Jak czytać karty charakterystyki GHS

Karty charakterystyki substancji niebezpiecznych GHS są podzielone na 16 sekcji, które są podobne do stosowanego obecnie w wielu krajach formatu kart charakterystyki Ecolab.

Są to:

Sekcja 1. Identyfikacja — Identyfikator produktu; dane dotyczące wytwórcy lub dystrybutora: nazwa, adres, numer telefonu, numer telefonu alarmowego; zalecane zastosowanie substancji, ograniczenia dotyczące stosowania
Sekcja 2. Identyfikacja zagrożeń — Zagrożenia związane z produktem, wymagane elementy oznakowania
Sekcja 3. Skład/informacja o składnikach — Informacje dotyczące składników chemicznych, tajemnic handlowych
Sekcja 4. Środki pierwszej pomocy — Objawy/skutki, wymagane leczenie/postępowanie
Sekcja 5. Postępowanie w przypadku pożaru — Odpowiednie techniki gaśnicze, sprzęt, zagrożenia chemiczne spowodowane pożarem
Sekcja 6. Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska — Procedury postępowania w sytuacjach awaryjnych, wyposażenie ochronne, odpowiednie metody zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do jego usuwania
Sekcja 7. Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie — Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania i magazynowania, niezgodności
Sekcja 8. Kontrola narażenia i środki ochrony indywidualnej — Dopuszczalne wartości narażenia zawodowego (OEL, Occupational Exposure Limits), odpowiednie techniczne środki kontroli, sprzęt ochrony osobistej (PPE, personal protective equipment)
Sekcja 9. Właściwości fizyczne i chemiczne — Informacje na temat właściwości chemicznych
Sekcja 10. Stabilność i reaktywność — Stabilność chemiczna, możliwość niebezpiecznych reakcji
Sekcja 11. Informacje toksykologiczne — Drogi narażenia, związane z nimi objawy, skutki ostre i przewlekłe, liczbowe szacunki toksyczności
Sekcja 12. Informacje ekologiczne — Ostre i przewlekłe oddziaływanie na organizmy wodne, podatność na biodegradację
Sekcja 13. Postępowanie z odpadami — Informacje na temat metod prawidłowego unieszkodliwiania odpadów
Sekcja 14. Informacje dotyczące transportu — Informacje na temat prawidłowych metod transportu i klasyfikacji
Sekcja 15. Informacje dotyczące przepisów prawnych — Informacje dotyczące innych istotnych przepisów
Sekcja 16. Inne informacje — Data przygotowania lub data ostatniej zmiany