GHS FAQ

Nowy globalnie zharmonizowany system klasyfikacji i oznakowania chemikaliów.

GHS FAQ

GHS to nowy globalny system klasyfikacji chemikaliów. Jest stosowany do informowania o zagrożeniach na etykietach produktów i kartach charakterystyki (SDS, safety data sheet), znanych wcześniej w niektórych krajach/regionach pod nazwą kart charakterystyki materiału niebezpiecznego (MSDS, material safety data sheet). Został opracowany przez Organizację Narodów Zjednoczonych i ma zastosowanie do produktów wykorzystywanych w wielu krajach i branżach.

Czy jest to wyłącznie inicjatywa firmy Ecolab?

Nie. Wiele krajów na całym świecie wdraża system GHS do swoich przepisów krajowych i dzięki temu jednocześnie dokonuje wdrożenia wymaganego w przemyśle chemicznym. Harmonogramy wdrażania systemu GHS są zasadniczo ustalane przez poszczególne kraje podczas przyjmowania GHS. Firma Ecolab będzie wdrażać ten system na całym świecie po zakończeniu prac nad przepisami prawnymi w poszczególnych państwach. Mimo że początkowo wiele zmian może być mylących, sprawią one, że na całym świecie będą stosowane takie same piktogramy, etykiety i formaty kart charakterystyki produktu. Ułatwi to znacznie handel, zapewni bezpieczeństwo użytkownikom środków chemicznych i ochroni środowisko.

 

Co oznaczają piktogramy?
Piktogram to graficzne odzwierciedlenie konkretnego typu zagrożenia, do którego zaklasyfikowano dany produkt chemiczny. Do systemu GHS przypisano łącznie 9 piktogramów.

 

Co to znaczy „słowo ostrzegawcze”?
W systemie GHS istnieją dwa słowa sygnałowe: Niebezpieczeństwo i Ostrzeżenie. Słowa ostrzegawcze służą do informowania o poziomie zagrożenia zarówno na oznakowaniu produktu, jak i na karcie charakterystyki produktu. Jeżeli zagrożenie stwarzane przez produkt jest stosunkowo niskie, wówczas nie stosuje się słów ostrzegawczych.

 

Czym są zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia i zwroty wskazujące środki ostrożności?
W klasyfikacji GHS stosuje się szczególne zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz powiązane z nimi środki ostrożności, które można znaleźć zarówno na oznakowaniach produktów, jak i w kartach charakterystyki produktu. Istnieje jeden zharmonizowany zwrot określający każde zagrożenie związane z produktem (np. powoduje podrażnienie oczu). Każdemu zagrożeniu towarzyszą również uzupełniające zwroty informujące o środkach ostrożności (np. należy przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu).

 

Czy oznacza to, że produkty firmy Ecolab zmieniają się?
Nie. Produkty firmy Ecolab nie zmieniają się. Zmienił się jedynie system klasyfikacji zagrożeń, w związku z czym wszystkie produkty będą oceniane według nowych kryteriów i klasyfikacji zagrożeń. Efektem tych działań będzie aktualizacja kart charakterystyki produktu i oznakowań produktów.


W jaki sposób firma Ecolab przygotowała się do wdrożenia systemu GHS?
Firma Ecolab podjęła kroki w kierunku podjęcia proaktywnego podejścia, ponieważ system GHS jest przyjmowany przez państwa na całym świecie. Kroki te obejmują monitorowanie wdrażania specyfiki i harmonogramów GHS w poszczególnych krajach, szczegółową ocenę naszej oferty produktów w świetle przepisów GHS oraz zapewnianie, że odpowiednie osoby i systemy są gotowe do sprostania tym wyzwaniom. Wszystkie te wysiłki sprawiają, że w nowym środowisku prawnym GHS firma Ecolab stale dostarcza swoim klientom produkty i usługi najwyższej jakości.

 

Jak czytać karty charakterystyki GHS
OSHA — często zadawane pytania
Dodatkowe informacje można znaleźć w odpowiedziach OSHA do sekcji Często zadawane pytania.