mbaleadership

Rozwój pracowników

Wierzymy, że sukces naszych pracowników i sukces naszej firmy idą w parze. Zależy nam na kulturze sprzyjającej pełnemu wykorzystaniu talentów naszych pracowników. W tym celu promujemy środowisko, w którym liczy się każdy punkt widzenia, wszyscy mogą wyrazić swoje zdanie, rozwijają się, są wspierani i doceniani za swoje wysiłki. Cenimy energię, koncepcje i ostateczny sukces odnoszony dzięki różnorodności przez naszą branżę, naszą firmę oraz globalną społeczność, której służymy.
 1. Strona główna Nalco Water
 2. Zrównoważony rozwój
 3. Prawa człowieka i rozwój pracowników
 4. Rozwój pracowników

Kontakt

Kontakt

Ecolab Global Headquarters
Biuro ds. Zrównoważonego rozwoju
1 Ecolab Place
St. Paul, MN 55102

Prześlij swoje uwagi i sugestie za pomocą formularza. Nasz zespół ds. zrównoważonego rozwoju korporacyjnego z siedzibą w St. Paul zajmie się sprawą.

Mają Państwo wątpliwości związane z prywatnością danych? Prosimy zapoznać się z naszą Polityką prywatności.

 

Stosunki pracownicze

Uznajemy prawo pracowników do tworzenia związków zawodowych i przystępowania do nich oraz zachęcamy ich do podejmowania świadomych decyzji w tych kwestiach. Jeśli pracownicy będą chcieli być reprezentowani przez związek zawodowy, dopełnimy obowiązków przetargowych zgodnie z prawem. Tylko niewielki odsetek naszych pracowników jest obecnie związany umową zawartą ze związkami zawodowymi lub porozumieniami zbiorowymi.

Firma Ecolab przestrzega wszystkich norm imigracyjnych i spełnia wszystkie wymogi ustawowe w miejscach, w których prowadzi swoją działalność. Szanujemy prawa wszystkich osób i wymagamy od naszych dostawców zapewniania takich samych wysokich standardów odpowiedzialności społecznej. Firma Ecolab nie prowadzi żadnej działalności zagrożonej przymusową lub obligatoryjną pracą bądź pracą z udziałem dzieci.

Polityka antydyskryminacyjna

Firma Ecolab przestrzega prawa pracy i zatrudnienia oraz nie dyskryminuje pracowników. Nasza polityka rekrutacji, zatrudniania, wynagradzania, promowania, przenoszenia, szkolenia, działań naprawczych i praktyk rozwiązywania umów o pracę bazuje wyłącznie na indywidualnych kwalifikacjach i zdolności do wykonywania pracy. Uwzględniane są tylko kryteria istotne dla danego stanowiska. W szczególności, aby utrzymać środowisko pracy wolne od dyskryminacji, wszystkie decyzje związane z zatrudnieniem muszą być podejmowane bez względu na następujące kwestie:

 • Płeć
 • Rasa
 • Pochodzenie etniczne
 • Narodowość
 • Orientacja seksualna
 • Tożsamość płciowa
 • Wyznanie
 • Wiek
 • Niepełnosprawność
 • Stan cywilny
 • Status weterana
 • Inne cechy osobiste lub warunki chronione prawem krajowym, stanowym lub lokalnym

Szacunek dla innych to podstawa kultury firmy Ecolab. Brak szacunku może zmniejszać wydajność naszych pracowników i zagrażać sukcesowi firmy Ecolab. Aby zapewnić środowisko wzajemnego szacunku, firma Ecolab nie toleruje żadnych form nękania ani innych zastraszających zachowań, w tym molestowania fizycznego, emocjonalnego i słownego. Nie zezwalamy na żadne formy nękania, zarówno przez pracownika, pracownika tymczasowego, jak i dostawcy zewnętrznego w następujących sytuacjach:

 • Poddanie się nękaniu lub obraźliwym zachowaniom jest wyraźną lub domniemaną zasadą albo warunkiem zatrudnienia
 • Za podstawę decyzji o zatrudnieniu przyjmuje się uleganie nękaniu i obraźliwym zachowaniom albo sprzeciwianie się tego typu zachowaniom
 • Nękanie lub obraźliwe zachowanie ma na celu pogorszenie wydajności pracy danej osoby lub stwarza zastraszające, wrogie lub obraźliwe środowisko pracy

Naruszenie tej polityki będzie prowadzić do podjęcia działań dyscyplinarnych względem danego pracownika, włącznie z rozwiązaniem umowy o pracę.

Różnorodność i integracja

Firma Ecolab opracowała aktywny zestaw programów, za pomocą których zapewnia równe szanse zatrudnienia oraz wspiera różnorodność i integrację we wszystkich swoich jednostkach biznesowych. Aby wspierać rozwój i relacje pracownicze, Ecolab wspiera dziesięć grup łączących pracowników:

 • ACE (Asian Community at Ecolab): promuje aktywne zaangażowanie wśród azjatyckich pracowników, firmy, naszych klientów i społeczności.
 • BRIDGES: zapewnia poparcie i kierownictwo w zakresie zachęcania do wzajemnego wspierania i kreowania wysoce wydajnych zespołów pracowników z różnych grup pokoleniowych.
 • CONNECT: skupia młodych specjalistów z różnych stanowisk we wszystkich jednostkach biznesowych poprzez organizowanie spotkań networkingowych i wydarzeń związanych z rozwojem kariery, projektów dotyczących usług społecznościowych oraz seminariów edukacyjnych.
 • E3 National Chapter: grupa zasobów pracowników, pracująca nad umacnianiem, angażowaniem i motywowaniem pracownic przez formalne i nieformalne programy mentoringu, skupiająca się na działaniach rozwojowych i docierania do lokalnych społeczności.
 • EcoEssence: grupa poświęcona rekrutacji, rozwojowi i utrzymywaniu pracowników afrykańskich i afro-amerykańskich w organizacji.
 • EcoMondo: grupa wspierająca rozwój firmy Ecolab poprzez integrację i rozwój światowych talentów oraz wspieranie i promowanie różnorodności kulturowej i mobilności światowych talentów.
 • HACER: zapewnia wsparcie i porady mające na celu wspieranie rozwoju hiszpańskojęzycznych pracowników w firmie Ecolab, naszych partnerów biznesowych i społeczności.
 • MERGE: grupa skupiająca się w Ecolab na informowaniu, zapewnianiu wsparcia i doradztwie weteranom, osobom odbywającym obecnie służbę wojskową, osobom poszkodowanym w czasie służby wojskowej oraz sympatykom.
 • PLAN: grupa, która podejmuje działania zapewniające, by jej członkowie dysponowali narzędziami, umiejętnościami i relacjami niezbędnymi do pomyślnego rozwoju kariery zawodowej i zyskiwania reputacji ekspertów w zakresie wsparcia administracyjnego i/lub operacyjnego.
 • PRIDE: offers support and visibility within and beyond Ecolab for lesbian, gay, bisexual or transgender people, or allies of the LGBTQ+ community

Powiązane odsyłacze

careers1
Kariera w firmie Ecolab
humanrights
Globalna polityka praw człowieka