1. Strona główna
  2. O nas
  3. Dostawcy
  4. Kalifornijska ustawa o przejrzystości łańcucha dostaw z 2010 roku (California Transparency In Supply Chains Act 2010) oraz brytyjska ustawa o współczesnym niewolnictwie z 2015 roku (United Kingdom Modern Slavery Act 2015)
California Transparency

Kalifornijska ustawa o przejrzystości łańcucha dostaw z 2010 roku (California Transparency in Supply Chains Act 2010) oraz brytyjska ustawa o współczesnym niewolnictwie z 2015 roku (United Kingdom Modern Slavery Act 2015).

Standardy firmy Ecolab dotyczące etycznego zaopatrzenia stanowią globalną inicjatywę wymagającą od naszych bezpośrednich dostawców ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i praw człowieka ich pracowników. Dostawcy muszą spełniać normy dotyczące pracy przymusowej, pracy dzieci, zdrowia i bezpieczeństwa, sprawiedliwego wynagrodzenia i prześladowania w miejscu pracy.

Standardy firmy Ecolab dotyczące etycznego zaopatrzenia stanowią globalną inicjatywę wymagającą od naszych bezpośrednich dostawców ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i praw człowieka ich pracowników. Dostawcy muszą spełniać normy dotyczące pracy przymusowej, pracy dzieci, zdrowia i bezpieczeństwa, sprawiedliwego wynagrodzenia i prześladowania w miejscu pracy.

Odpowiedź firmy Ecolab na kalifornijską ustawę o przejrzystości łańcucha dostaw z 2010 roku (California Transparency In Supply Chains Act of 2010) oraz brytyjską ustawę o współczesnym niewolnictwie z 2015 roku (United Kingdom Modern Slavery Act 2015).

Standardy firmy Ecolab dotyczące etycznego zaopatrzenia stanowią globalną inicjatywę wymagającą od naszych bezpośrednich dostawców ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i praw człowieka ich pracowników. Dostawcy muszą spełniać normy dotyczące pracy przymusowej, pracy dzieci, zdrowia i bezpieczeństwa, sprawiedliwego wynagrodzenia i prześladowania w miejscu pracy. Wymagamy od naszych dostawców identyfikowania i szybkiej eliminacji wszelkich niedopuszczalnych praktyk stosowanych w ich placówkach. Nie będziemy współpracować dostawcami, którzy nie przestrzegają podstawowych zasad poszanowania godności ludzkiej i praw pracowników do sprawiedliwego i równego traktowania. Wymagania w stosunku do naszych dostawców opieramy na międzynarodowych standardach, takich jak Powszechna Deklaracja Praw Człowieka ONZ, Konwencja Narodów Zjednoczonych o prawach dziecka oraz konwencje Międzynarodowej Organizacji Pracy, w tym jej podstawowe zasady i prawa w pracy.

Kalifornijska ustawa o przejrzystości łańcucha dostaw z 2010 roku (SB 657), wdrożona 1 stycznia 2012 r., wymaga od niektórych przedsiębiorstw ujawniania informacji dotyczących ich działań mających na celu wyeliminowanie niewolnictwa i handlu ludźmi z ich łańcuchów dostaw. Brytyjska ustawa o współczesnym niewolnictwie z 2015 r. wymaga podobnych ujawnień od niektórych spółek prowadzących działalność w Wielkiej Brytanii.

Zgodnie z tymi ustawami informacje ujawniane przez firmę Ecolab są następujące:

  1. Weryfikacja. W celu oceny i przeciwdziałania zagrożeniom związanym z handlem ludźmi i niewolnictwem w swoich łańcuchach dostaw, firma Ecolab opracowała szczegółową ocenę etyczną dostawców, którą muszą przeprowadzić dostawcy w tych obszarach działalności firmy Ecolab, w których istnieje zwiększone ryzyko niewolnictwa i handlu ludźmi, w celu weryfikacji zgodności z wymogami firmy Ecolab dotyczącymi etycznego zaopatrzenia. Firma Ecolab zażądała od dostawców w branży chemicznej, opakowaniowej, sprzętowej i kontrahentów z branży produkcyjnej, aby przeprowadzili taką ocenę i nieustannie powiększa liczbę i zakres dostawców, od których wymagane jest przeprowadzenie takiej oceny. Dostawcy pytani są nie tylko o posiadane regulaminy, ale także o praktyki zarządzania i konkretne działania związane z ochroną praw człowieka pracowników oraz zapobieganiem i eliminacją handlu i niewolnictwa.
     
  2. Audyt. Firma Ecolab nie przeprowadza obecnie audytów dotyczących handlu ludźmi i niewolnictwa w łańcuchach dostaw w siedzibach dostawców, ale bierze pod uwagę rozszerzenie istniejącego programu kontroli o standardy dotyczące handlu ludźmi i niewolnictwa.

  3. Certyfikacja. Firma Ecolab wymaga od wszystkich dostawców przestrzegania obowiązujących przepisów, jak również regulaminów i procedur firmy Ecolab, w tym globalnej polityki dotyczącej zwalczania handlu ludźmi firmy Ecolab. Co roku przedstawiamy wybranym dostawcom nasze regulaminy, ale obecnie nie wymagamy certyfikacji.

  4. Odpowiedzialność. Pracownicy firmy Ecolab są wewnętrznie odpowiedzialni za zapewnienie, że firma Ecolab spełnia normy dotyczące niewolnictwa i handlu ludźmi poprzez zgodność z kodeksem postępowania firmy Ecolab i globalną polityką zwalczania handlu ludźmi. Kodeks postępowania wymaga od pracowników i kontrahentów dokonywania etycznych wyborów w kwestii zaopatrzenia. Określa również wyraźnie, że zgodność z obowiązującymi przepisami krajowymi oraz regulaminami i procedurami firmy jest wymagana od wszystkich dostawców, agentów i konsultantów Ecolab. Globalna polityka dotycząca zwalczania handlu ludźmi zawiera dodatkowe informacje dotyczące szczególnych wymogów i zakazów, które obowiązują dyrektorów, urzędników i pracowników firmy Ecolab, a także agentów, podwykonawców, dostawców, dystrybutorów i sprzedawców w odniesieniu do działań związanych z zapobieganiem procederowi handlu ludźmi.

  5. Szkolenia. Firma Ecolab zapewnia swoim pracownikom z działów łańcucha dostaw i zaopatrzenia, jak również swoim dostawcom szkolenia dotyczące regulaminów i procedur etycznego zaopatrzenia firmy Ecolab, które uwzględniają kwestię nowoczesnego niewolnictwa.

Kontakt z Ecolab Supply Chain

Siedziba główna spółki, 1 Ecolab Place, St. Paul, MN 55102-2233 | Tel.: +1-800-352-5326 | E-mail: Supplier.Diversity@ecolab.com

Siedziba EMEA, Richtistr. 7, 8304 Wallisellen, Szwajcaria | Tel.: +41 44 877 2000

2 International Business Park, #02-20 The Strategy Tower 2, Singapur 609930 | Tel.: +65 6505 6868

Av UN 17,891, 6th Floor, Santo Amaro, Sao Paulo-SP, Brazylia | Tel.: +55-11-5644-6500