prześladowania, zróżnicowania kulturowego i etycznego oraz regulaminów dotyczących ochrony środowiska. Wymagamy od naszych dostawców identyfikowania i szybkiej eliminacji wszelkich niedopuszczalnych praktyk stosowanych w ich placówkach.

Wymogi stawiane dostawcom obejmują przestrzeganie międzynarodowych norm, w tym Deklaracji Praw Człowieka ONZ, Konwencji ONZ o prawach dziecka oraz konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy, w tym Fundamentalnych Zasad i Praw Pracy.

1. Weryfikacja. Aby ocenić ryzyko i zająć się problemem handlu ludźmi oraz niewolnictwa w naszym łańcuchu dostaw, firma Ecolab opracowała szczegółowy kwestionariusz do wypełnienia przez naszych głównych dostawców w celu zweryfikowania zgodności z wymogami Ecolab w kwestii etycznego zaopatrzenia. Ecolab wymaga od głównych dostawców w kategoriach środków chemicznych, opakowania, sprzętu i produkcji na zlecenie wypełnienia tego kwestionariusza; ciągle również rozszerzamy zakres oraz liczbę dostawców, od których wymagamy wypełnienia tego kwestionariusza. Dostawcy przepytywani są nie tylko pod kątem obowiązujących regulaminów, ale również praktyk w zakresie zarządzania oraz specyficznych rezultatów dotyczących ochrony praw pracowników i zapobiegania handlu ludźmi i niewolnictwa i ich eliminacji. Ecolab nie przeprowadza obecnie audytów handlu ludźmi i niewolnictwa na miejscu u dostawców z naszego łańcucha dostaw. Rozważamy jednak rozszerzenie zakresu programu oceny dostawców pod kątem przestrzegania prawa w celu wyeliminowania handlu ludźmi i niewolnictwa.
2. Certyfikacja. Ecolab wymaga od wszystkich dostawców zachowania zgodności z regulacjami państwowymi oraz regulaminami i procedurami Ecolab. Wymóg certyfikacji w tym zakresie włączyliśmy do naszej oceny etyki dostawców w 2012 roku.
3. Odpowiedzialność. Pracownicy firmy Ecolab są odpowiedzialni za zapewnienie naszej zgodności z normami dotyczącymi niewolnictwa i handlu ludźmi, stosownie do przepisów Kodeksu postępowania Ecolab. Kodeks postępowania wymaga od pracowników i kontrahentów dokonywania etycznych wyborów w kwestii zaopatrzenia. Określa również wyraźnie, że zgodność z obowiązującymi przepisami krajowymi oraz regulaminami i procedurami firmy jest wymagana od wszystkich dostawców, agentów i konsultantów Ecolab.
4. Szkolenie. Ecolab zapewnia szkolenie dostawcom z łańcucha dostaw oraz pracownikom działu zaopatrzenia w zakresie regulaminów i procedur Ecolab w kwestii etycznego zaopatrzenia.
 
Zgodność z globalnymi zasadami praw człowieka

Ecolab popiera wysiłki organizacji praw człowieka zmierzające do zaniechania przemocy i okrucieństwa w Afryce Środkowej (Demokratyczna Republika Konga i dziewięć sąsiednich państw: Republika Konga, Republika Środkowoafrykańska, Sudan Południowy, Zambia, Angola Tanzania, Burundi, Rwanda i Uganda). Więcej informacji można uzyskać, czytając Oświadczenie Ecolab w kwestii minerałów z regionów ogarniętych konfliktami.

Ecolab nie posiada obiektów certyfikowanych wg normy SA8000. Stosownie jednak do naszego regulaminu poszanowania praw człowieka i powiązanych programów, Ecolab działa zgodnie z regulaminami i procedurami określonymi w normie SA8000, która przewiduje ochronę podstawowych praw człowieka przysługujących pracownikom.

Firma Ecolab nie jest aktualnie formalnie związana z żadną organizacją egzekwującą zasady inicjatywy Global Sullivan. Jako firma prowadząca działalność w Afryce Południowej, popieramy i wyznajemy te zasady. Przestrzegamy również przepisów dotyczących równości szans w zatrudnieniu i polityki wzmocnienia pozycji gospodarczej czarnej ludności w Afryce Płd, której celem jest egzekwowanie zasad inicjatywy Global Sullivan.

Ecolab jako dostawca

Ecolab przestrzega wszystkich przepisów lokalnych i ogólnopaństwowych oraz zarządzeń dotyczących minimalnego wieku zatrudnienia w lokalizacjach Ecolab. Ecolab nie prowadzi programów z udziałem ludności tubylczej, ponieważ zakres naszej działalności nie wymaga jej udziału i nie wpływa na egzystencję tej populacji.

Ecolab uczestniczy w inicjatywie SEDEX (Supplier Ethical Data Exchange), organizacji non-profit zajmującej się ulepszeniami praktyk etycznych i odpowiedzialnych firm w globalnych łańcuchach dostaw. Jest to platforma internetowa służąca wymianie informacji i wyników audytu w czterech filarach: (1) standardy zatrudnienia; (2) BHP; (3) środowisko; oraz (4) uczciwość biznesowa. Jako członek tej organizacji, firma Ecolab jest zaangażowana w przeprowadzanie corocznych audytów i udostępnianie ich wyników na platformie SEDEX.

Za wdrażanie tej polityki odpowiedzialny jest wiceprezes ds. zasobów ludzkich.