1. Strona główna Nalco Water
  2. Zrównoważony rozwój
  3. Odpowiedzialność za produkty
  4. Globalnie zharmonizowane systemy
  5. GHS FAQ
  6. Jak czytać karty charakterystyki GHS

Jak czytać karty charakterystyki GHS?

Karty charakterystyki substancji niebezpiecznych GHS są podzielone na 16 sekcji, które są podobne do stosowanego obecnie w wielu krajach formatu kart charakterystyki Ecolab.

Są to:

Sekcja 1. Identyfikacja — Identyfikator produktu; dane dotyczące wytwórcy lub dystrybutora: nazwa, adres, numer telefonu, numer telefonu alarmowego; zalecane zastosowanie substancji, ograniczenia dotyczące stosowania
Sekcja 2. Identyfikacja zagrożeń — Zagrożenia związane z produktem, wymagane elementy oznakowania
Sekcja 3. Skład/informacja o składnikach — Informacje dotyczące składników chemicznych, tajemnic handlowych
Sekcja 4. Środki pierwszej pomocy — Objawy/skutki, wymagane leczenie/postępowanie
Sekcja 5. Postępowanie w przypadku pożaru — Odpowiednie techniki gaśnicze, sprzęt, zagrożenia chemiczne spowodowane pożarem
Sekcja 6. Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska — Procedury postępowania w sytuacjach awaryjnych, wyposażenie ochronne, odpowiednie metody zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do jego usuwania
Sekcja 7. Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie — Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania i magazynowania, niezgodności
Sekcja 8. Kontrola narażenia i środki ochrony indywidualnej — Dopuszczalne wartości narażenia zawodowego (OEL, Occupational Exposure Limits), odpowiednie techniczne środki kontroli, sprzęt ochrony osobistej (PPE, personal protective equipment)
Sekcja 9. Właściwości fizyczne i chemiczne — Informacje na temat właściwości chemicznych
Sekcja 10. Stabilność i reaktywność — Stabilność chemiczna, możliwość niebezpiecznych reakcji
Sekcja 11. Informacje toksykologiczne — Drogi narażenia, związane z nimi objawy, skutki ostre i przewlekłe, liczbowe szacunki toksyczności
Sekcja 12. Informacje ekologiczne — Ostre i przewlekłe oddziaływanie na organizmy wodne, podatność na biodegradację
Sekcja 13. Postępowanie z odpadami — Informacje na temat metod prawidłowego unieszkodliwiania odpadów
Sekcja 14. Informacje dotyczące transportu — Informacje na temat prawidłowych metod transportu i klasyfikacji
Sekcja 15. Informacje dotyczące przepisów prawnych — Informacje dotyczące innych istotnych przepisów
Sekcja 16. Inne informacje — Data przygotowania lub data ostatniej zmiany